عوامل موثر بر ارتقا بهره وری، رقابت پذیری و فناوری واحد های صنعتی کوچک (مطالعه موردی شهرک صنعتی اشتهارد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران. ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا، ایران

چکیده

این پژوهش، به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهرهوری، رقابتپذیری و سطح فناوری واحدهای صنعتی کوچک پرداخته است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی کوچک در شهرک صنعتی اشتهارد در سال 1398-1397 به تعداد 1646 نفر. از این جمع، تعداد 312 نفر با استفاده از فرمول کوکران بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند. دادههای مورد نیاز جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شده است. در نهایت، تحلیل استنباطی داده‏ها از طریق مدلیابی معادلات ساختاری نشان میدهد سیاستهای دولت، قوانین و مقررات و زیرساختهای فناوری بهعنوان عوامل برون سازمانی بر بهرهوری، رقابتپذیری و فناوری واحدهای صنعتی کوچک تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Productivity Promotion, Competitiveness and Technology of Small Industrial Units (Case Study: Eshtehard Industrial Town)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • , Hamid Reza Naeima 2
1 Alzahra University
2 MA in Business Management, Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Iran,
چکیده [English]

This study examines the factors affecting the promotion of productivity, competitiveness and technology level of small industrial units. The statistical population of the study consist of all managers and experts of small industrial units located in Eshtehard industrial town in 2018-2019 to 1646 people, of which; A total of 312 people are selected as the sample size using the Cochran's formula. The data needed to analyze the relationship between research variables are collected using a researcher-made questionnaire. Finally, inferential analysis of data through structural equation modeling show that government policies, laws and regulations, and technology infrastructure as external factors affect of the productivity, competitiveness and technology in small industrial units.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • roductivity / Competitiveness / Technology / Small Industrial Units
ابوالحسنی، فاطمه (1392)، «بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری در شعب بانک کشاورزی استان مازندران به روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
بهاروند، حسین (1391)، «بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر بهره‌وری سازمان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
حضوری، منیر  (1394)، «نقش صنایع کوچک در توسعه اقتصادی ترکیه»، فصلنامه سیاست، دوره 2، شماره 5، صص 98-89.
شاه‌طهماسبی، اسماعیل؛ مجید جوادیان و محمدجواد نیکبخت (1391)، «بررسی نقش اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی در ایجاد اشتغال (مورد مطالعه: کارگاه‌های صنعتی شهر تهران)»، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 6، شماره 21، صص 56-31. 
شاهوزی، سارا (1397)، «عوامل مؤثر بر توسعه کاربرد ابزارهای مدیریت فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان.
شکاری، مجتبی (1396)، «تأثیر سرمایه انسانی بر توسعه فناوری با نقش تعدیل‌گر تسهیم دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم دانشکده، مدیریت و اقتصاد.
قاسمی، علی و مصطفی علمی‌مقدم (1388)، «افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط و تأمین مالی آنها با تأکید بر توسعه رویکرد خوشه‌ای»، ماهنامه مجله اقتصادی، شماره‌های 93 و 94، صص 90-71.
قیطاسی، عباس (1397)، «بررسی تأثیر رقابت‌پذیری و سرمایه اجتماعی بر رشد بهره‌وری شرکت‌های کوچک و متوسط (مطالعه موردی شهرک صنعتی اشتهارد)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی باختر ایلام، دانشکده مدیریت و حسابداری.
مدنی، نیوشا (1395)، «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در رقابت‌پذیری منطقه‌ای در استان گیلان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، دانشکده هنر و معماری.
مردانی، پارسا (1395)، «بررسی بهره‌وری در اقتصاد ایران»، تهران: دانشگاه پیام نور.
معظمی، محسن (1395)، «رابطه روابط عمومی و مشتری‌مداری با بهره‌وری سازمانی از دیدگاه کارمندان شهرداری تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.
Aghion, P. & Griffith, R. (2005), Competition and growth: Reconciling. Theory and Evidence MIT Press, Cambridge.
Aldrab, R. (2000), “Advanced manufacturing technology implementation”. International Journal of Productivity and Performance Management. 57(2): 23-45.
Arrow, K. J. (1962), Economic welfare and the allocation of resources for innovation, in Nelson, R. R. ed., The Rate and Direction of Innovative Activity, Princeton University Press.
Artlingl, S. & Paul, T. C. (2016), “Entrepreneurial failure: Statistical and psychological explanations”. Strategic Management Journal, 37(6): 1047-1064.
Barnett, H. (1997), “Personal values and business decisions: An exploratory investigation”; Journal of Business Ethics, 6. 71-82.
Capllo, A. (2011), Investigating the effect of competitiveness on the industrialization of selected non-aligned countries. J Mark Manag. 4(2).175-200.
Eilon, S. (1985), Framework for profitability and productivity measures. Interfaces (Providence). 15(3):31-40.
Ferreira, L. F. & Torres, M. M. (2005), A framework for productivity analysis at the organizational level: Method and an applied case. Eng Costs Prod Econ. 12(1-4):401-11.
Georgy, M. (2013), “Internet-based small business communication: Seven Australian cases”. Journal of Electronic Markets, 7(2), 2-15.
Hart, O. D. (1983), “The market mechanism as an incentive scheme, bell”. Journal of Economics, 14 (2): 366-382.
Helbi, C. E. & liosir, R. N. (2014), “A model for predicting small firm performance: Increasing the probability of entrepreneurial success in Chile”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(1): 4-25.
Hu, W. & Wall, G. (2005), Environmental management, environmental image and the competitive tourist attraction. J Sustain Tour, 13(6): 617-35.
Hyman S. J., Buckley, P. J., Pass, C. L., Prescott, K. & Osborne, F. (2009), Small entrepreneurial ventures’ culture, change and the Impact on HRM: A critical review; Human Resource Management Review, 16: 456-466.
Jatner, L. & Verli, V. (2004), Guatemala: banking technology and its characteristics. A Scale Economies Model. J Mark Manag, 8(2): 121-36.
McLaughlin, P. (2014), Measuring productivity. Manag Serv, 58(4): 31-37.Parisnes, M. (2013), Green productivity in the Asia & Pacific Region, International Journal, 4(1): 52-61.
Porter, M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press. (Republished with a new introduction, 1998).
Rathore, A., Mohanty, R. P., Lyons, A. C. & Barlow, N. (2005), Performance management through strategic total productivity optimization. Int J Adv Manuf Technol. 25(9-10). 1020-8.
Rojas, MAM., Cerda, GCP., García, BL., Barcenas, RAR, (2013), Innovation and competitiveness in SMEs: the local experience in San Luis Potosi, México. J Mark Manag. 4(1): 74-92.
Sadeghi, A. (2018), “Success factors of high-tech SMEs in Iran: A fuzzy MCDM approach”. Journal of High Technology Management Research, 35(2): 14-36.
Saksta, C. (2013), “Measuring the Performance of Operations”. Journal of Marketing Special Issue, 63: 120-125.
Sanchez, W. B. (2007), A structured approach to corporate technology Challenges in operationalizing a technology selection framework. Tec novation, 26: 324-335.
Schmitz, J. A. (2005), What determines productivity? Lessons from the dramatic recovery of the U.S. and Canadian iron ore industries following their early 1980s crisis. J. Polit. Econ. 113 (3): 582-625.
Simpson, S. & Sahinidis, N. V. (2012), “Selection, acquisition, and allocation of manufacturing technologyin a multi-period environment”. European Journal of Operational Research, 189: 807-821.
Smith, C. (2005), “Banking costs, generalized functional forms and estimation of economics of scale and scope”, Journal of Money, Credit and Banking, 21: 368- 380.
Van Reenen, J, (2011), Does competition raise productivity through improving management quality? Int. J. Ind. Organ. 29 (3): 306-316.
Wilson, L. (2005), Occupational standards for small firms; Executive Development, 8. 6-17.
Wysokinska, Z. (2003), Competitiveness and its relationships with productivity and sustainable development. Fibres Text East Eur. 11(3): 11-4.