دوره و شماره: دوره 19، شماره 107، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-141 
اثرات تسهیلات پرداختی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن

صفحه 63-76

10.22034/bs.2021.246802

سعید فراهانی فرد؛ امید علی عادلی؛ محمدرضا فتحی؛ فرشاد قلی پور