دوره و شماره: دوره 19، شماره 111، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-175 

پژوهشی (کاربردی)

طراحی مدل ساختاری تفسیری استراتژی‌های ورود به بازار اینترنت اشیا (با رویکرد مدل بوم کسب و کار)

صفحه 121-146

10.22034/bs.2022.247054

مهرنوش همتی فراهانی؛ ناصر آزاد؛ رضا اقاموسی؛ سید محسن سید علی اکبر