بررسی تاثیر کیفیت وب سایت، ارتقای فروش و استفاده از کارت اعتبارى بر خرید تفننى در فروشگاه هاى آنلاین (مورد مطالعه: فروشگاه آنلاین دیجى کالا)

نوع مقاله : پژوهشی (موردی)

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت وبسایت، ارتقای فروش و استفاده از کارت اعتبارى بر خرید تفننى در فروشگاههاى آنلاین میباشد. فرضیات این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت وبسایت، ارتقای فروش و استفاده از کارت اعتبارى بر خرید تفننى پرداخته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری دادهها توصیفی میباشد. جامعه مورد بررسی در این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه آنلاین دیجی کالا میباشند که به این منظور تعداد 420 عدد پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و 391 پرسشنامه گردآوری شد. ابزار گردآوری دادههای تحقیق حاضر پرسشنامه است که پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که به میزان 81/0 بوده است. روایی ابزار تحقیق نیر با انجام تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بهدست آمده از تحقیق حاکی از این بود که کیفیت وب‌‌سایت و ارتقاء فروش بر خرید تفننی تأثیر داشته و ارتقای فروش رابطه بین کیفیت وب‌‌سایت و خرید تفننی راتعدیل می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Website Quality Sales Promotion and Credit Card Use on Fancy Shopping in Online Stores (Case Study: Digikala Online Store)

نویسنده [English]

  • mohammad heydari
North Tehran Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigating the effect of website quality, sales promotion and use of credit cards on impulse buying in online Store. The research method is applied in terms of purpose and in terms of collecting data, descriptive. The population of this study is customers of Digi kala Online Store. For this purpose, 420 questionnaires were distributed between the statistical sample and 391 questionnaires was gathered. The data collection tool was a questionnaire whose reliability was calculated as 0.81 using Cronbach’s alpha coefficient. The validity of the research instrument was confirmed by confirmatory factor analysis technique. Structural equation modeling method was also used for data analysis. The results of the research showed that except the effects of credit cards on impulse buying and the moderating effect of sales promotion in the effect of credit cards on impulse buying, all other research hypotheses was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Website Quality
  • Sales Promotion
  • Use of Credit Cards
  • Impulse Buying
  • Online Store
امیری، شیما؛ محمدجواد مصدق و محمدرضا ثنایی (1396)، «رفتار خرید بدون برنامه‌ریزی بر خط مصرف‌کنندگان در تجارت اجتماعی: نقش تعاملات شبه اجتماعی کاربران (مطالعه موردی: کاربران شبکه اینستاگرام)»، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره نهم، شماره3، صص 484ـ463.
بخشی‌زاده، کبری؛ مرتضی خلیلی‌رودی، سامان رضاییان‌اکبرزاده (1395)، «تأثیر درگیری ذهنی و ویژگی‌های شخصیتی افراد بر خرید آنی پوشاک»، مجله مدیریت بازرگانی، 8 (1)، 46-29.
حقیقی، محمد؛ مسعود کرمی؛ آرزو کولایی‌حمیدی و محمدمهدی ملکی (1395)، «بررسی رابطه ارزش‌های فرهنگی و رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان ایرانی»، مجله مدیریت بازرگانی، 8 (2)، 316-301.
حیدرزاده هنزایی، کامبیز  و نسترن دهقانی سامانی  (1394)، «مطالعه رفتار خرید تفننی در مسافران مترو»، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 7، شماره 1، 67-82.
حیدری، فاطمه (1395)، «تأثیر ویژگی‌های جمعیت شناسی بر رفتار خرید تفننی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای (مورد مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای سپه شهر تهران)». دانشگاه آزاد واحد نراق، دانشکده مدیریت گرایش مدیریت بازرگانی داخلی.
حیدرزاده، کامبیز؛ بیت‌اله اکبری‌مقدم و مولود بکتاشی (1390)، «تأثیر مدگرایی بر رفتار خرید تفننی در میان دانشجویان»، فصلنامه مدیریت کسب و کار، 3 (10)، 55-72.
شفیعی، علی و وحیدرضا میرابی (1395)، «بررسی عوامل مؤثر بر خرید تفننی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شهر تهران»، فصلنامه‌ی مدیریت کسب‌وکار، شماره30، صص:95ـ77.
منصورزاده، محمد؛ فیروز محمودی و حمداله حبیبی (1395)، «بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان بر اساس الگوپذیری فناوری 3»، دو ماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج).
نظری، محسن و مرجان بغدادی (1392)، «شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر خریدهای آنی آنلاین در فروشگاه‌های تخفیف گروهی در ایران»، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره پنجم، شماره3، صص 239ـ223.
AKRAM, UMAIR, Peng Hui, MUHAMMAD KALEEM KHAN, YASIR TANVEER, Khalid Mehmood, Wasim Ahmad, “How website quality affects online impulse buying: moderating effects of sales promotion and credit card use”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, https://doi.org/10.1108/APJML-04-2017-0073.
Alsajjan, B. and Dennis, C. (2009), “Internet Banking Acceptance Model: Cross-Market Examination”, Journal of Business Research, Vol 63, No. 9-10, pp. 957-963.
Badgaiyan, A. J., & Verma, A, (2015), “Does urge to buy impulsively differ from impulsive buying behaviour? Assessing the impact of situational factors”, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 22, pp. 145-157.
Beatty, S. E. & Ferrell, M. E. (1998). Impulse buying: Modeling its precursors. Journal of Retailing, 74(2): 169-191.
Chen, J. V., Su, B. C., & Widjaja, A. E, (2016), “Facebook C2C social commerce: A study of online impulse buying”, Decision Support Systems, Vol. 83, pp. 57-69.
Davis Dyreen D (2008). The Influence of Salesperson leadership as a Customer Interaction Behavior on Sales Performance, Ph.D. Dissertation, Nova Southestern University.
Floh,A., Madlberger.(2013). “The role of atmospheric cues in online impulse-buying behavior”. Electronic Commerce Research and Applications.
Harmancioglu, N., Finney, R. Z. & Joseph, M. (2009). “Impulse purchases of new products: An empirical analysis”, Journal of Product & Brand Management, 18 (1), pp. 27-37.
Hausman, A. (2000). A multi-method investigation of consumer motivations in impulse buying behavior. Journal of Consumer Marketing, 17(5): 403-419.
Jeong, B.K. and Yoon, T.E. (2013), “An Empirical Investigation on Consumer Acceptance of Mobile Banking Services”, Business and Management Research, Vol. 2, No. 1.
Karmali, N. (2007), “Meet Coke’s next boss? An interview with Muhtar Kent, CEO - Coca Cola”,Business India,December, p. 18.
Lee, Jaeha. (2008), “Relative and interaction effects of situationaland personal factors on impulse buying”, University of Minnesota 112pages; AAT 3313454.
Lin, P. S. , Chiou, B. , Abrahamson, N. , Walling, M. , Lee, C. T. , & Cheng, C. T. (2016). Repeatable source, site, and path effects on the standard deviation for empirical ground-motion prediction models, Bulletin of the Seismological Society of America, 101(5): 2281- 2295.
Loiacono, E. T., R. T. Watson, and D. L. Goodhue, (2007), “WebQual: An Instrument for Consumer Evaluation of Web Sites”, International Journal of Electronic Commerce, Vol.11 No. 3, pp. 51-87.
Mehta, N., & Chugan, P. K, (2017), “The impact of visual merchandising on impulse buying behavior of consumer: a case from Central Mall of Ahmedabad India”, Universal Journal of Management, Vol. 1 No. 2, pp. 76-8.
Moeller, F. G. , Barratt, E. S. , Dougherty, D. M. , Schmitz, J. M. & Swann, A. C. (2014). Psychiatric aspects of impulsivity, American Journal of Psychiatry, 158(11): 1783- 1793.
Mohan, G., Sivakumaran, B., Sharma, P.(2013).” Store environment’s impact on variety seeking behavior”. Journal of Retailing and Consumer Services 19 .PP 419-428.
Park, E. J., Kim, E. Y., Funches, V. M., & Foxx, W, (2017), “Apparel product attributes, web browsing, and e-impulse buying on shopping websites”, Journal of Business Research, Vol. 65 No. 11, pp. 1583-1589.
Ranganathan, C., & Ganapathy, S, (2018), “Key dimensions of business-to-consumer web sites”, Information & Management, Vol. 39 No. 6, pp. 457-465.
Rook, D. W. & Fisher, R. J. (1995). Normative influence on impulsive buying behavior. Journal of Consumer Research, 22: 305-313.
Verhagen ,T., Dolen,W.(2011). “ The influence of online store beliefs on consumer online impulse buying: A model and empirical application”. Information & Management 48 PP 320-327.
Wang ,Y. S. Wang, Y. M. Lin, H. H., Tang, T. I.(2016). “Determinants of user acceptance of Internet banking: An empirical study,”International Journal of Service Industry Management, vol. 14,PP. 501-519.
Wu, K., Vassileva, J., Noorian, Z. and Zhao, Y. (2016), “How do you feel when you see a list of prices? The interplay among price dispersion, perceived risk and initial trust in Chinese C2C market”, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 25, pp. 36-46.
Yuna, L. G. & Yi, Y. (216). “The effect of shopping emotions and perceived risk on impulsive buying: The moderating role of buying impulsiveness trait”, Seoul Journal of Business, 14 (2), pp. 67-92.