دوره و شماره: دوره 19، شماره 106، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-145 

مقاله پژوهشی

عوامل مؤثر بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش ( مطالعه موردی: شرکت ایساکو)

صفحه 1-24

10.22034/bs.2021.246527

سیامک محمدی سرخه لیژهء؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ مقصود امیری؛ امیر بیات ترک