ایجاد بازار بی‌رقیب با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی و نیروهای رقابتی پورتر

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، ارائه روشی جدید برای ایجاد بازار بیرقیب با استفاده از تلفیق استراتژی اقیانوس آبی، نیروهای رقابتی پورتر و روش تاپسیس گروهی است. در این تحقیق یک روش سه مرحلهای شامل «تشکیل تیم خبرگان و تعیین جایگاه رقابتی سازمان موردنظر با استفاده از مدل نیروهای رقابتی پورتر»، «معرفی راهکارهای خروج از فضای رقابت با رقبا با استفاده از شش مسیر استراتژی اقیانوس آبی» و «وزندهی شاخصها و رتبهبندی راهکارها از طریق روش تاپسیس گروهی» ارائه شده است. همچنین روش پیشنهادی، برای گروه صنعت و مدیریت ایرافا پیادهسازی شده است. در این خصوص ابتدا تیم خبرگان ایرافا شامل 12 نفر از کارشناسان ارشد سازمان تشکیل شده است. نتایج حاصل از پیادهسازی روش پیشنهادی نشان میدهد که از بین پنج نیروی رقابتی پورتر، رقابت مستقیم بین سازمانهای موجود عامل اصلی تهدید ایرافا بوده است. همچنین تمام شش مسیر تجدید ساختار مرزهای استراتژی اقیانوس آبی، بر نوآوری در ارزش ایرافا مؤثر هستند. نهایتاً با استفاده از روش تاپسیس گروهی، استراتژی میانگین وزین و روش بُردا، «محصولات و خدمات مکمل» بهعنوان بهترین راهکار برای ایرافا تعریف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating an Uncontested Market Space by Using Blue Ocean's Strategy and Porter's Competitive Forces

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khoshkam 1
  • Mehdi Abbasi 2
1 MSc. Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Prof. Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to propose a new method for creating an uncontested market space by integerating the blue ocean strategy, Porter's competitive forces and group TOPSIS method. this research, is based on a three-stage method including “Creating a team of experts and determining the competitive position of the organization using the Porter Competitive Forces Model”, “Introducing alternatives to break free from competitive market using the Six Paths Framework of the Blue Ocean Strategy”, and "Weighting criteria and ranking alternatives using group TOPSIS method”. The proposed method has implemented for the IRAFA industry and management group. In this regard, the IRAFA team of experts, includes twelve senior experts are created. The results of the implementation of the proposed method show that among Porter's five competitive forces, “direct competition between existing organizations” is the main cause of threat to IRAFA. All six ways to redraw the boundaries of the blue ocean strategy, influences the value innovation of IRAFA. Finally, by using group TOPSIS method, average weighting and BORDA strategy, that “Complementary products and services” is defined as the best alternative for IRAFA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porter Competitive Forces / Blue Ocean Strategy / Group TOPSIS Method / Uncontested Market space / Value Innovation
اصغرپور، محمدجواد (1393)، «تصمیم‌‌گیری چندمعیاره»، چاپ چهاردهم، انتشارات دانشگاه تهران.
اصغرپور، محمدجواد (1393)، «تصمیم‌‌گیری گروهی و نظریه‌بازی‌‌ها با نگرش تحقیق در عملیات»، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
امیری، مقصود؛ احمد دارستانی‌فراهانی و مهسا محبوب‌قدسی (1395)، «تصمیم‌گیری چندمعیاره»، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاهی کیان.
بهشتی‌نیا، محمدعلی و هنگامه برگ‌بید (1398)، «مدلی ترکیبی جهت شناسایی عوامل مؤثر در مخاطرات حمل‌ونقل زمینی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز (مطالعه موردی: محور نیشابور-سبزوار)». فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل(3)10، 445-459.
تولایی، روح‌الله (1388)، «راهبرد اقیانوس آبی به‌عنوان انقلابی در حوزه مدیریت راهبردی»، توسعه سازمانی پلیس، (24)1388، 55-77.
دانایی‌‌فرد، حسن و مهناز محمدی‌خورزوقی (1393)، «فهم شکل‌‌گیری رقابت بین استراتژی‌ها در سازمان‌‌های دولتی»، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، (41)1393، 49-60.
دبلیو چان کیم، رنه مابورنیا (1395)، «استراتژی اقیانوس آبی چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم که در آن رقابت معنایی ندارد»، ترجمه پورممتاز، علیرضا. چاپ اول، تهران: انتشارات آریانا قلم.
طیبی‌ابوالحسنی، سیدامیرحسین و محمدسعید ایوبی (1396)، «عوامل تأثیرگذار بر نگرش به کسب و کار در میان دانشجویان بسیجی»، مطالعات راهبردی بسیج،(75)20، 63-88.
Aithal, S. (2016), “Study on ABCD Analysis Technique for Business Models Business Strategies Operating Concepts & Business Systems”, International Journal in Management and Social Science, 4(1), 98-115.
Aithal, S. (2016), “The concept of Ideal Strategy and its realization using White Ocean Mixed Strategy”, International Journal in Management and Social Science, 5(4), 17-179.
Au, A., Tuker, J. (2018), “Blue ocean strategy for microenterprises”, International Journal of Information, Business and Management, 10(2), 92-98.
Christopher, I., Mucheru, S., Evans, N. (2014), “The Application of Porter’s Five Forces Model on Organization Performance: A Case of Cooperative Bank of Kenya Ltd”, European Journal of business and Management, 6(16), pp: 75-86.
Dälken, F. (2014), Are Porter’s Five Competitive Forces Still Applicable? A Critical Examination concerning the Relevance for Today’s Business, 3rd IBA Bachelor Thesis Conference, July 3rd, Enschede The Netherland, University of Twente, Faculty of Management and Governance.1-9.
Dobbs, M. E. (2017), Guidelines for applying Porter’s five forces framework: a set of industry analysis templates, Competitiveness Review, 24 (1), 32-45.
Ferran, V., Vasileios, M., Parry, G. (2017), Digital dark matter within product service systems, Competitiveness Review, 27(1), 62-79.
Ferreira, J., Vieira, E. R. M. (2017), Strategic framework of fitness clubs based on quality dimensions: the blue ocean strategy approach, Total Quality Management & Business Excellence, 29(13), 1648-1667.
Goethals, M. (2018), Business prospects of the first vegan pastry in luxembourg, Theses university of savonia university of applied sciences,1-79.
Grisso, J. (2018), Individual Case Study: An In Depth Look into LA Fitness, Theses university of nebraska at omaha, university honors program,1-19.
Hui Yap, J., Ling Chua, K. (2018), Application of e-booking system in enhancing Malaysian property developers’competitive advantage A blue ocean strategy, property management,36(1).86-102.
Kharub, M., Sharma, R. (2016), Comparative analyses of competitive dvantage using Porter diamond model (the case of SMEs in Himachal Pradesh), Competitiveness Review: An International Business Journal, 27 (2),132-160.
Kim, W, chan., Mauborgne, R. (2005), Book Reviews: Blue Ocean Strategy: from theory to practice, California Management Review, 47(3), 105-121.
Leavy, B. (2018), Value innovation and how to successfully incubate “blue ocean” initiatives, strategy & leadership,46(3), 10-20.
Li, X. (2018), Implementation of the Blue Ocean Strategy on Tourism Companies in Zhoushan Archipelago, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, International Conference on Management, Economics, Education and Social Sciences, 236 (1) 139-142.
Mighty, M. A. (2017), “We Likkle, but We Tallawah”: Maintaining Competitive Advantage in the Crowded Specialty Coffee Market”, journal of international food & agribusiness marketing, 29(1), 70-91.
Motswene, C. R., Hamman, M. (2018), “blue ocean strategy as a predictor for effective performance of the medium-sized and large businesses”, journal of marketing and HR, 7(1), 403-421.
Porter, M. E., Heppelmann, J. E. (2014), How Smart, Connected Products Are Transforming Competition, Harvard Business Review, 5(3), 4-23.
Pringle, J., Huisman, J. (2011), “Understanding Universities in Ontario Canada: An Industry Analysis Using Porter’s Five Forces Framework”, Canadian Journal of Higher Education,41(3), 36-58.
Snider, J., Davies, K. (2018), “Success Strategies for Small Financial Planning Firms”, International Journal of Applied Management and Technology,17(1),22-34.
Takata, H. (2016), “Effects of industry forces, market orientation, and marketing capabilities on business performance: An empirical analysis of Japanese manufacturers from 2009 to 2011”, Journal of Business Research, 69(12),5611-5619.
Tavitiyaman, P., Qu, H., Hanqin, Q. Z. (2011), “The impact of industry force factors on resource competitive strategies and hotel Performance”. International Journal of Hospitality Management, 30(3). 648-657.
Vargha, Z. (2017), Performing a strategy’s world: How redesigning customers made relationship banking possible, Long Range Planning, 51(3), 480-494.