شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محصولات تولیدی صنایع کاشی و سرامیک استان یزد: رویکرد تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره فازی (FMCDA)

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان، اردکان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محصولات تولیدی کارخانجات کاشی و سرامیک استان یزد است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه خبرگان آشنا با مسائل مربوط به کیفیت و مشغول به کار در صنایع کاشی و سرامیک استان یزد است. روش نمونه‌‌گیری به‌‌صورت سرشماری بوده و 32 خبره شناساییشده در این زمینه پرسشنامه 39 عاملی مربوطه را تکمیل کردند. دادههای جمع‌‌آوریشده با استفاده از روش ویکور فازی تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که عوامل «کیفیت طراحی»، «کنترل کیفیت در حین فرایند» و «دسترسی به مواد اولیه مرغوب و با صرفه»؛ رتبههای اول تا سوم را کسب کردهاند که با برنامه‌‌ریزی بهینه در این بخشها بر کیفیت محصولات و بهتبع آن سودآوری و فروش کارخانجات کاشی و سرامیک اثرگذار خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Effective Factors on Improving the Quality of Products of Ceramic and Tile Industries in Yazd Provinc: A Fuzzy Multiple-criteria Decision Analysis (FMCDA) Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zarei Mahmoudabadi 1
  • Mahla Ziaei bideh 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Meybod University, Meybod, Iran.
2 MSc., Business Management, Islamic Azad University, Ardakan Branch, Ardakan, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study is to identify and evaluate the factors influencing the improvement of the quality of products of ceramic tile factories in Yazd province. The purpose of this study is applied and its statistical population includes all experts familiar with quality issues and working in Yazd province ceramic tile industry. The sampling method is census and 32 experts identified in this field completed the 39-item questionnaire. The collected data are analyzed using the fuzzy VIKOR method. The results of this study show that quality of design, quality control during the process and access to high quality and economical raw materials Ranked 1st to 3rd. That is the optimal planning in these sections will affect the quality of products and consequently the profitability of ceramic and tile factories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Quality / Multiple
  • Criteria Decision Analysis (MCDA) / VIKOR Method / Fuzzy Logic
ابوالحسنی، اصغر؛ صفر فرهنگ و علی زارع‌‌شاهی (1391)، «ارزیابی کارایی و روند رشد تغییرات بهره‌‌وری صنعت کاشی و سرامیک ایران»، مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌‌ای، 2، 73.
امرادی، مسعود و حسن دیواندری (1397)، «مدل‌سازی تأثیر خدمات پس از فروش بر کیفیت محصولات در صنعت خودرو ایران»، کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهرسازی، تهران، مؤسسه آموزش عالی اوج.
امیری، یاسر؛ علی محمدی، علی‌‌نقی مصلح شیرازی و مسلم علی‌محمدلو  (۱۳۹۴)، «طراحی الگوی جامع فرایندی عوامل مؤثر بر توسعه محصول جدید (NPD) در صنایع تولیدی»، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، ۲۸(۴): ۱۳۹-۱۶۶.
انصاری، قاسم و سارا سبزی (1388)، «اولویت‌بندی عوامل سازمانی مؤثر در ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در صنایع کوچک»، نشریه بررسی‌های بازرگانی، 39، 64-49.
آذر، عادل؛ محمد زارعی محمودآبادی و محمدحسین طحاری مهرجردی (1391)، «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در صنعت کاشی با رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه و تحلیل پوششی داده‌ها»، نشریه چشم‌‌انداز مدیریت صنعتی، 5، 9-25.
آقایی، رضا؛ میلاد آقایی و اصغر آقایی (1394)، «بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال هفتم، 4(22)، 27-49.
بابایی میبدی، حمید و امین ممتازی (1396)، «بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری و کیفیت محصول در کارخانه لاستیک دنا»، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و حسابداری، اصفهان، دانشگاه شیخ بهایی.
بردبار، غلامرضا (1392)، «عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد)». فصلنامه مدیریت سلامت، 16(51)، 83-70.
حسینی، سیدمحمود و منیره پناهی (1396)، «ایجاد مزیت رقابتی در صنعت با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت (مورد مطالعه: صنعت کاشی ایران)»، نشریه پژوهش‌نامه بازرگانی، 45، 147-178.
زارعی محمودآبادی، محمد و سودابه رشیدی (1398)، «ارزیابی چابکی زنجیره تأمین و اولویت‌بندی شرکت‌های کاشی و سرامیک یزد با مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (FMCDM)»، نشریه مدیریت زنجیره تأمین، 21(63)، 30-16.
ساعتچی، محمود (1387)، «روان‌شناسی مدیریت»، تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
سپهوند، رضا و محسن عارف‌نژاد (1393)، «بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (مطالعه موردی: شرکت زمزم اصفهان)»، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 6(11): 82-59.
سیدعلی اکبر، سیدمحسن؛ پریا سلیمانی و داود هدایتی  (1397)، «شناسایی متغیرها و عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محصول در صنایع پرسی شرکت‌های خودروسازی و ارائه مدل (مطالعه موردی سایپا پرس)»، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، پردیس بین‌‌الملل توسعه ایده هزاره.
شفیعی، میثم و سیدحبیب اله میرغفوری (1389)، «ارزیابی تولید ناب با رویکرد سلسله مراتبی (مورد مطالعه: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد)»، نشریه مطالعات مدیریت صنعتی، 9(22): 74-49.
عارف‌نژاد، محسن؛ طیبه امیرخانی و محمد سبحانی (1391)، «تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی: با تأکید بر نقش عوامل سازمانی و یادگیری سازمانی (‌مطالعه‌ موردی سازمان صنایع و معادن استان اصفهان)»، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 4(13)، 114-89.
علیزاده، سعید و حسن سلطانی (۱۳۹۷) «تبیین رابطه اجرای اصول شش سیگما در بهبود کیفیت محصولات (مطالعه موردی: شرکت تولیدی ایران تکنیک)»، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان.
مؤمنی، منصور (1389)، «مباحث نوین تحقیق در عملیات»، ناشر مؤلف، چاپ اول.
نیکوکار، غلامحسین؛ مجتبی اسکندری؛ امیر حصیرچی و مرتضی مولادوست‌اصل (1392)، «طراحی الگوی بهره‌وری سرمایه انسانی (مطالعه موردی: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران)»، دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 5(2)، 199-171.
Azar, A., Zarei Mahmoudabadi, M., & Emrouznejad, A. (2016), “A new fuzzy additive model for determining the common set of weights in Data Envelopment Analysis”. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 30(1), 61-69.
Bouchereau, V., Rowland H. V. (2000b), “Quality Function Deployment Tool”, Engineering Management Journal, 10(1), 45-52.
Bouchereau, V., Rowlands, H. (2000a), “Methods and techniques to help quality function deployment (QFD)”. Benchmarking: An International Journal, 7(1), 8-16.
Brown, P. G. (1991), QFD: Echoing the voice of the customer, AT&T Technical Journal, 18-32.
Carnevalli, J. A., Miguel, P. C. (2008), “Review: Analysis and Classification of the Literature on QFD”, International Journal of Production Economics, 114, 737- 754.
Farashahi, B., Easter, E., & Annett-Hitchcock, K. (2018), “Price and perceived product quality: a comparison of denim jeans in three price categories”. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 22(3), 369-386
Güngr Sen, C., Baraçli, H. (2010), Fuzzy quality function Deployment based methodology for acquiring enterprise software selection requirements, Expert Systems with Applications, 37, 3415‌3426
Hassanzadeh Amin, S., Razmi, J., (2009), An integrated fuzzy model for supplier management: A case study of ISP selection and evaluation, Expert Systems with Applications, 36, 8639-8648.
Karsak, E., Ertugrul, O., Okan, C. (2009), An integrated decision making approach for ERP system selection, Expert Systems with Applications, 36, 660-667.
Koppiahraj, K., Bathrinath, S., & Saravanasankar, S. (2020), A fuzzy VIKOR approach for selection of ergonomic assessment method. Materials Today: Proceedings.‏
Lin, L. -Z., Chen, W. -C., Chang, T. -J. (2010), Using FQFD to analyze island accommodation management in fuzzy linguistic preferences, Expert Systems with Applications, 38(6), 7738-7745.
Lin, Y., Liang, B., & Zhu, X. (2018), “The effect of inventory performance on product quality: The mediating effect of financial performance”. International Journal of Quality & Reliability Management, 35(10), 2227-2247.
Morano, R. S., Barrichello, A., Jacomossi, R. R., & D’Acosta-Rivera, J. R. (2018), “Street food: factors influencing perception of product quality”. RAUSP Management Journal, 53(4), 535-554.
Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2004), “Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS”. European Journal of Operational Research, 156(2), 445-455.
Parvez, S. (2020), Application of fuzzy VIKOR and cluster analysis for performance evaluation of Original Equipment Manufacturers. Materials Today: Proceedings.‏
Ploskas, N., & Papathanasiou, J. (2019), A decision support system for multiple criteria alternative ranking using TOPSIS and VIKOR in fuzzy and nonfuzzy environments. Fuzzy Sets and Systems, 377, 1-30.‏
Whang, U. (2017), “Comparative advantage, product quality, and the competitiveness of firms”. Journal of Korea Trade, 21(3), 174-190.