دوره و شماره: دوره 19، شماره 110، آذر و دی 1400، صفحه 1-137