ارائه مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) شبکه‌ای رابطه‌ای برای ارزیابی کارایی و بهره‌وری سیستم بانکی

نوع مقاله : پژوهشی (موردی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان

چکیده

با توجه به نقش مهم بانکها در توسعه کشور و همچنین تعداد شعب آن، ارزیابی بهرهوری شعب بانک از اهمیت ویژهای برخوردار است. تحلیل پوششی دادهها یکی از ابزارهای مفید در زمینه ارزیابی بهرهوری است. بههمین خاطر در این تحقیق از مدل DEA دو مرحلهای برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و بهرهوری سیستم بانکی استفاده میشود. فرایند دو مرحلهای خصوصیتی انحصاری دارد، که مرحله اول از ورودیهایی استفاده کرده و خروجیهایی را تولید میکند که این خروجیها، ورودیهای مرحله دوم را تشکیل میدهند. سپس مرحله دوم با استفاده از اندازههای واسطه یا تولیدات میانی، خروجیهای نهایی سیستم را تولید مینماید. مراحل مختلف رتبهبندی بر اساس روش کاردینالیتی نسبی برای سنجش کارایی، اثربخشی و بهرهوری سیستم بانکی با ساختار سری که فرایندهای واسطهای را نیز در بر میگیرد، استفاده میشود. در خاتمه مثال واقعی از سیستم بانکی برای نشان دادن کاربرد تحقیق بیان شده و نتایج بهدست آمده با استفاده از نرمافزار GAMS ارائه میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Relational Network DEA Model for Evaluating Efficiency and Productivity of Banking System Considering the Intermediate Process

نویسندگان [English]

  • alireza eydi 1
  • barzan ozeiri 2
1 university of kurdistan
2 university of kurdistan
چکیده [English]

Considering the important role of banks in the development of the country as well as the number of its branches, the assessment of the productivity of bank branches is of particular importance. Data Envelopment Analysis is one of the useful tools in the field of productivity assessment. Therefore, in this study, the two-stage DEA model is used to evaluate the efficiency, effectiveness and productivity of the banking system. The two-step process has a monolithic property, which uses the inputs first and produces outputs, which form the outputs of the second stage. Then the second stage, using intermediate or intermediate productions, produces the final outputs of the system. Different ranking stages will be used based on the relative cardinality method to measure the efficiency, effectiveness and productivity of the banking system with a series structure that includes intermediary processes. At the end, a real example of the banking system is presented to illustrate the application of the research and the results are presented using the GAMS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity Evaluation / Intermediate Products / Data Envelopment Analysis / Two
  • step Relational Model / Banking Management
غضنفری، مهدی و محمود رضایی (1385)، «مقدمه‌ای بر نظریه مجموعه‌های فازی»، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
Chiesa, V., Frattini, F., Lazzarotti, V., & Manzini, R. (2009), “Performance measurement of research and development activities”. European Journal of Innovation Management, 12, 25-61.
Tone, K., & Tsutsui, M. (2009), “Network DEA: A slacks-based measure approach”. European Journal of Operational Research, 197(1), 243-252.
Holod, D., & Lewis, H. F. (2011), “Resolving the deposit dilemma: A new 6. DEA bank efficiency model”. Journal of Banking & Finance, 38, 2801-2810.
Zha,Y., Liang, L.,(2010), “Two-stage cooperation model with input freely distributed among the stages”. European Journal of Operational Research. 205, 332-338.
Chen, Y., Zhu, J.,(2004), Measuring Information Technology’s Indirect Impact on Firm Performance. Information Technology and Management. 5, 9-22.
Lewis, H. F., & Sexton, T. R. (2004), Network DEA: efficiency analysis of organizations with complex internal structure. Computers and Operations Research, 31(9), 1365-1410.
Hsieh, L. F., & Lin, L. H. (2010), “A performance evaluation model for international tourist hotels in Taiwan-An application of the relational network DEA”. International Journal of Hospitality Management, 29, 14-24.
[8] Kumar, S. &  Gulati, R. (2009), “Measuring efficiency, effectiveness and performance of Indian public sector banks”. International Journal of Productivity and Performance Management, 59 (1), 51-74.
Kaveh, M,. (2011), Iranian Bank Branches Performance by Two Stage DEA Model. International Conference on Economics and Finance Research IPEDR, 4.
Wang, K., Huang, W., Wu, J., & Liu, Y. N. (2014), Efficiency measures of the Chinese commercial banking system using an additive two-stage DEA.Omega, 44, 5-20.
Kao, C. and Hwang, S.N. (2008), “Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: an application to non-life insurance companies in Taiwan”, European Journal of Operational Research ,185, 418-429.
Tsolas, I,. (2010), Modeling bank branch profitability and effectiveness by means of DEA, International Journal of Productivity and Performance Management,. 59 (5), 432-451.
Saleh, H. & Rostamy, M. (2013), “Performance Evaluation in Bank Branch with Two-Stage DEA Model”; Shiraz Journal of System Management 1 (1), 17-33.
http://www.bki.ir
Ali Ebrahimnejad - 4: Madjid Tavana Farhad Hosseinzadeh Lotfi Reza Shahverdi - 5: Mohamad Yousefpour, (2014),  “A three-stage Data Envelopment Analysis model with application to banking industry”, Measurement , Vol.49 , NO.0 , PP.308_319, 01-01.
Kao, C., (2009), “Efficiency decomposition in network data envelopment analysis: A relational model”.  European Journal of Operational Research, 192 3), 949-962.