تحلیل پدیدارشناسانه مصرف کنندگان پوشاک زنانه خارجی (با رویکرد اصلاح مدل ذهنی مصرف کالای خارجی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل پدیدارشناسانه مصرف‌کنندگان پوشاک زنانه خارجی با رویکرد اصلاح مدل ذهنی کالای مصرف خارجی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر روش‌ش‍ناسی در زمره پژوهش‌های کیفی و از استراتژی پدیدارشناسی بهره گرفته است. همچنین پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، دارای رویکرد تفسیری و ساخت‌گرایی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و اکتشافی است. داده‌های این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته روش زیمت استخراج گردیده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها کدگذاری موضوعی با واحد تحلیل پاراگراف بوده است. نتایج حاصل از کدگذاری در قالب ماتریس اجماعی از سازه‌های ذهنی استخراج شده از نمونه ترسیم گردیده است. ماتریس اجماعی نشان می‌دهد سازه‌هایی مثل حس خوب، راحتی، کیفیت، دوام، لذت بخشی و طراحی مرتبط‌ترین سازه‌ها در ذهن این افراد است. در پایان، سازه‌ها و روابط بین سازه‌ها در نقشه اِجماعی تحلیل گردیده و پیشنهادهایی بر مبنای نقشه اِجماعی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological Analysis of Foreign Women’s Clothing Consumers (With the Approach of Modifying the Mental Model of Foreign Product Consumption)

نویسندگان [English]

  • kobra bakhshizadeh borj 1
  • naeimeh jabari 2
  • omid solymanzadeh 3
1 Corresponding author: assistant professor, faculty of management and accounting, Allameh Tabataba, i University, Tehran, Iran
2 M.A in Administrative management, faculty of Management and accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Ph.D. student in business management, faculty of management and accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, we have attempted to look at the mental constructs of foreign women's clothing consumers, understand the pattern of this mentality to bring in-house apparel to these extracted features, So that the pattern of foreign product consumption is modified. This research is based on qualitative research methodology and phenomenological strategy. The present study is applied research and has an interpretative and constructivist approach. Also, this study is descriptive and exploratory. The population of this study is female students in 4 big universities at Tehran, at. The basis of sample size determination is theoretical saturation and the data of this study has saturated with 17 interviews. The qualitative data of this study is extracted using ZMET semi-structured in-depth interview. The interview protocol method is used to determine the reliability of data and member control method is used to determine the validity. The data analysis method is thematic coding with paragraph analysis unit. The results of coding are drawn in the form of a consensus map of mental constructs Extracted from the sample. The consensus map shows that constructs such as good feeling, comfort, quality, durability, enjoyment and design are the most relevant constructs in their minds. Finally, these constructs and relationships between them in consensus map are analyzed and suggestions based on this map are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption Pattern / Mental Model / Consensus Map / Phenomenology / Country of Origin
ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهدی جعفرزاده کناری و صابر بزرگی ماکرانی. (1391)، «بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف‌کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری)»، تحقیقات بازارابی نوین، شماره 3، ص 34-1.
احمدی، یاسر؛ زهراسادات میرزازاده و مرتضی عظیم‌زاده (1397)، «تحلیل رفتار خرید مصرف‌کننده نسبت به برندهای خارجی پوشاک ورزشی»، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، شماره 7، ص 97-88.
بخشی‌زاده برج، کبری و ناصر داورزنی. (1398)، «نگاشت نقشه ذهنی مصرف‌کنندکان نسب به کالای ایرانی»، دو فصلنامه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، شماره 1، ص 191-171.
بخشی‌زاده برج، کبری؛ ناصر داورزنی و پیمان دیلمی‌معزی (1395)، «استخراج نقشه ارزش‌های کاربران پیام‌رسان‌های موبایلی با استفاده از تکنیک نردبانی (بر اساس تئوری وسیله- هدف)»، فصلنامه مدیریت برند، شماره 4، ص 122-95.
بزرگ‌خو، حامد؛ مسعود کیماسی؛ محمدرحیم اسفیدانی و محمد صالح ترکستانی (1397)، «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر برند ملی ایران با رویکرد رفتار شناختی مصرف‌کننده»، دو فصلنامه مطالعات مصرف‌کننده، شماره 2، ص 110-83.
پور اکبری، رسول (1393)، «ترویج مصرف کالاهای داخلی، ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید»، همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی، تهران، مؤسسه سفیران فرهنگی مبین.
ترکستانی، محمدصالح؛ زهره دهدشتی شاهرخ و قاسم بخشنده (1394)، «الگوی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات وارداتی»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 2، ص 67-49.
حیدرزاده، کامبیز و بهرام خیری (1387)، «ارزیابی تأثیر بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 49، ص 97-75.
داورزنی، ناصر؛ کبری بخشی‌زاده‌برج و محمود محمدیان (1395)، «نگاشت نقشه ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به کالای ایرانی با استفاده از روش استخراج استعاره»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
رئیسی، مهناز؛ سعید شریفی و محمدتقی طغرایی (1395)، «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان)»، تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 1، ص 120-95
غفاری آشتیانی، پیمان؛ پروانه چارستاد و ندا لونی (1389)، «بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان در ترجیح برندهای خارجی به برندهای داخلی»، مدیریت بازاریابی، شماره 8، ص 253-227.
کاملی، علیرضا؛ حمیدرضا یزدانی و سید امیر نادری (1394)، «تأثیر کشور مبدأ و تلاش‌های بازاریابی در ارزش ویژه خرده‌فروشی برند»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 4، 96-79.
لاریجانی، نرگس؛ آرمین گلی و امیر پرویز گلی (1395)، «بررسی رابطه بین قوم‌گرایی و تفکر جهانی مصرف‌کنندگان با تمایل به خرید محصولات خارجی از طریق تعدیلگری قضاوت دربارۀ محصولات داخلی»، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21. آذر (1395).
Abraham, A., & Patro, S. (2014), ‘Country-of-Origin’Effect and Consumer Decision-making. Management and Labour Studies, 39(3), 309-318.
Biswas, K., Chowdhury, M. K. H., & Kabir, H. (2011), “Effects of price and country of origin on consumer product quality perceptions: an empirical study in Bangladesh”. International Journal of management, 28(3), 659-671.
Costa, C., Carneiro, J., & Goldszmidt, R. (2016), A contingent approach to country-of-origin effects on foreign products evaluation: Interaction of facets of country image with product classes. International Business Review, 25(5), 1066-1075.
Coulter, R. H., & Zaltman, G. (1994), Using the Zaltman metaphor elicitation technique to understand brand images. ACR North American Advances.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2007), Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
Ergin, E. A., & Akbay, H. O. (2010), Consumers Purchase Intentions for Foreign Products: An Empirical Research Study in Istanbul, Turkey. International Business & Economics Research Journal (IBER), 9(10), 1-8.
Fakharmanesh, S., & Ghanbarzade Miyandehi, R. (2013), “The purchase of foreign products: the role of brand image, ethnocentrism and animosity: Iran market evidence”. Iranian Journal of Management Studies, 6(1), 145-160.
Fayol-Song, L. (2014), Country-of-origin effects on Chinese consumption of branded foreign products. In The Globalization of Chinese Business (pp. 227-239). Chandos Publishing.
Haque, A., Anwar, N., Yasmin, F., Sarwar, A., Ibrahim, Z., & Momen, A. (2015), Purchase intention of foreign products: A study on Bangladeshi consumer perspective. Sage Open, 5(2), 1-12.
Kumar, A., Kim, Y. K., & Pelton, L. (2009), “Indian consumers’ purchase behavior toward US versus local brands”. International Journal of Retail & Distribution Management, 37(6), 510-526.
Lee, M. Y., Knight, D., & Kim, Y. K. (2008), “Brand analysis of a US global brand in comparison with domestic brands in Mexico, Korea, and Japan”. Journal of product & brand management, 17(3), 163-174.
Rodrigo, P., Khan, H., & Ekinci, Y. (2019), “The determinants of foreign product preference amongst elite consumers in an emerging market”. Journal of Retailing and Consumer Services, 46 (1), 139-148.
Saithibvongsa, P., Shin, J., & Choi, H. J. (2019), “Country Image, Perceived Product Quality and Purchase Intention: The Moderating Roles of Quality Warranty Certificate and Country-Image Transferred Strategies”. International Journal of Economics and Management, 1(3), 10-23.           
Walter, K. (2019), Country of Origin Impact on Consumer Perception of Value in Fast Fashion. (Master Thesis). University of Nebraska, United states.
Wei, Y., & Zhu, J. (2020), Factors Affecting Consumers’ Purchase Intention towards Smartphone of the Chinese Brands. (Master Thesis). Malardalen University Sweden.
Yunus, N. S. N. M., & Rashid, W. E. W. (2016), The Influence of Country-of-origin on Consumer Purchase Intention: The Mobile Phones Brand from China. Procedia Economics and Finance, 37(2), 343-349.
Zaichkowsky, J. L. (1994), “The personal involvement inventory: Reduction, revision, and application to advertising”. Journal of advertising, 23(4), 59-70.