بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه حسابداری، البرز، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج، گروه حسابداری، البرز، ایران

چکیده

در این مطالعه، اثر نوسانات نرخ ارز با لحاظ سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه تأمین مالی پنجاه شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده‌‌های تابلویی (پنل دیتا) طی دوره 1397-1387 ارزیابی شده است. بر اساس ادبیات نظری ارائه شده در این مطالعه، هزینه تأمین مالی شرکتهای مورد بررسی تابعی از نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ رشد شاخص کل قیمت بازار و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ تورم، ضرایب همه این متغیرها معنیدار و علامت ضرایب آن‌‌ها موافق با انتظارات نظری است. همچنین ضریب نوسانات نرخ ارز در الگوی هزینه تأمین مالی مورد مطالعه، مثبت است که نشاندهنده اثر مستقیم این متغیر بر هزینه تأمین مالی است. افزایش نوسانات نرخ ارز باعث افزایش هزینه تأمین مالی شرکتهای مورد بررسی و کاهش سرمایه‌‌گذاری در شرکتهای مورد مطالعه میشود. با توجه به ادبیات نظری و نتایج بهدست آمده در این مطالعه، اثرات منفی و مثبت نرخ تورم بر تأمین مالی شرکتهای مورد بررسی یکدیگر را خنثی و بیاثر می‌‌کنند، زیرا ضریب متغیر نرخ تورم در الگوی برآورد شده، از نظر آماری بیمعنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation the Effect of Exchange Rate Volatility and Macroeconomic Variables on the Financing Cost of Companies Listed in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • fariborz faraghat 1
  • fereydoun ohadi 2
  • mahmoud khoddam 2
  • hamid ahmadzade 2
1 University lecturer
2
چکیده [English]

In this study, the impacts of exchange rate volatility in terms of other economic variables on the financing cost of companies listed on the Tehran Stock Exchange have been evaluated using the panel data method during the period 2008-2018. Based on the theoretical literature presented in this study, the financing cost of the surveyed companies is a function of exchange rate volatility, interest rate, inflation rate, the growth rate of the total market price index, and economic growth rate. The results Show, except for the variable of the inflation rate, the coefficients of the variables are statistically significant, and their signs are consistent with the theoretical expectations. Furthermore, the coefficient of exchange rate volatility in the model of the financing cost investigated in the study is positive. That is to say, the variable has a direct effect on financing costs. An increase in exchange rate volatility results in a rise in the financing cost of the companies under review and decreases investment in the companies under study. Theoretically, there are two different approaches to the effect of inflation on the cost of financing. On the one hand, rising inflation due to creating uncertainty in the capital market will reduce capital attraction and increase the cost of financing. On the other hand, a steady rise in prices leads to an increase in accumulated profits. According to the theoretical literature and the results obtained in this study, the negative and positive effects of inflation on the financing of the companies under study neutralize and ineffective each other, because the coefficient of variable inflation in the estimated model, in terms of It is statistically meaningless.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing Cost / Exchange Rate Volatility / Growth Rate of Total Market Price Index / Interest Rate / Economic Growth Rate
حجازی، رضـوان و فاطمه جلالـی (1386)، «بررسی عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پـژوهشنامـه علـوم انسـانی واجتماعی، 7(24)، 30-13.
حیدری حسن و سحر بشیری (1391)، «بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، ۳(۹)، 93-71.
حیدری هراتمه، مصطفی (1397)، « بررسی تأثیر روش‌‌های تأمین مالی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار »، مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 1 (2)، 30-61.
خدامرادی سعید و محمدابراهیم راعی عزآبادی (1394)، «مدل‌سازی تأمین مالی شرکت‌های هلدینگ با رویکرد کاهش هزینه سرمایه »، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری، 4(13)، 62-43.
رهبرباغبانی، جواد، طاهره شهبازی و نیر فانی، (1394)، «الگوهای محاسبه هزینه سرمایه»، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین درمدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور- مالزی، مؤسسه سرآمد کارین.
سحابی، بهرام؛ مهدی ذوالفقاری؛ نادر مهرگان و علیرضا سارنج (1393)، «بررسی انواع ریسک نوسانات نرخ ارز و شیوه‌‌های مدیریت آن: مبانی نظری و مرور تجربیات کشورها»، برنامه‌‌ریزی و بودجه، 19(4)، 33-3.
شاه‌‌آبادی، ابوالفضل و عبداله محمودی (1385)، «تعیین کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران»، جستارهای اقتصادی ایران، 3(5)، 129-92.
شکرخواه، جواد و کیوان قاصدی دیزجی (1395)، «تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تأمین مالی مدیران»، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(51), 120-87.
طاهری مقدر، محسن؛ مجید عطایی‌پور و مهدی ایران‌نژاد (۱۳۸۹)، «کاربرد هزینه سرمایه و مدل ارزش‌‌گذاری دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای CAPM در شرکت‌های معدنی ایران»، کنگره بین‌المللی معدن، تهران، خانه معدن ایران.
عزیزنژاد، صمد و اکبر کمیجانی (1396)، «تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران»، پژوهش‌‌های رشد و توسعه پایدار، ۱۷(1)، 143-121.
 محمدی، اسماعیل (1394)، مشتری‌‌مداری و تکریم ارباب رجوع، چاپ دهم، تهران: انتشارات رسا.
یزدانی، مهدی و حامد پیرپور (1396)، «ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، 17(67)، 65-35.
 یزدانی، مهدی و سیدکمیل طیبی (1394)، «سازوکار اثرگذاری نوسان‌های نرخ ارز برتأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور»، راهبرد اقتصادی، 3(12)، 58-37.
Bonga-Bonga, L. and P.X. Gnagne (2017), The Impact of Exchange Rate Volatility on Capital Flows in BRICS Economies, MPRA Paper 84773, University Library of Munich, Germany.
Bokpin, G.A. (2009) “Macroeconomic Development and Capital Structure Decisions of Firms”, Studies in Economics and Finance, 26(2), 129-142.
Brown, W.G. (2001), Managing foreign exchange risk with derivatives, Journal of Financial Economics, 60, pp. 401-448.
Chow, G.C. (1960), Tests of Equality between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions, Econometrica, 28(3), 591-605.
Dhanani, A. (2003), Foreign Exchange Risk Management: A Case in the Mining Industry, British Accounting Review, 35(1), 35-63.
Dominguez, K.M.E. and L.L. Tesar (2006), Exchange Rate Exposure, International Economics, 68(1), 188-218.
Dornbusch, R. and S. Fischer (1980), Exchange Rates and the Current Account, American Economic Review, 70(5), 960-971.
Hausman, J.A. (1978), Specification Tests in Econometrics, Econometrica, 46(6), 1251-1271.
Kao, C. (1999), Spurious Regression and Residual-Based Tests for Co-integration in Panel Data, Econometrics, 90(1), 1-44.
Kotler, P. and G. Armstrong (2015), Principles of Marketing, Sixteenth Edition, London: Pearson.
Levin, A., C.F. Lin, and C.S.J. Chu (2002), Unit Root Test in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties, Econometrics, 108(1), 1-24.
Mechri, N., Ben Hamad, S., Peretti, C., and Charfi, S. (2019), The Impact of the Exchange Rate Volatilities on Stock Market Returns Dynamic: Evidence from Tunisia and Turkey. Hal,01766742v2.
Mbate, C.A., Rozari, P.E.D., and Amtiran, P.Y. (2019), The Influence of Rupiah Exchange Rate, Interest Rate Levels, and The Composite Stock Price Index to Financial Deepening in Indonesia, Atlantis Press, 103(19), 96-100.
Mouna, A. and Anis, j. (2015), “Stock Market, Interest Rate and Exchange Rate Risk Effects on non-Financial Stock Returns During the Financial Crisis”, Journal of the Knowledge Economy, 8(3), 898-915.
Naude, W. A. and W. F. Krugell (2007), “Investigating Geography and Institutions as Determinants of Foreign Direct Investment in Africa using Panel Data”, Applied Economics, 39(10), pp 1223-1233.
Nucci, F. and A. F. Pozzolo (2001), “Investment and the Exchange Rate: An Analysis with Firm-Level Panel Data”, European Economic Review, 45(2), pp 259-283.
Pesaran, M.H. (2004), General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in panels, University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge Working Papers in Economics No. 0435.
Rihab, B.A (2012), Institutional Determinants of Financing Decisions of Firms: The Case of Transition Economies, Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 3(1), 51-63.
Ramli, N.A., Latan, H., and Solovida, G.T. (2018), Determinants of capital structure and firm financial performance A PLS-SEM approach: Evidence from Malaysia and Indonesia, The Quarterly Review of Economics and Finance, 71, 148-160.
Wald, A. (1943), Tests of Statistical Hypotheses Concerning Several Parameters When the Number of Observations is Large, Transactions of the American Mathematical Society, 54(3), 426-482.
Wooldridge, J.M. (2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge: MIT Press.