شناسایی تأثیر رهبری تحول‌آفرین و رفتار سیاسی مدیران بر اشتیاق کاری مدیران در سازمان‌های دولتی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4679-19395، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4679-19395، تهران، ایران

3 دانش آموخته گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4679-19395، تهران، ایران

4 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4679-19395، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر رهبری تحولآفرین بر اشتیاق کاری با نقش میانجی رفتار سیاسی مدیران در سازمانهای دولتی اصفهان است. روش تحقیق بهکار رفته در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی است. با استفاده از جدول مورگان 120 پرسشنامه در بین مدیران سازمانهای دولتی بهعنوان جامعه نمونه توزیع شده که از بین آنها 103 پرسشنامه دریافت شده است. ابزار اندازهگیری، پرسشنامه استاندارد و بومی شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مدیریت و روایی محتوایی توسط چند نفر اعضای جامعه آماری مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل دادهها از روش نرمافزار کاربردی اس پی اس اس به بررسی فرضیات پرداخته شده است. یافتههای پژوهشی نشان میدهد که در سازمانهای دولتی اصفهان، متغیر میانجی رفتار سیاسی مدیران، در تأثیر رهبری تحولآفرین بر اشتیاق کاری تأثیر معنیداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Impact of Transformational Leadership on Work Enthusiasm with the Mediating Role of Managers' Political Behavior in Isfahan Government Organizations

نویسندگان [English]

  • Masarat Ayat 1
  • Ellahe Mollaei 2
  • zeinab heidari 3
  • Sanaz Shafiee 4
1 Department of Information Technology Management
2 Department of Management
3 Department of Management
4 fuculty member
چکیده [English]

The aim of the present study is to identify the effect of transformational leadership on work enthusiasm with the mediating role of managers' political behavior in Isfahan government organizations. The research method used in this research is descriptive of survey type and in terms of relationship between variables, it is correlational. Using Morgan's table, 120 questionnaires were distributed among managers of government organizations as a sample community, of which 103 questionnaires were received. The measurement tool has become a standard and indigenous questionnaire that the formal validity of the questionnaire was approved by management professors and supervisors and content validity by several members of the statistical community. Data analysis using SPSS software has been used to examine the hypotheses. The research findings show that in Isfahan government  organizations, the mediating variable of managers' political behavior has a positive and significant effect on the effect of transformational leadership on work enthusiasm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Organization / Transformational Leadership / Job Enthusiasm / Political Behavior of Managers / Isfahan
افجه، سید علی‌اکبر (1384)، «مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی»، تهران انتشارات سمت.
انصاری، محمداسماعیل  و هادی تیموری (1381)، «مدیریت تحول»، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 189.
پرهیزگار، محمدمهدی و علی‌اکبر آقاجانی‌افروزی (۱۳۹۱)، «روش‌شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت بارویکرد کاربردی»، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، صفحه ۲۳۴.
خاکی، غلامرضا (1384)، «روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی»، تهران، انتشارات بازتاب.
دلاور، علی (1382)، «روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی (رشته علوم تربیتی)»، تهران: دانشگاه پیام نور.
ترک‌زاده، جعفر؛ فائزه فریدونی؛ مهدی محمدی و مریم شفیعی‌سروستانی (1399)، «چارجوب عوامل محیطی مؤثر بر رفتار سیاسی سازمانی دانشگاه»، مطالعات رفتار سازمانی143 - 176.
رضاییان، علی (1380)، «مبانی سازمان و مدیریت»، تهران: انتشارات سمت.
سنجری، محمد؛ محمدرضا اسماعیلی و فرشاد تجاری (1399)، «بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی»، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 12، شماره 59، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 17-34.
سهراب‌پور، ابراهیم و محمد مرادی (1389)، «فرایند رهبری استراتژیک»، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 185.
سینایی، ژاله و حمدالله منظری توکلی (1395)، «نقش سبک رهبری و اثربخشی سازمانی و فرهنگ سازمانی در سازمان‌های هزاره سوم»، کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت، تهران .
شیروانی، علیرضا و الهام معمارمنتظرین (1389)، «بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و کارآفرینی درون سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت‌های اقماری ذوب آهن اصفهان)»، همایش چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمان‌های ایرانی، اصفهان.
صفرزاده، سحر؛ فرح نادری و میرصلاح‌الدین عنایتی (1392)، «رابطه سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمند‌سازی روان‌شناختی در کارکنان یک شرکت صنعتی»، مجله روان‌شناسی اجتماعی، سال هشتم، شماره 27، صص 69-55.
 
صفرزاده،سحر؛ فرح نادری؛ پرویز عسگری؛ میرصلاح‌الدین عنایتی و علیرضا حیدری (1391)، «رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن»، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال چهارم، شماره چهاردهم، صص 82-69.
ضیاءالدینی، محمد و سکینه رمضانی‌قوام‌آبادی (1392)، «الگوی غنی‌سازی و اشتیاق شغلی برای سنجش میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان»، مجله مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 15، صص 199-177.
عامری، الناز؛ بزرگمهر اشرفی و عماد عبادی (1394)، «بررسی اثر  رفتارهای نابهنجار براشتیاق شغلی و تعهدکاری کارکنان آموزش و پرورش منطقه 17 تهران»، سایت مرجع دانش، دومین کنفرانس بین‌المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی.
عموزاد خلیلی، مجید و راضیه اسکندری (1391)، «ارزیابی رابطه رهبری تحول‌آفرین و تسهیم دانش کارکنان (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران)»، سومین کنفرانس مدیریت اجرایی، 24 و 25 مهرماه 1391.
قربانی دولت‌آبادی، مسعود؛ مرضیه حیدری و فاطمه فرخی (1395)، «بررسی رابطه عدالت سازمانی، اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه اصفهان»، فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، سال دوازدهم، شماره یک (مسلسل 45)،صص 36-21.
کاوه، منیژه و فیروزه گنجی (1393)، «بررسی میزان تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و اداره آموزش و پرورش شهرکرد»، کنفرانس بین‌المللی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران، مؤسسه اطلاع‌رسانی نارکیش.
موغلی، علیرضا (1382)، «طراحی الگوی رهبری تحول آفرین در سازمان‌های اداری ایران»، دانش مدیریت، شماره 62، صص 77تا100.
میرکمالی، سیدمحمد؛ کریم شاطری و علیرضا یوزباشی (1392)، «تبیین نقش رهبری تحول‌آفرین در گرایش به خلاقیت سازمانی»، دوفصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 3، بهار و تابستان 1392.
میرکمالی، سیدمحمد؛ فاطمه نارنجی و فرنوش اعلامی (1398)، «بررسی رهبری تحول‌آفرین بر یادگیری سازمانی در شرکت سایپا»، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال یازدهم، شماره 1، پیاپی 21، بهار و تابستان 98.
نوری، ابوالقاسم؛ حمیدرضا عریضی؛ راضیه زارع و محمد بابامیری (1389)، «ارتباط مؤلفه‌های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی»، فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی/ سازمانی، سال اول، شماره پنجم، صص 15-9.  
هاشمی شیخ‌شبانی، سید اسماعیل؛ محمد اصلانپور جوکندان  و عبدالزهرا نعامی (1391)، «نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه جو روان‌شناختی و خودارزشیابی‌های محوری با عمکلرد وظیفه‌ای و قصد ترک شغل»، مجله مشاوره و شغلی و سازمانی، دوره چهارم، شماره 11، صص 32-13.
هرسی، پال و کنث بلانچارد (1384)، «مدیریت رفتار سازمانی»، ترجمه علی علاقه‌بند، تهران: امیرکبیر، چاپ بیستم.
Bahrami, M. A., Barati, O., Ghoroghchian, M. S., Montazer-Alfaraj, R., & Ezzatabadi, M. R. (2016). Role of organizational climate in organizational commitment: The case of teaching hospitals. Osong public health and research perspectives, 7(2), 96-100.
Bass, B. M., & Bass Bernard, M. (1985). Leadership and performance beyond expectations.
Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior. The leadership quarterly, 10(2), 181-217.
Brief, A. P., & Weiss, H. M. (2002). Organizational behavior: Affect in the workplace. Annual review of psychology, 53(1), 279-307.
Cheasakul, U., & Varma, P. (2016). The influence of passion and empowerment on organizational citizenship behavior of teachers mediated by organizational commitment. Contaduríay Administración, 61(3), 422-440.
Doz, Y. L., & Kosonen, M. (2010). Embedding strategic agility: A leadership agenda for accelerating business model renewal. Long range planning, 43(2-3), 370-382.
Ergeneli, A., Gohar, R., & Temirbekova, Z. (2007). “Transformational leadership: Its relationship to culture value dimensions”. International Journal of Intercultural Relations, 31(6), 703-724.
Goh, C. Y., & Marimuthu, M. (2016). The path towards healthcare sustainability: the role of organisational commitment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 587-592.
Gustomo, A. (2015). Proposal to improve employee engagement in PT Maju Sentosa by AON Hewitt model and Mercer model. Procedia-social and behavioral sciences, 169, 363-370.
Hosein, Z. Z., & Yousefi, A. (2012). “The role of emotional intelligence on workforce agility in the workplace”. International Journal of Psychological Studies, 4(3), 48.
Kark, R. (2004). “The transformational leader: Who is (s) he? A feminist perspective”. Journal of organizational change management.
Kotter, J. P. (1995). Leading change: Why transformation efforts fail.                                                                                       
Mamman, A., Kamoche, K., & Bakuwa, R. (2012). Diversity, organizational commitment and organizational citizenship behavior: An organizing framework. Human Resource Management Review, 22(4), 285-302.
Mansoor, N., Aslam, H. D., Javad, T., Ashraf, F., & Shabbir, F. (2012). “Exploring organizational citizenship behavior and its critical link to employee engagement for effectual human resource management in organizations”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(1), 567-567.
Tharikh, S. M., Ying, C. Y., & Saad, Z. M. (2016). Managing job attitudes: The roles of job satisfaction and organizational commitment on organizational citizenship behaviors. Procedia Economics and Finance, 35, 604-611.