ارزیابی تأثیر بازاریابی دیجیتال بر رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ( گرایش بازاریابی) ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد زنجان ،ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد زنجان ،ایران و نویسنده مسئول

چکیده

در این مقاله بهدنبال نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرفکننده در شعب بانک شهر استان تهران هستیم. روش کلی این مقاله، توصیفی - تحلیلی است. ابزار مورد استفاده در این مقاله پرسشنامه است که بهصورت محقق ساخته تدوین شده و میزان پایایی و روایی متغیرها در آن مورد تأیید قرار گرفته است. که در آن متغیرهای بازاریابی دیجیتال، مشارکت مصرف کننده، ارزش مصرفکننده و اعتماد مصرفکننده به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 0.92، 0.85، 0.74، 0.91 مورد تأیید قرار گرفتهاند. جامعه و نمونه آماری در این مقاله شامل مدیران و خبرگان از جمله اساتید دانشگاهی و مدیران با تجربه بالا در شعب بانک شهر استان تهران است که تعداد آنها با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر انتخاب شده است. همچنین نتایج فرضیهها مبتنی بر تأثیر بازاریابی دیجیتال بر دو متغیر مشارکت مصرفکننده و ارزش مصرفکننده دارای تأثیر معنیداری قابل قبولی نبوده است (p<0.05) اما در رابطه با نقش بازاریابی دیجیتال بر اعتماد مصرفکننده این میزان قابل قبول است(p>0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growing Bank Shahr's Participation, Trust and Consumer Value in the Context of Digital Content Marketing

نویسندگان [English]

  • farideh Akrami 1
  • Firouzeh Hajialiakbari 2
1 PhD Student in Business Management (Marketing Orientation), Islamic Azad University, Zanjan Branch, Iran
2 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Iran and responsible author
چکیده [English]

In this article, we are looking for the role of digital content marketing in the growth of participation, trust and consumer value in the branches of Bank Shahr in Tehran province. The general method of this article is descriptive-analytical. The tool used in this article is a questionnaire that has been developed as a researcher and the reliability and validity of the variables have been confirmed. In which the variables of digital marketing, consumer participation, consumer value and consumer trust were approved with Cronbach's alpha coefficient of 0.92, 0.85, 0.74, 0.91, respectively. The population and statistical sample in this article includes managers and experts, including university professors and highly experienced managers in the branches of Bank Shahr in Tehran province, whose number has been selected using Cochran's formula of 125 people. Also, the results of hypotheses based on marketing effect. Digital has not had a significant effect on the two variables of consumer participation and consumer value (p <0.05), but in relation to the role of digital marketing on consumer trust, this rate is acceptable (p> 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Content Marketing / Partnership / Trust / Consumer Value / City Bank
through data mining technology”. Journal of Computers, 25(3), 32-51.
Wang, Wei-Lin, Edward Malthouse, Bobby Calder, and Ebru Uzunoglu (2017), “B2B Content Marketing for Professional Services: In-person Versus Digital Contacts,” Industrial Marketing Management, https://doi.org/ 10.1016/j.indmarman.2017.11.006 (in press).
Wanjuki, C. W. (2014), The Growth of Digital Marketing and Its Impact on Customer Service at Barclays Bank of Kenya, Meru Branch. MBA Thesis, University of Nairobi. Unpublished Wilcox K, Stephen AT: Are close friends the enemy? Online social networks, self-esteem, and self-control. J Consum Res 2013, 40:90-103.
Wilson RE, Gosling SD, Graham LT (2012), A review of Facebook research in the social sciencs. Perspectives on Psychological Science, 7(3):203-220.
Yasmin, A., Tasneem, S., & Fatema, K. (2015), “Effectiveness of digital marketing in the challenging age: An empirical study”. International Journal of Management Science and Business Administration, 1(5), 69-80.