دوره و شماره: دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 1-140 
بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات منتخب جالیزی ایران

صفحه 21-30

10.22034/bs.2021.247068

محمد عرب؛ مسعود فهرستی ثانی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی


پژوهشی (موردی)

اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه

صفحه 31-48

10.22034/bs.2021.247051

محمد ریاحی؛ محمدرضا َشریفی قزوینی؛ مرتضی نوابی؛ سعیده کتابی؛ مهسا قندهاری؛ مظاهر ًضیایی


پژوهشی (موردی)

ارزیابی عوامل موثر بر برندسازی در شرکت خودروسازی سایپا

صفحه 91-108

10.22034/bs.2021.247059

حسین نوروزی؛ حامد خامه چی؛ هومن پشوتنی زاده


پژوهشی (توصیفی- تحلیلی)

اعتبارسنجی ضمانت شفاهی در اسناد تجاری

صفحه 127-140

10.22034/bs.2021.247063

محسن صادقی؛ غزاله صحرانورد