تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی (مورد مطالعه: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی استان خوزستان)

نوع مقاله : پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین‌الملل خرمشهر، خلیج‌فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهرف ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین الملل خرمشهر- خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف این مقاله تدوین سنجههای مدل بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی در صنایع شکر ایران است.
روش پژوهش از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. از این رو مؤلفهها و شاخصهای سازمان جهانی گزارشدهی بهعنوان راهنمای اولیه در تدوین سنجههای مدل در نظر گرفته شدهاند. سپس بر اساس مطالعات اکتشافی، مبانی نظری، پیشینههای داخلی و خارجی، گزارشات پایداری شرکتی، سنجههای اولیه بهعنوان مبنای ساخت پرسشنامه دلفی قرار گرفتهاند. خبرگان این پژوهش شامل دو گروه، خبرگان درونسازمانی شامل متخصصان صنعت شکر و ذینفعان برونسازمانی نظیر اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و مدیران ارشد شرکت و خبرگان برونسازمانی شامل اساتید دانشگاههای داخل وخارج کشور هستند. نمونهگیری بهروش قضاوتی، هدفمند و در دسترس انجام شده است.
برای تحلیل دادهها از نرمافزار spss ویرایش 26 استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان میدهد از 108 سنجه اولیه بازاریابی داخلی، حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی، تعداد 88 سنجه دارای سطح معنیداری بوده و مورد قبول و معتبر هستند.
نتیجهگیری: بین سنجههای بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moddelling Internal Marketing Model (Case Study: Sugarcane Development Company and Ancillary Industries of Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • hossein drisavi bahmanshir 1
  • Fereydoun Omidi 2
  • foad makvandi 3
  • mehdi basirat 4
1 p.h.d student
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Khorramshahr-Persian Gulf International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Management, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Economics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objective: To develop internal marketing model metrics based on corporate governance in Iran's sugar industry. These metrics are tailored to the nature of activities, environmental conditions, and the expectations of internal and external stakeholders in the company and the local community.
The method of research is applied in terms of type. The components and indicators of the World Reporting Organization are considered as a primary guide in developing model metrics. Then, based on exploratory studies, theoretical foundations, internal and external backgrounds, corporate sustainability reports, and initial metrics are used as the basis for the Delphi questionnaire. Sampling is done in a judgmental, purposeful and accessible manner and during which 21 members of the panel are selected and a survey is conducted in two rounds. Accordingly, the first round Delphi questionnaire with 16 components and 108 items with a 5-point Likert scale is prepared. The content validity method is used to determine the validity of the questionnaire in this study. The reliability of the questionnaire is 0.972 with Cronbach's alpha. SPSS software version 26 is used for data analysis.
Findings: The results show that out of 108 primary measures of internal marketing, corporate governance and corporate sustainability, 88 measures have a significant level and are acceptable and valid.
Conclusion: There is a positive and significant relationship between internal marketing metrics based on corporate governance and corporate sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Marketing
  • Corporate Sustainability
  • Corporate Governance
  • Iran Sugar Industries
علی‌نژاد ساروکلائی، مهدی (1398)؛ "تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی در به‌هنگام بودن اطلاعات سود"، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره 3، صص70-59.
بازرگان، عباس(1398)؛"روش تحقیق در علوم رفتاری"، فصلنامه علوم رفتاری، شماره، 6، صص 11-17.
سکاران، اوما (1397)؛ روش‌های تحقیق در مدیریت، محمدصائبی، مترجم، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
محمودی میمند، محمد (1397)؛ "طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران"،مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 8، صص198-181.
محمدزاده، امیر (1397)،"بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله مدیریت توسعه و تحول تهران، شماره 322، صص88-81.
ابراهیم‌زاده، عیسی (1397)،"روش تحقیق پیشرفته"، تهران: سمت.
انصاری سامانی، حبیب(1396)،"ارائه مدلی برای اثر بازاریابی داخلی بر عملکرد مالی شرکت"، سیویلیکا، دومین کنفرانس سالانه اقتصاد- مدیریت و حسابداری، صص9-1.
مومنی، منصور (1396)؛ "تحلیل آماری با استفاده از spss" .تهران: مولف.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1396)؛ "مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌‌ها (سمت).
نجارزاده، ابوالفضل (1396)؛"نقش حاکمیت شرکتی بر شاخص‌های عملکرد نظام بانکی"، فصلنامه پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی تهران، شماره 25، صص310-261.
شهبازی غیاثی و همکاران (1395)؛"آسیب‌شناسی نظام بانکی، چالش‌ها و آسیب‌های کلان ضعف حاکمیت شرکتی در مدیریت بانک‌های ایران"، مرکز پژوهش‌های مجلس.
کریمی، آصف (1395)؛"رابطه میان بازاریابی داخلی و عملکرد سازمانی: نقش تعدیل‌گری جنسیت"، نشریه مجلات علمی دانشگاه تهران، شماره 14، صص308-289.
طبیبی، سیدجمال‌الدین(1395)؛ تدوین پایان‌نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی، تهران: فردوس.
مومنی، منصور(1394)؛ مدل و نرم‌افزارهای تصمیم‌گیری چندشاخصه، تهران: مولف.
ذبیحی، ع و حنیفه (1394)؛"تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکت بر به‌موقع بودن گزارش سود"، کنفرانس بین‌المللی مدیریت اقتصاد و علوم کشاورزی. تهران:صص17-1.
حساس یگانه، یحیی (1394)؛ فلسفه حسابرسی، تهران: علمی-فرهنگی.
حساس یگانه، یحیی (1394)؛ مفاهیم حاکمیت شرکتی، ماهنامه حسابدار، تهران: نشر دی.
ایمانی، صاحب (1394)؛ "اثر بازاریابی داخلی بر عملکرد: اثر میانجی نوآوری سازمانی در اداره‌‌های تابع شرکت بهره‌‌برداری نفت و گاز آقاجاری"، فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شماره 7، صص338-315.
کشاورز، یوسف (1393)؛ مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از آموس، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
اولی، محمدرضا (1393)؛"تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده در بورس اوراق بهادر"، نشریه حسابداری مدیریت، شماره 70، صص79-70.
مالهوترا، ن.(1393)؛ تحقیقات بازاریابی، کامبیزحیدرزاده، مترجم، تهران: انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر.
ولی عیدی، حسین(1393)؛ مدیریت کیفیت فراگیر (رویکردها، راهبردها و عملیات)، اهواز: انتشارات کردگار.
تقوی، مهدی (1392)،»تحلیلی بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات سیستم بانکی کشور در حال توسعه»، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره19، صص 27-11.
مهرعلیزاده، یداله (1392)؛ مبانی نظری و عملی پژوهش (کمی، کیفی و آمیخته) در علوم انسانی، اهواز: دانشگاه شهیدچمران اهواز.
عاطفت‌‌دوست، علیرضا (1392)؛"بررسـی تأثیر بازاریـابی داخلی بر عملکرد سازمان با در نظـر گـرفتن متغیرهـای میـانجی تعهـد سـازمانی و کـارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)"؛ فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شماره 5، صص42-21.
مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان (1392)؛ بازارجهانی شکر10سال آینده، اهواز: انتشارات کردگار.
Al-Hawary, S.I.S., Al-Qudah, K.A., Mash ’al Abutayeh, P., Mash ‘al Abutayeh, S. & Al-Zyadat, D.Y. (2013). The impact of internal marketing onemployee’s job satisfaction of commercial banks in Jordan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4 (9): 811-826.
Al-Dhaafri, H &etal (2013)” The Effect of Total Quality Management, Enterprise Resource Planning and the Entrepreneurial Orientation on the Organizational Performance: The Mediating Role of the Organizational Excellence - A Proposed Research Framework “ International Journal of Business Administration, Vol. 4, No. 1.pp:66-85.
ALirezaee, N., Massah, H. & Akrami, N. (2013). The Relationship between Consciousness and job Performance. Quarterly of ethic in scinences and Technology, 8(2): 1-11. (In Persian).
Amirkabiri, A., Mirabi, V. & Salehi-Sedighiami, P. (2011). Effect of internal marketing activities on elements of Organizational commitment. Management studies in development and Evaluation, (21): 27-46. (In Persian).
Afthanorhan, W.M.A.W., Sabri A., and Ibrahim M. (2014).Pooled confimatory factor analysis using structural equation modeling on volunteerism program, 4(5):8642-653.
Atefatdoost, R. A., Khaefelahi, A. A., Fani, A. A. & Danaeefard, H. (2013). Studying the effect of Internal Marketing on Organizational Commitment and Organizational Entrepreneurship as intermediary variables, Case Studey: Mobarakeh Steel Company. Quarterly Journal Business Management. 5(4): 21-42. (In Persian).
Allen, R. S., Dawson, G., Wheatley K. and White C.S. (2008). Perceived Diversity and Organizational Performance, EmployeeRelations, Vol. 30 No. 1, p. 20-33.
Azlan Mohamad, A., Lo, M. and King La, M., (2009) “HUMAN RESOURCE PRACTICES AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE. INCENTIVES AS MODERATOR”, Journal of academic research in economics,Vol. 1, No. 2.
Briggs, S& Keogh, W. (1999). Integrating human resource strategy and strategic planning to achieve business excellence. Total Quality Management, Vol 10, pp. 447- 453.
Barzoki, A.S. & Ghujali., T. (2013). Study the Relationship of Internal Marking with Job Satisfaction, Orgabizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, 3(3): 33-49.
Berry, L.L., Hensel, J.S. & Burke., M.C. (1976). Improving retailer capability for effective consumerism response. Journal of Retailing, 52(3): 3-14.
Budhwar, P. S., Varma, A., Malhotra, N. & Mukherjee, A. (2009). Insights into the Indian call center industry: can internal marketing help tackle high employee turnover? Journal of Services Morketing, 23(5): 351-362.
Byrne, Z. S., stoner, J., Thompson, K.R. & Hochwarter, W. (2005). The interactive effects of conscientiousness, work effect, and psychological climate on performance. Journal of Vocational Behavior, 66(2): 326-338.
Chang, C.S. & Change, H.C. (2009). Perceptions of internal marketing and organizational commitment by nurses, Journal of advanced nursing, 65(1): 92-100.
Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares approach to structural equation modeling. In: G. A. Marcoulides (Ed.) Modern Mothods for Business Research (pp. 295-358). Mahwah, NJ: LawrececErlbaum Associater.
Conway, J.M. (1999). Distinguising contextual performance from task performance for managerial jobs. Journal of applied Psychology, 84(1): 3-13.
Chiquan (2010). Market orientation and business performance: a framework for service organizations, Special Issue on Market Orientation and Service Firm Performance, European Journal of Marketing, 36 (9/10):1154-1163.
Chang, Wang Jing April & Huang, Tung Chun (2005). “Relationship between strategic human resource management and firm performance a contingency perspective”. International Journal of Man power. Vol. 26. NO. 5, pp. 434- 449
Cooke, F.L. (2001). Human resource strategy to improve organizational performance: a route for firms in Britain? , International Journal of Management Review, Vol3, pp.321- 339.
Doukakis, I. (2002). The role of employee development in customer relations: The case of UK retail banks. Coporate communications: An International Journal, 7(1): 62-76.
Drucker, P.F. (2005). The practice of Management, Harper & Row, New York.
Finney, S. & Scherrebeck-Hansen, M. (2010). Internal marketing as a change management tool: A case study in re-branding. Journal of Marketing Communication, 18(3): 39-50.
Deshpande, R. and J. U. Farley. (2004). Organizational Culture, Market Orientation, Innovativeness, and Firm Performance: An International Research Odyssey. International Journal of Research in Marketing, 12(1), 3-22.
Fornell, C. & Larcker, D.F. (1391). Evaluating structural equation model with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(3): 39-50.
Gonzalez Mieres, C., Angel Lopez Sanchez, J., & Leticia Santos Vijande, M. (2012). Internal Marketing, Innovatiom and Performance in Business Services Firms: The Role of Organizational Unlearning. International Journal of Management, 29(4): 403-429.
Grayson. D. and Sanchez. Hernandez, I. (2010). “Using Internal Marketing to Engage Employees in Corporate Responsibility”, Journal of Canfield University; 4(1): 401-414.
Gounaris, S., Vassilikopoulou, A. & Chatzipanangiotou, K. C. (2010). Internal market orientation: a misconceived aspect of marketing theory. European Journal of Marketing, 44(11/12):1667-1699
Gronroos, C. (1981). Internal marketing an integral part of marketing theory. In marketing off Services. Edited by Donnelly JJH Jr, George WR. Chicago: American Marketing Association, 236-238.
Gronroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. European Journal of Marketing, 18(4): 36-44.
Greasley K, Bryman A, Naismith N, Soetanto R ,(2011) “Understanding empowerment from an employee perspective”. Team Performance Management; 14 (1/2); 39-55.
Joo, B.K.B., Jeung, C.W. & Yoon. H.J. (2020). Investigating the influences of core self-evaluations, job autonomy, and intrinsic motivation on in-role job performance. Human Resource Development Quarterly, 21(4): 353-371.
Johansson, C. (2015).Empowering employees through communicative leadership. In A. D. Melo, I. Somerville & G. Gonçalves (eds.).Organisational and Strategic Communication (pp. 85-110), Braga: CECS.
Hair, J.F., Tatham, R. L., Anderson. R. E., & Black, W. (2010).Multivariate data analysis: Pearson prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
Holmes-Smith, p.(2006).Structural equation modeling: From the fundamentals to advanced topic. STREAMS, Melbourne.
Hax, A. (1985). , A New Competitive Weapon: The Human Resource Strategy. Training and Development Journal, pp 76- 81.
Ho. Li-An, (2008), What Affects Organizational Performance? The Linking Of Learning And Knowledge Management, Industrial Management & Data Systems, Vol. 108, No.9, Pp.1234-1254.
Hoogervort, J., Koopman, P., Flier, H. (2002). Human resource strategy for the new ICT-driven business context. International Journal of Human Resource Management, Vol. 13, pp. 1245- 1265.
Jackson , SE& Schuler.(1995).The need for understanding HRM in the context of organization and their environment , annual review of philosophy , vol.46.pp.157-162.
Jeffery A. Mello (2002). , Strategic human resource management. South western, Thomson learning, pp. 102- 107.
Kameswari, A.V. & Rajyalakshmi, N. (2012). Role of internal marketing in job satisfaction of employees in state bank of India. In Ninth AIMS International Conference on Management, 1(4): 47-56.
Keelson, S.A. (2014). The Moderating Role of Organizational Capabilities and Internal Marketing in Market Orientation and Business Success. Review of Business & Finance Studies, 5(1): 1-17.
Khalaf Ahmad, A.E.M. & AL-Borie, H.M. (2010). Impact of Internal Markerting on Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Study of Teaching Hospitals in Saudi Arabia. Business & Management Research, 1(3): 82-94.
Kelliher, Clare & Prett Gilly, (2001). , Business strategy and approaches to HRM (A case study of new developments in the United Kingdom restaurant industry). Personnel Review, vol.30, No.4, pp.421-437.
Lings, I. N., Greenley, G. E. (2010). Internal matket orientation and marker orientation behaviors, Journal of Service Management, 21(3): 322-324.
Lim, M., How, J., & Verhoeven, P. (2013).Corporate ownership, corporate governance reform and timeliness of earnings: Malaysian evidence. Journal of Contemporary Accounting & Economics.10 (1): 32-45.
Lawler E. (1986).choosing an involvement strategy, Academy of management executive. Vol 45. Pp.237-249.
Lee, K. E., Kim J. H. & Kim M. J. (2016).Influence of Perceived Organizational Justice on Empowerment, Organizational Commitment and Turnover Intention in the Hospital Nurses. Indian Journal of Science and Technology 9(20), 1-8.
Liao Chechen, & eta (2010). , Enhancing knowledge management for R&D innovation and firm performance: An integrative view. African Journal of Business Management Vol. 4(14), pp. 3026-3038
Mishra, S. (2010). Internal marketing - A tool to harness employee’s power in service organization in India. International Journal of Business and Management, 5(1): 185-193.
Moullin, M. (2002) Delivering Excellence in Health and Social Care, Open University Press, Buckingham.
Neely Andy, Adams Chris and Crowe Paul (2001), The Performance Prism in Practice, Measuring Busness Excellence, pp.6-12, 5, 2.
Neely, A.D. (2005).Defining performance measurement: adding to the debate», Perspectives on Performance, Vol. 4 No. 2, p. 14-15.
Neo, Hallenbeck, Gerhart&Wright. (2003).human resource management: gaining a competitive advantage, fourth edition, New York, macgrew-hill, p.
Neely Andy, Adams Chris and Crowe Paul (2005), The Performance Prism in Practice, Measuring Busness Excellence, pp.6-12, 5, 2.
Payne, A. (1993). The essence of services marketing, Hemel hemp stead Caruana, ptrentice.
Papalexandris, Nancy & Panayotopoulou, Leda,(2004). Examining the link between human resource management orientation and firm performance, Personnel Review, vol.33, No.5, pp.499-520.
Perkins, Douglas D; Zimmerman, Marc A (1995). Empowerment theory, research, and application. American Journal of Community Psychology; Oct 1995; 23, 5; Research Library Core. pg.569.
Ramos, w. (2018). Internal marketing Dimensions and Organization Commitment of Universal Banks’ Employees, 7 (2): 39-51.
Rana, A.A. (2018). The Effect of Internal Marketing Dimensions on Organizational Commitment of Employees: An Interesting among Private Banks in Faisalabad, Pakistan (A study based on different dimensions of internal marketing), 7 (1): 147-165.
Richard J Varey, (1995).Internal marketing: a review and some interdisciplinary research challenges, International Journal of Service Industry Management, Vol. 6 Issue: 1, pp.40-63.
Romie. F. Littrell, (2007). “influences on employee preferences for empowerment practices by the ideal manager in Chine”, International Journal of Intercultural Relations, Vol.31, PP ۸7-110.
Shooshtarian, Z., Ameli, f. &Aminilari, M. (2013). The Effect of Labors Emotional Intelligence on Their Job Satisfaction, Job performance and Commitment. Iranian Journal of Management studies, 6(1): 27-43.
Schuler, R.S. and Jackson, S.E. (1987), Linking competitive strategies with human resource management practices, Academy of Management Executive, Vol. 1, No 3, pp. 207- 219
Schuler,RS.(2000).The internationalization of human resource management,journal of management .vol25 .p250
Snell& Wright. (1998). toward a unifying framework for exploring fit and flexibility in strategic HRM. Academy of management.vol.23.pp.160-170
Snell, Youndt & Wright. (1996). establishing a framework for research in strategic HRM: merging resource theory and organizational learning, research in personal and HRM. Vol .14.pp.320-332
Tsai, Y.(2014). Learning organizations, internal marketing, and organizational commitment in hospitals. BMC health services research, 14(152):1-8.
Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An „interpretive‟ model of intrinsic task motivation. The Academy of Management Review 15)4(,666-6۸1.
Víctor J. García-Morales, Fernando Matías-Reche, Nuria Hurtado-Torres, (2008) Influence of transformational leadership on organizational innovation and performance depending on the level of organizational learning in the pharmaceutical sector, Journal of Organizational Change Management, Vol. 21 Iss: 2, pp.188 - 212.
Wong, S.Y. & Chin, K.S. (2007). Organizational innovation management: an organization-wind perspective. Industrial Management & Data Systems, 107(9): 1290-1315.
Wright &McMahan.(1992).theoretical perspective for strategic HRM , Journal of management , vol.18.pp.105-115.
Woon, L. P. & Kahl, C. (2015).Employment empowerment through human resource department in enriching employee satisfaction: the Hilton way in Malaysia. TEAM Journal of Hospitality and Tourism 12(1): 21-37.
Yu, Q. & R. Barnes, B. (2010). Performance improvement by investing by investing in internal marketing management. IEEE international conference on Singapore, 2-5 JUNE, 708-713.
Yao-Sheng Liao, (2005)” Business strategy and performance: the role of human resource management control”, Personnel Review, vol.34, No.3, pp.294-309.
Zaman, K., Javaid, N., Arshad, A. & Bibi, S. (2012). Impact of Internal Marketing on Market Orientation and Business Performance. International Journalof Business and Docial Science, 3(12): 76-87.