ارزیابی آثار توانمند سازها در استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار بر مزیت رقابتی

نوع مقاله : پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی سهروردی، قزوین، ایران

چکیده

سند چشمانداز بتن 1404 یکی از اسناد رسمی کشور است که بخشی از آن شامل وظایف تولیدکنندگان سیمان میباشد. سازمان مورد مطالعه در این پژوهش، شرکت سیمان تهران است که از مهمترین تولیدکنندگان سیمان است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری به دو دسته کارشناسان و خبرگان صنعت تفکیک شدند. از طریق روش سلسله مراتب تحلیلی (AHP)، اهمیت نسبی استراتژیهای شرکت بر اساس اهداف سند چشمانداز تعیین شد. نرخ ناسازگاری در بخشهای مختلف این پرسشنامه کمتر از 1/0 و قابل قبول بود. در مرحله دوم پرسشنامه ارزیابی وضعیت استراتژیهای شرکت سیمان تهران از مناظر هدفگذاری، اجرا و ارزیابی با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینهای تهیه شد و در میان 70نفر از کارشناسان مسئول و آگاه در شرکت مورد مطالعه توزیع گردید. این جامعه آماری به روش نمونهگیری تصادفی و بر اساس فرمول کوکران، انتخاب شدند. بهکمک نرمافزار SPSS، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 931/0 (قابل قبول) تعیین شد. نتایج این مطالعه کاربردی نشان میدهد که بر اساس نظرسنجی انجام گرفته در شرکت سیمان تهران، معیار هدفگذاری دارای کمترین شکاف و ارزیابی بیشترین شکاف را دارد. شکاف استراتژیک در این شرکت برای ارتقاء سطح دانش سازمانی، بهینهسازی سبد تکنولوژی، ارتقاء بهرهوری و توسعه سرمایههای انسانی دارای بیشترین شکاف بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Effects of Using Sustainable Supply Chain Management on the Competitive Advantage

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fathi 1
  • mahdi nasrollahi 2
  • sepideh amini 3
1 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Industrial Management, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
3 Suhrawardi Institute of Higher Education
چکیده [English]

Over the last few years, the emergence of new technologies and the enormous changes in global markets have made supply chain management increasingly essential, supply chain of agents and organizations ranging from product (service) to end-use and even open cycle. The purpose of this study is to investigate the enabling effects of using sustainable supply chain management and its impact on the competitive advantage of Iranian companies. The statistical population of this study consists of managers and employees of small and medium-sized companies located in industrial estates of Tehran province. Data collection tool was a questionnaire. To assess the validity of the questionnaire, divergent validity, convergent validity, and LISLER are used. Cronbach's alpha test is also used to determine the reliability of the questionnaire, which is higher than 0.79 for each of the variables, indicating that the reliability of the questionnaire was confirmed. The findings indicate that enabling the use of sustainable supply chain management has a significant impact on the competitive advantage of Iranian companies. Given that the variables of the research findings indicate that the enablers of using sustainable supply chain management and its impact on the competitive advantage of Iranian companies have a significant impact, we can use the different approaches presented in the proposals.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Supply Chain Management
  • Competitive Advantage
  • Iranian Companies
  • structural equation modeling
پارساییان، زهرا؛ مقصود امیری، پرهام عظیمی و محمدتقی تقوی‌فرد  (1398)، «طراحی مدل شبیه‌سازی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز و قیمت‌گذاری محصول در حضور رقیب»، مطالعات مدیریت صنعتی، 17(52)، 153-202.
حسینی، ابوالحسن؛ محمدرضا طبیبی و سیدعلی حسینی (1395)، «بررسی تأثیر هم‌راستایی استراتژی‌های بازاریابی و عملکرد زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های صنعتی تولید مبلمان اداری استان تهران»، فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 31(56)، 522-540.
رحیمی کلور، حسین (1394)، «تأثیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی»، دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، تهران، مؤسسه آموزش عالی مهر اروند.
مهرابی‌خوزانی، مهدی (1397)، «شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های بعد محیط زیست مدیریت زنجیره تأمین پایدار»، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در عمران،معماری، مدیریت شهری و محیط زیست، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌ها.
Ahi, P., & Searcy, C. (2013), “A comparative literature analysis of definitions for green and sustainable supply chain management”. Journal of Cleaner Production, 52, 329-341.
Amarakoon, U., Weerawardena, J., & Verreynne, M. L. (2018), “Learning capabilities, human resource management innovation and competitive advantage”. The International Journal of Human Resource Management, 29(10), 1736-1766.
De Sousa Jabbour, A. B. L., de Oliveira Frascareli, F. C., & Jabbour, C. J. C. (2015), Green suppl chain management and firms’ performance: Understanding potential relationships and the role of green sourcing and some other green practices. Resources, Conservation and Recycling.
Delery, J. E., & Roumpi, D. (2017), “Strategic human resource management, human capital and competitive advantage: is the field going in circles”? Human Resource Management Journal, 27(1), 1-21.
Ersig, A. L., Werner-Lin, A., Hoskins, L., Young, J., Loud, J. T., Peters, J., & Greene, M. H. (2019), “Legacies and Relationships: Diverse Social Networks and BRCA1/2 Risk Management Decisions and Actions”. Journal of family nursing, 25(1), 28-53.
Fahimnia, B., Sarkis, J., Dehghanian, F., Banihashemi, N., & Rahman, S. (2013), “The impact of carbon pricing on a closed-loop supply chain: an Australian case study”. Journal of Cleaner Production, 59, 210-225.
Gunasekaran, A., & Kobu, B. (2007), “Performance measures and metrics in logistics and supply chain management: a review of recent literature (1995-2004) for research and applications”. International journal of production research, 45(12), 2819-2840.
Hassini, E., Surti, C., & Searcy, C. (2012), “A literature review and a case study of sustainable supply chains with a focus on metrics”. International Journal of Production Economics, 140(1), 69-82.
Jairo Raúl Chacón Vargas, Carlos Eduardo Moreno Mantilla،Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour. (2018), Enablers of sustainable supply chain management and its effect on competitive advantage in the Colombian context, Resources, Conservation & Recycling, 139, 237-250.
Jellali, A., & Benaissa, M. (2015), Sustainable performance evaluation of the supply chain. In Advanced Logistics and Transport (ICALT), 2015 4th International Conference on (pp. 151-156). IEEE.
Li, M. H., Cui, L., & Lu, J. (2018), Varieties in state capitalism: Outward FDI strategies of central and local state-owned enterprises from emerging economy countries. In State-Owned Multinationals (pp. 175-210). Palgrave Macmillan, Cham.
Molina-Azorín, J. F., Tarí, J. J., Pereira-Moliner, J., Lopez-Gamero, M. D., & Pertusa-Ortega, E. M. (2015), The effects of quality and environmental management on competitive advantage: A mixed methods study in the hotel industry. Tourism Management, 50, 41-54.
Nair, A., Jayaram, J., & Das, A. (2015), “Strategic purchasing participation, supplier selection, supplier evaluation and purchasing performance”. International Journal of Production Research, 53(20), 6263-6278.
Stjernqvist, N. W., Bonde, A. H., Trolle, E., Sabinsky, M., & Maindal, H. T. (2019), Children’s agency in building social capital and collective actions. Health Education, 119(1), 35-50.
Wehrmeyer, W. (2017), Greening people: Human resources and environmental management. Routledge.
Yawar, S. A., & Seuring, S. (2017), “Management of social issues in supply chains: a literature review exploring social issues, actions and performance outcomes”. Journal of Business Ethics, 141(3), 621-643.