ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با میانجی‌گری جهت‌گیری استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه غزالی، قزوین،ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، بازرگانی بین‌الملل، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با نقش میانجی‌‌گری جهت‌گیری استراتژیک در شرکت لبنی میهن می‌‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش و ماهیت در زمره پژوهش‌‌های توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت لبنی میهن در شهر تهران می‌‌باشند که با توجه به فرض محدود بودن جامعه آماری 63 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و از طریق نمونه‌‌گیری تصادفی ساده پرسشنامه در میانشان توزیع شد. جهت جمع‌‌آوری داده‌‌ها از پرسشنامه استاندارد، با طیف پنچ گزینه‌‌ای لیکرت استفاده شده است. که میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش بالای 7/0 محاسبه شد که بیانگر این است که پرسشنامه‌‌ پژوهش از پایایی بالایی برخوردار می‌‌باشد. ضمن اینکه روایی سوالات نیز از طریق روایی محتوا و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل فرضیه‌‌های پژوهش که از طریق نرم‌افزار Smart-PLS انجام گرفت نشان داده شد که: سیستم اطلاعاتی استراتژیک، هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم (از طریق جهت‌‌گیری استراتژیک) بر عملکرد شرکت تأثیر معنی‌داری می‌‌گذارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که جهت‌‌گیری استراتژیک بر عملکرد شرکت تأثیر معنی‌داری می‌‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Strategic Information System on A Company's Performance With the Mediating Role of Strategic Orientation

نویسندگان [English]

  • manochehr niknam 1
  • mohammad taghi ghorbani farab 2
  • mohammad hossein sayed ali junlou 2
1 ghazali, Qazvin, Iran
2 damavand education institute,Tehran,Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of strategic information system on a company's performance with the mediating role of strategic orientation in Mihan Dairy Company. The study is applied in terms of purpose and is descriptive-survey in terms of nature and method. The population was consisted of the managers and experts of Mihan Dairy Company in Tehran city. According to the supposition of the population limitation, the number of 63 people were selected as the sample and a questionnaire was distributed among them by simple random sampling. We used a standard questionnaire with 5-option Likert scale for collecting the data. Cronbach's alpha was above 0.7 for research variables that it represented the research questionnaire has a high reliable. Also, the validity of the questions was confirmed by content validity and construct validity. Analyzing the research hypotheses by Smart-PLS software indicated that: Strategic information system has, both directly and indirectly (through strategic orientation), a significant effect on the company's performance. Also, the results indicated that strategic orientation has a significant effect on the company's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Information System / Company's Performance / Strategic Orientation / Mihan Dairy Company
بهرامی رودباری، رضا؛ سهیل زرکندی و خدیجه قاضیانی (1393)، «آمار و احتمالات مهندسی»، انتشارات نوین پویا.
پیرایش، رضا و سیده زهرا موسوی (1395)، «نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت استراتژیک در فرایند تصمیم‌گیری‌های سازمانی»، پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی، سازمان مدیریت صنعتی تبریز.
حبیبی، آرش و مهدی جواهری (1391)، «آموزش کاربردی لیزرل»، نشر پایگاه اینترنتی پارس مدیر.
دهدشتی، زهره؛ نادر مظلومی؛ محمدتقی تقوی‌فرد و حسن بیابانی (1395)، «مدل جهت‌گیری استراتژیک و تأثیر آن بر عملکرد با نقش تعدیل‌کننده متغیرهای محیطی»، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 2(61)، 76-55.
رحیم‌نیا، فریبرز و عاطفه سجاد  (1394)، «تأثیر جهت‌گیری‌های راهبردی بر عملکرد شرکت‌های مستقر در پارک علم موفناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی»، نشریه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری، 4(2)، 114-87.
رضائی، ملک؛ نرگس محمدرضایی؛ فاطمه ورعی و سعید یوسفی‌اصل،  (1392)، «ارزیابی موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از بهبود عملکرد نیروی انسانی»، اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تنکابن.
زهیری، حسین؛ زهرا امیرحسینی و الهام فریدچهر (1395)، «تأثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر شبکه اجتماعی برعملکرد (مطالعه موردی بانک قوامین)»، رسالت مدیریت دولتی، 7(3)، 60-45.
علیشاه، نرجس (1398)، «ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد پیمانکاران با استفاده از رویکرد BSC و AHP در شرکت گاز استان تهران»، پایان‌نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد، رشته مدیریت صنعتی، گرایش عملکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، دانشکده مدیریت و حسابداری
میر موسوی، میررضا (1396)، «بررسی تأثیر جهت‌گیری بازار بر عملکرد اولیه و ثانویه صادرات با در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت نوآوری در شرکت پازن سفیت»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، مؤسسه غیر انتفاعی کومش، سمنان.
نوروزی، عباسعلی؛ مهرداد مدهوشی؛ مجتبی تجری و عباس فرازی  (1393)، «نقش سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک در تجارت الکترونیک؛ استراتژی‌هایی برای ایجاد مزیت رقابتی»، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری در سال ۱۳۹۳.
Anwar, J. and Hasnu, S. (2016), Business strategy and firm performance: a multi-industry analysis, Journal of Strategy and Management, 9(3), 361-382.
Awwad, M. S., & Agti, D. A. M. (2011). “The impact of internal marketing on commercial banks’ market orientation”. International Journal of Bank Marketing. 29(4), 308-332.
Bentes, A. V., Carneiro, J, Ferreira da Silva, J., Kimura. H., (2012), “Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP”. Journal of Business Research,vol. 65, 1790-1799.
Bernado, S., Anholon, R., Novaski, O., Silva, D., and Quelhas, O.L.G. (2017), “Main causes that lead strategies to decline at execution phase: an analysis of Brazilian companies”, International Journal of Productivity and Performance Management, 66(3), 424-440.
Boohene, R.; Agyapong, D. & Asomaning, R. (2012), “A Micro Level Analysis of the Market Orientation-Small Business Financial Performance Nexus”. Journal of Contemporary Research, 2(1), 31-43.
Chen, D.Q., Mocker, M., Preston, D.S., and Teubner, A. (2010), Information systems strategy: reconceptualization, measurement, and implications, MIS Quarterly, 34(2),233-259.
Chin, K., Lau, H., & Pun, K. (2003), Development of a knowledge-based Self 4.
Coe, N., & Letza, S. (2014), Two decades of the balanced scorecard: A review of developments. The Poznan University of Economics Review, 14(1), 63.
Coltman, T., Tallon, P. P., Sharma, R., & Queiroz, M. (2015), “Strategic IT alignment: Twenty five years on”, Journal of Information Technology, 30(2), 91-100.
Gainer, B., & Padanyi, P. (2005), “The relationship between market-oriented activities and market-oriented culture: implications for the development of market orientation in nonprofit service organizations”. Journal of Business Research. 58(6), 854-862.
Jantunen, A., Nummela, N., Puumalainen, K. & Saarenketo, S., (2008), “Strategic orientations of born globals Do they really matter”?.. Journal of World Business, 43(2),158-170.
Kaplan, R. S. and Norton, D. P. (1992), The Balanced Scorecard Measures that Driv Performance. Harvard Business Review, 70(1), 71- 79.
Kohli, A. K. and Jaworski, B. J. (1990), “Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications”, Journal of Marketing, 54 (2), 1-18.
 
Lam, S. K., Kraus, F., & Ahearne, M. (2010), “The diffusion of market orientation throughout the organization: A social learning theory perspective”. Journal of Marketing. 74(5), 61-79.
Laudon, K., & Laudon, J. (2006), Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Prentice Hall.
Marabelli, M. and Galliers, R.D. (2017), A reflection on information systems strategizing: the role of power and everyday practices, Information Systems Journal, 27(3), 347-366.
Miles, R.E., Snow, C.C (1978), Organizational strategy structure and process, Academy of Management Review, 3(2), 546-562.
Moore, M. (2005), “Towards a confirmatory model of retail strategy types: an empirical test of Miles and Snow”, Journal of Business Research, 58(5), 696-704.
Murray, J.Y.; GAO, G.Y. & Kotabe, M. (2010), “Market orientation and performance of export ventures: the process through marketing capabilities and competitive advantages”, Journal of the Academy of Marketing Science. 39(2), 252-269.
Newkirk, H.E. and Lederer, A.L. (2006), The effectiveness of strategic information systems planning under environmental uncertainty, Information & Management, Vol. 43 No. 4, pp. 481-501. DOI:10.1016/j.im.2005.12.001.
Olavarrieta, S., & Friedmann, R. (2008), “Market orientation, knowledge-related resources and firm performance”. Journal of Business Research. 61(6), 623-630.
Parnell, J.A. (2010), “Strategic clarity, business strategy and performance”, Journal of Strategy and Management, Vol. 3 No. 4, pp. 304-324.
Sabherwal, R. and Chan, Y.E. (2001), Alignment between business and IS strategies: a study of prospectors, analyzers, and defenders, Information Systems Research., 12(1), pp-11-33.
Sila, I. (2007), “Examining the Effects of Contextual Factors on TQM and Performance through the Lens of Organizational Theories: An Empirical Study”. Journal of Operations Management, 83-109.
 
Wade, M., & Hulland, J. (2004), The resource-based view and information systems research: Review, extension, and suggestions for future research, MIS Quarterly, 28(1), 107-142.
Ward, J., & Peppard, J. (2016), The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy. John Wiley & Sons.
Yoshikuni, A. C. Albertin, A. L (2018), “Effects of Strategic Information Systems on Competitive Strategy and Performance”, International Journal of Productivity and Performance Management, PP. 1-16.
Yoshikuni, A.C. and Jeronimo, L.R. (2013), Corporate Performance: The IT alignment with business strategy and finance management. Brasport, Rio de Janeiro.
Yoshikuni, A.C., Machado-da-silva, F.N., Albertin, A.L. and Meirelles, F.S. (2014), “Strategy as a mediator of the relationship between use of IS and business performance”, REBRAE-Revista Brasileira de Estratégia, Vol. 7 No. 2, pp. 223-241.