ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی: مطالعه تطبیقی تجارب کشورهای آسیایی و ارایه پیشنهاداتی برای ایران

نوع مقاله : مفهومی- تطبیقی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

چکیده

نگهداری ذخایر مواد غذایی اساسی مورد نیاز جوامع، از جمله ابزارهای مورد استفاده دولتها در تأمین امنیت غذایی است. نگهداری ذخایر محصولات کشاورزی با اهداف راهبردی همچون تأمین نیاز در شرایط بحرانی، کنترل بازار و تثبیت قیمت، در کشورهای آسیایی و در حال توسعه امری مرسوم است. بهطوری که برخی، موضوع فوق را بیشتر پدیدهای آسیایی میدانند. در ایران نیز به جهت گستردگی مساحت، جمعیت زیاد و تهدیدات ناشی شرایط آبوهوایی، نوسانات اقتصادی و تحریمها، نگهداری ذخایر اقلام کالایی مهم همواره مورد توجه بوده است.
مقاله حاضر به بررسی ساختار و سازوکارهای مدیریت و نگهداری ذخایر محصولات کشاورزی با اهداف راهبردی در هشت کشور منتخب آسیایی پرداخته و با الگوبرداری از تجربیات این کشورها و با توجه به توصیههای سازمانهای جهانی، پیشنهادهایی را در رابطه با سیاستهای نگهداری این ذخایر در ایران ارائه داده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Reserves of Agricultural Products: Comparative Study of Asian Experiences and Devising Solutions for Iran

نویسندگان [English]

  • Elnaz Miandoabchi 1
  • Zahra Aghajani 2
1 Faculty Member at Institute for Trade Studies and Research
2 Faculty member at Institute for Trade Studies and Research
چکیده [English]

Public stockpiling of staple foods is used as a tool in food security policies. Stockpiling of agricultural products for strategic purposes such as dealing with food shortages during emergencies, controlling food markets and stabilizing the prices, is prevalent in Asian country and other developing economies. For this reason, public stockpiling is called as an Asian phenomenon. Reserves of staple foods in Iran are maintained, because of country's large area and population, climatic threats, economic fluctuations and sanctions. This paper aims to investigate the structures and mechanisms for maintaining and managing the strategic reserves of agricultural products in eight selected Asian countries, and to propose policy recommendations for Iran, based on benchmarking of Asian experiences and recommendations of international organizations.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Reserves / Agricultural Products / Staple Foods / Food Security / Comparative Study
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (1398)، خلاصه گزارش عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران، سال 1397.
میرباقری، و.، برادران نصیری، امامی و حسینی ثاب (1394)، «ذخیره‌سازی محصولات اساسی در شرایط پساتحریم»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 14618، دی‌ماه 1394.
نصر اصفهانی، ا. (1397)، «تحلیل چالش‌های مدیریت ذخایر غلات در جهان و ارائه راهبردها»، وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
نصراصفهانی، ا.، امجدی، شاهی و جیران (1394)، «گزارش تحلیلی نحوه تعیین اقلام و میزان ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی»، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
Al Dahra Agricultural Company, https://www.aldahra.com/.
Bernas, https://www.bernas.com.my/.
Caballero-Anthony M., P.P.S., Teng, Shrestha, M., Nair, T., and Lassa J.A. (2015), Public Stockpiling and Food Security, Policy Brief, Nanyang Technological University.
China Economic Review (2019), China to release 10,000 tons of pork from reserves, https://chinaeconomicreview.com/.
China Internet Information Center (2009), How much grain does china really have in reserves?, http://www.china.org.cn.
China Internet Information Center (2019), SCIO briefing on food security in China, http://www.china.org.cn/.
Enterprise Singapore, https://www.enterprisesg.gov.sg/
Fischbach, T. (2018). Advancing food security in the UAE, Policy Paper, Mohammed Bin Rashid School of Government.
Food Corporation of India, http://fci.gov.in.
Lassa, J.A., Teng, P., Caballero-Anthony, M. et al. (2019). “Revisiting Emergency Food Reserve Policy and Practice under Disaster and Extreme Climate Events”, International Journal of Disaster Risk Science, 10 (1), 1-13.
Market Place (2019), China wants to stock more than 200,000 tons of pork, https://www.marketplace.org/
Maunder, N. (2013), Social protection and resilient food systems, Summary 6: The role of food reserves, Overseas Development Institute.
Ministry of Environment Water & Agriculture, Kingdom of Saudi Arabia, https://www.mewa.gov.sa/.
Musselli, I. (2017), Agriculture, Price Stabilisation and Trade Rules: A Principled Approach, Brill Nijhoff, Leidenm Boston.
Reuters (2019), Indonesia’s Bulog wants $1.42 bln government funding for rice procurement, https://www.reuters.com.
Singapore Customs, https://www.customs.gov.sg/.
South China Morning Post (2019), China tapping national pork reserves will not satisfy shortage of the culturally symbolic meat; analysts warn, https://www.scmp.com/.
The Hindu Business Line (2019), Govt. nod to create 4 million tonnes sugar buffer stock; to bear 1,674 cr, https://www.thehindubusinessline.com.
The State Council information Office of the People’s Republic of China, http://english.scio.gov.cn/.
The World Bank (2012), Using Public Foodgrain Stocks To Enhance Food Security, Economic Sector Work, Report Number 71280-GLB.
USDA Foreign Agricultural Service (2018), China Outlines the Responsibilities of the State Administration of Grain and Reserves.
USDA Foreign Agricultural Service (2019a), United Arab Emirates: Grain and Feed Annual, 2019 UAE Wheat, Corn, Rice and Barley Report.
USDA Foreign Agricultural Service (2019b), Saudi Arabia: Grain and Feed Annual.