تحلیل شکاف استراتژیک در شرکت سیمان تهران بر اساس سند چشم‌انداز بتن 1404 با رویکرد چند معیاره

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه پیام نور دماوند

2 استادیار مدیریت ،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

سند چشم‌انداز بتن 1404 یکی از اسناد رسمی کشور است که بخشی از آن شامل وظایف تولیدکنندگان سیمان می‌باشد. سازمان مورد مطالعه در این پژوهش، شرکت سیمان تهران است که از مهم‌ترین تولیدکنندگان سیمان است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری به دو دسته کارشناسان و خبرگان صنعت تفکیک شدند. از طریق روش سلسله مراتب تحلیلی (AHP)، اهمیت نسبی استراتژی‌های شرکت بر اساس اهداف سند چشم‌انداز تعیین شد. نرخ ناسازگاری در بخش‌های مختلف این پرسشنامه کمتر از 1/0 و قابل قبول بود. در مرحله دوم پرسشنامه ارزیابی وضعیت استراتژی‌های شرکت سیمان تهران از مناظر هدف‌گذاری، اجرا و ارزیابی با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینه‌ای تهیه شد و در میان 70نفر از کارشناسان مسئول و آگاه در شرکت مورد مطالعه توزیع گردید. این جامعه آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی و بر اساس فرمول کوکران، انتخاب شدند. به کمک نرم‌افزار SPSS، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 931/0 (قابل قبول) تعیین شد. نتایج این مطالعه کاربردی نشان می‌دهد که بر اساس نظرسنجی انجام گرفته در شرکت سیمان تهران، معیار هدف‌گذاری دارای کمترین شکاف و ارزیابی بیشترین شکاف را دارد. شکاف استراتژیک در این شرکت برای ارتقای سطح دانش سازمانی، بهینه‌سازی سبد تکنولوژی، ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌های انسانی دارای بیشترین شکاف بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategy Gap Analysis in Tehran Cement Company Based on Overlook Document of Concrete 1404 with MCDM Approach

نویسندگان [English]

  • Ali akbar Kafash bazari 1
  • Davood Gholamrezaei 2
1 Damavand PNU.
2 Payam noor university, Damavand, Iran
چکیده [English]

The studied organization is Tehran Cement Company which is one of the most important cement manufacturers. The research method is descriptive-survey and the statistical population is divided into two groups of industry experts and proficient. Through the Analytical Hierarchy Process (AHP), the relative importance of company strategies is determined based on the goals of the vision document. The incompatibility rate in different parts of the questionnaire is less than 0.1 and acceptable. In the second stage, a questionnaire is designed to assess the strategies, implementation and evaluation of Tehran Cement Company strategies using 5-point Likert scale and was distributed among 70 responsible experts in the studied company. This statistical population is selected by random sampling and based on Cochran formula. Cronbach's alpha coefficient of this questionnaire is 0.931 (acceptable) using SPSS software. The results of this applied study show that according to a survey conducted by Tehran Cement Company, targeting criterion have the lowest gap and evaluation of the highest gap. The strategic divide in the company is the most divisive for improving the level of organizational knowledge, optimizing technology portfolio, improving productivity and developing human capital.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy Gap / Overlook Document of Concrete 1404 / Tehran Cement Company
افشاری، قاسم (1397)، «رتبه‌بندی معیارها و تعیین درجه پایداری زنجیره تأمین با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای فرایند فازی و روش مولتی مورای فازی»، مطالعه موردی شرکت سیمان تهران. پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.
افضلی، هادی؛ صمد بارانی؛ عظیم‌اله زارعی و ‌داود فیض (1397)، «شناسایی، آسیب‌شناسی و اولویت‌بندی معیارهای ارتقاء کیفیت دستگاه‌های آمادی در جنگ‌های آینده (مطالعه‌ای در یکی از سازمان‌های نظامی)»، مجله آینده‌پژوهی دفاعی. 3 (8)، 167-141.
اقبالی، ناصر؛ آزیتا رجبی و بابک محمدی‌آوندی (1397)، «کاربرد مدل تحلیل شکاف در بررسی نقاط قوت و ضعف مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محلات شهری در راستای برنامه‌ریزی سیستمی در فضاهای شهری (نمونه موردی محلات کیانپارس و لشگرآباد اهواز)»، فصلنامه علمی پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی. 10 (3)، 142-123.
جمالی، غلامرضا و الهام کریمی‌اصل (1394)، «ارزیابی استراتژی‌های رقابتی مدیریت زنجیره تأمین لارج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان»، مجله مدیریت تولید و عملیات، 9 (6)، 54-27.
دانش‌شکیب، معصومه و صفر فضلی، «رتبه‌بندی شرکت‌های سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده (AHP-TOPSIS) از رویکرد ترکیبی»، نشریه چشم‌انداز مدیریت، 32، 129-109.
رحمتی، علیرضا (1395)، «گامی بر سند چشم‌انداز بتن 1404 (سند جامع گامی به سوی توسعه پایدار در صنعت ساخت و ساز)»، ماهنامه علمی-تخصصی فناوری سیمان، (101)، 38-36.
شجیع، کیانوش؛ مهدی طالب‌پور؛ عمر علیزایی و زهرا سادات میرزازاده (1397)، «تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی»، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 10 (4)، 100-75.
صالحی، محمد؛ ترانه عنایتی و شروین مشایخی (1397)، «شناسایی مدل شکاف عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی ایران به‌منظور تغییر رویکرد در آموزش‌های مرسوم»، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 5 (17)، 28 -1.
عالی‌زاده، رقیه و عرفان مصلح (1395)، «شناسایی و ارائه چارچوب عوامل مؤثر بر شکاف استراتژی»، فصلنامه علمی-ترویجی سیاست‌نامه علم و فناوری. 6، (1)، 74-59.
عیدی، حسین؛ محمد کوشا و بهرام یوسفی (1396)، «تحلیل شکاف صنعت ورزش ایران از منظر میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی»، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 49، 36-15.
Amanda Athuraliya. (2019), 5 Gap Analysis Tools to Identify and Close the Gaps in Your Business. From: (www.creately.com).
Blum, Ulric. &. Schaller, Armin & Veltins, Michael A. (2004), The East German Cement Cartel: An Inquiry into Comparable Markets, Industry Structure, and Antitrust Policy. Dresden Discussion Paper in Economics No4.
Hee-Sung BAEa (2018), “The Interaction Effect of Strategic Information Systems on Performance of International Freight Forwarders: An Analysis of Gaps in Performance”. The Asian Journal of Shipping and Logistics 35(2), 108-117.
İrfan Ertuğru & lNilsen Karakaşoğlu (2009), Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS Methods”. Expert Systems with Applications,36 (1), 702-715.
Lori Rosenkopf & Michael L. Tushman. (1996), “Executive Succession, Strategic Reorientation and Performance Growth: A Longitudinal Study in the U.S. Cement Industry”. Management Science, 7 (42), 939-1092.
Masoud Bijani & Negin Fallah Haghighi & Hojatollah Hajihoseini & Ghasem Ramezanpour Nargesi (2018), “Gap analysis of current and desired states of entrepreneurship developMent components in the field of ICTs in Iran”. Technology in Society,54, 101-110.
NjeruWinston Kinyu. (2007), Strategic responses by the cement manufacturing companies in Kenya. MasterThesis, school of business, university of Nairobi.
Sachin Balsaraab & Pramod Kumar Jainc & AnbanandaM Ramesh (2019), “An integrated approach using AHP and DEMATEL for evaluating climate change Mitigation strategies of the Indian cement Manufacturing industry”. Environmental Pollution, Elsevier Ltd, 252(Pt A). 863-878.
Toni Lupo (2013), “Strategic Analysis of Transit Service Quality Using Fuzzy AHP Methodology” European Transport, 53, 5, ISSN 1825-3997.