نقش انواع دانش در مراحل بین‌المللی‌شدن شرکت های دانش‌بنیان همراه با دلالت های سیاستی آن

نوع مقاله : پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

هرچند دانش و نوآوری، سرمایه اصلی شرکتهای کوچک و متوسطِ دانشبنیان در بازارهای بینالمللی است، کمبود منابع و دسترسیهای این شرکتها سبب میشود نیاز به حمایتهای دولتی برای موفقیت در این عرصه داشته باشند. در این پژوهش، به بررسی انواع و منابع اکتساب دانش مورد نیاز برای بینالمللی شدن و سپس تطبیق این دانش بر هر یک از مراحل توسعه شرکت در مسیر بینالمللی شدن مبادرت شده است. در این پژوهش ابتدا برای تبیین انواع و منابع دانش در مراحل گوناگون بینالمللی شدن از تحلیل محتوا با رویکرد استدلال قیاسی و سپس برای یافتن دلالتهای سیاسی ارتقای دانش، از تحلیل محتوا با رویکرد استدلال استقرایی بر روی دادههای حاصل از مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان منتخب استفاده شده است. یافتههای بهدست آمده نشان میدهد برنامههای حمایتی مورد نیاز برای ارتقای دانش توسعه صادرات برای شرکتهای تازه وارد تنوع بیشتر و نقش حیاتیتری دارد؛ برای شرکتهای در حال رشد ماهیت تسریع گذار به مرحله بالاتر را دارد و برای شرکتهای تثبیتشده در بازارهای خارجی باید بهصورت هدفمند و متناسبسازی شده تعریف و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model Presentation for the Role of Knowledge Types in the Internationalization of Knowledge Based Firms with its Policy Implications

نویسندگان [English]

  • Bijan Mahdavi mazde 1
  • Amir Zakery 2
  • Saeed Mirzamohammadi 2
1 Iran University of Science and Technology
2 Iran University of science and Technology
چکیده [English]

Knowledge and innovation are the main assets of small and medium-sized technology-based companies in international markets, but the lack of accessible resources necessitates public supports to be successful in this field. In this research, the knowledge types and sources of knowledge acquisition required for internationalization are examined and adapted to each of the company's internationalization stages. In this research first, to explain the types and sources of knowledge in the various stages of internationalization, content analysis with deductive reasoning approach has been used. Then to find policy implications in promoting the knowledge of internationalization of companies, content analysis with inductive reasoning approach has been used based on the data obtained from semi-structured interviews with selected experts. The findings show that the support programs needed to enhance export development knowledge for new-exporters are more diverse and more vital; for growing companies, they have an accelerating role to the higher level, and for the well-established companies in foreign markets, they must be defined and implemented in a targeted and proportionate manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • Small-and-medium-sized enterprises
  • Knowledge
  • Acquisition of knowledge
  • Export promotion
امینی، علیرضا و حمیدرضا فتاحی (1397)، «طراحی الگوی بین‌المللی‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرکت‌های دانش‌بنیان مبتنی بر نانو»، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 10، شماره 3، صص .602-583.
ایمان، محمدتقی و محمود رضا نوشادی (1390) ، «تحلیل محتوای کیفی. پژوهش سال سوم»، شماره دوم،  44- پاییز و زمستان، صفحه 15-44.
بالازاده، پیمان؛‌ محمود مرادی و کیخسرو یاکیده (1397)، «آسیب شناسی و شناسایی تواناسازهای حمایتی از صـادرات شرکت‌های کوچـک و متوسـط»، بررسی‌های بازرگانی، شماره 88 و 89.
تبریزی، منصوره (1393)، «تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی»، فصلنامه علوم اجتماعی شماره 64، بهار.
جبارزاده، یونس؛ ناصر صنوبر و رحیم سروری (1397) ، «بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان: نقش دانش بازارهای خارجی و تشخیص فرصت کارآفرینانه بین‌المللی»، توسعه کارآفرینی، دوره 11، 461- 3، از ص 479.
خیاطیان، محمد صادق؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ مقصود امیری و مهدی الیاسی (1394)، «تحلیل محتوای ویژگی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان»، پژوهش‌های مدیریت منایع سازمانی. دوره 5، شماره 2، تابستان.
دهدشتی شاهرخ، زهره (1386)، «مدل‌های ورود به بازارهای بین‌المللی»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 18، شماره 55، پاییز، صفحه 95-118.
ذاکری، امیر و محمدصادق صارمی (۱۳۹۹)، «تعیین پیکره‌بندی دانش در فرایند بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان ایران»، مطالعه موردی تجهیزات پزشکی، مدیریت کسب و کار بین‌المللی، ۳ (۳)، ۸۹-۱۱۳.
رحمتی، محمدحسین؛ اردشیر زمانی؛ حسام زندحسامی و حمیدرضا یزدانی (1398) ، «تحلیلی بر عوامل انگیزاننده و بازدارنده همکاری‌های راهبردی بین‌المللی شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: شرکت‌های زیست فناور ایرانی و آلمانی)»، مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، سال دوم، شماره 2، تابستان. ص 169- 145.
طالبی، کامبیز؛ مهدی تاج‌الدین و مهدی سمیع‌زاده (1389)، «بررسی ارتباط بین عوامل محیطی و بین‌المللی شدن شرکت‌های کوچک و متوسط، (مطالعه موردی: صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات)»، توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره نهم، از ص 55-79.
 طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین (1398)، «درآمدی بر روش تحقیق: رویه‌های استاندارد تحلیل داده‌های کیفی»، فصلنامه سیاست‌نامه علم و فناوری، دوره 9 شماره 2، تابستان.
 ظهور، علیرضا و حسین کریمی‌مونقی (1382)، «تحلیل اطلاعات در مطالعات کیفی»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال ششم، پاییز و زمستان، شماره نوزدهم و بیستم، صفحه 113-107.
 قائدی، محمدرضا و علیرضا گلشنی (1395)، «روش تحلیل محتوا، از کمی‌گرایی تا کیفی‌گرایی»، روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی/سال هفتم/شماره بیست و سه، بهار.
 مومنی‌راد، اکبر؛‌خدیجه علی‌آبادی؛ هاشم فردانش و ناصر مزینی (1392)، «تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج»، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی شماره 14، سال چهارم، زمستان.
 نقی زاده، رضا و لیلا نامداریان (1398)، «سیاست‌های حمایت از شرکت‌های فناور نوپا»، ویژه نامه جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال یازدهم، شماره 2، تابستان.
Abonyi, George. (2015). Best Policy Practices for Internationalization of SMEs’ Trade and Investment for ASEAN and East Asia. Syracuse University, March.
Ali Madadi Jani, Siavash. (2011). The Role of Knowledge in Internationalization of Smalland Medium-sized Enterprise. Umeå University.
Andersen, Otto. (1993). On The Internationalization Process of Firms: A Critical Analysis. Agder State College, ResearchGate.
Autio, E. (1997). New, technology-based firms in innovation networks symplectic and generative impacts. Elsvier, Research Policy, Volume 26, Issue 3, October, Pages 263-281.
Bounlaie, Hasan. Kenaroodi, Mohammadhosein. Keshavarz, Behrouz. (2020). Studying the content characteristics of New Technology-Based Firms. Technium Social Sciences Journal, Vol. 3, 94-111, February, ISSN: 2668-7798.
Buckley, P. (1998). Measures of Performance in UK International Alliances. ResearchGate.
Cahen, Oliveira, Borini. (2017). The internationalisation of new technology-based firms from emerging markets. School of Industrial Engineering, University of São Paulo.
Comi, Simona; Resmini, Laura (2019): Are export promotion programs effective in promoting the internalization of SMEs? In Economia Politica. DOI: 10.1007/s40888-019-00170-8.
Costa, Eric. Soares, Antonio Lucas. Sousa, Jorge Pinho du. (2015). A New Insight in the SMEs Internationalization Process. ResearchGate.
Cyert, R. M. March, J. G. (1963). A Behavioral Theory of the Firm. ResearchGate.
Daszkiewicz, Neiiy. Wach, Krzysztof. (2012). Internationalization of SMEs: Context, Models and Implementation. Gdansk University of Technology Publisher, ResearcherGate.
European Union. (2014). Supporting the Internationalisation of SMEs: How to support SME Policy from Structural Funds. European Commission, Guidebook Series.
European Commission. (2010). A nnual Report on E U Small and Medium-sized Enterprise 2009.
Fletcher, Margaret. Harris, Simon. Richey, Robert Glenn Jr. (2013) Internationalization Knowledge: What, Why, Where and When?. American Marketing Association, Journal of International Marketing.
Fletcher, Margaret. , Harris, Simon. (2011). Knowledge acquisition for the internationalization of the smaller firm: content and sources, International Business Review 21 (2012) 631-647.
Huber, George P., (1991). Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures. Organization Science, Vol. 2, No. 1, Special Issue: Organizational Learning: Papers in Honor of (and by) James G. March. (1991), pp. 88-115.
Kalinic, Igor and Clegg, Jeremy. (2017). SME Internationalization, Public Policy and the Growth Agenda. Growth Frontiers in International Business, The Academy of International Business.
Johanson, Jan & Vahlne, Jan-Eric. (1977). The Internationalization Process of the Firm—A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. Journal of International Business Studies volume 8, pages23-32(1977).
Johanson, Jan & Vahlne, Jan-Eric. (1990). The Mechanism of Internationalisation. International, Emerald Insight.
Johanson, Jan. & Wiedersheim-Paul Finn. (1975). The internationalization of the firm—four swedish cases 1. ResearchGate, Journal of Management Studies 12(3):305 - 323.
Kalinic, Igor and Clegg, Jeremy. (2017). SME Internationalization, Public Policy and the Growth Agenda. ResearchGate.
Knight, Gary A and Cavusgil, S Tamar. (2004). Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm. ResearchGate, Journal of International Business Studies.
Knight, Gary A. (1997). Emerging paradigm for international marketing : the born global firm. East Lansing, Michigan State Univ., Diss., USB Köln Online Catalogue BWL.
McNaughton, R. B., & Bell, J. (2009). Entrepreneurship and Globalization. London: SAGE publication, Volume 1.
Mejri, Kais. , MacVaugh, Alexander. , Tsagdis, Dimitrios. , (2018). Knowledge configurations of small and medium-sized knowledge-intensive firms in a developing economy: A knowledge- based view of business-to- business internationalization, Elsevier.
Mejri & Umemoto. (2010). Small and medium-sized enterprise internationalization:
Towards the knowledge-based model. ResearchGate.
OECD working party on SME,s and Entrepreneurship. (2009). Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation. OECD Centre for Entrepreneurship, SME and Local Development (CFE).
Osei-Bonsu, Nana. (2014). Understanding the Internationalization Process of Small-to Medium-Sized Manufacturing Enterprises (SMEs): Evidence from Developing Countries. European Journal of Business and Management, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online), Vol.6, No.2.
Oviatt, Benjamin M. & McDougall, Patricia Phillips. (1994). Toward a Theory of International New ventures. Journal of International Business Studies volume 25, pages45-64.
 Penrose, E. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Blackwell.
Pleitner, Hans J., (1997). Globalization And Entrepreneurship: Entrepreneurs Facing The Ultimate Challenge. University of St. Gallen, Switzerland.
Prange, Christiane & Zhao, Youzhen. (2018). Strategies for Internationalization: How Chinese SMEs Deal with Distance Market Entry Speed; Emerald publisher.
Prashantham, Shameen. (2005). Toward a Knowledge-Based Conceptualization of Internationalization. Journal of International Entrepreneurship volume 3, pages37-52, Springler Link
Reynolds, Paul D. (1997). Who Starts New Firms? -Preliminary Explorations of Firms-in-Gestation. Small Business Economic s 9: 449-462, ResearchGate.
Rogers, Everett M. (1962). Diffusion of innovations. Boston University.
Rialp and Rialp. (2007). International Entrepreneurship: A Review and Future Directions. Universitat Autònoma de Barcelona.
Saarenketo, Sami. Puumalainen, Kaisu. Kuivalainen, Kyläheiko, Olli. (2004). Dynamic Knowledge-Related Learning Processes in Internationalizing High-Tech SMEs, ResearchGate.
Vernon, Smith. (1962). An Experimental Study of Competitive Market Behavior. Journal of Political Economy, vol. 70, 322.
Welch, Lawrence S. and Luostarinen, Reijo. (1988). Internationalization: Evolution of a Concept. Journal of General Management, ResearchGate.
Yli-Renko, H. Autio, E. and Tontti, V. (2002). Social capital, knowledge, and the international growth of technology-based new firms. International Business Review, vol. 11, issue 3, 279-304. Elsevier.
Zakery A., Saremi MS. (۲۰۲۰). Knowledge and intellectual capital in internationalizing SMEs, case study in technology-based health companies, journal of intellectual capital, in print, DOI: ۱۰.۱۱۰۸/JIC-۰۲-۲۰۲۰-۰۰۴۸.