طراحی مدل ساختاری تفسیری استراتژی‌های ورود به بازار اینترنت اشیا (با رویکرد مدل بوم کسب و کار)

نوع مقاله : پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، ایران

3 استاد یارگروه مدیریت بازرگانی ، داشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب،ایران

4 استادیار گروه مدیریت صنایع دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، ایران

چکیده

رقابت در بازار امروزی و پایداری در این میدان پرتلاطم، نیازمند جهتگیریهای مناسب شرکتها و سازمانها است. شرکتها بهخصوص شرکتهای نوآور برای اینکه پایداری آنان در میدان رقابت تضمین گردد باید بتوانند با دانش و اطلاعاتی که از مشتریان، بازار و رقبا بهدست میآورند، محصولات را متناسب با شرایط محیط و بازار تولید کنند. برنامههای «اینترنت اشیاء» بهعنوان یکی از مهمترین محورهای تکنولوژی آینده شناخته شده و توجه قابل ملاحظه‌‌ای از صنعت را به خود اختصاص داده است. انتخاب روش ورود یکی از مهمترین و بحرانیترین تصمیمات استراتژیک برای شرکتهایی است که به دنبال توسعه و گسترش سطح کسب و کار خود هستند. از این رو ضروری است متغیرهای مهم استراتژیک در نوع و شیوه ورود به بازارها شناسایی شوند. مدل کسب و کار، ابزاری است که از طریق آن شرکتها میتوانند ارزشهای جدیدی را برای مشتریان خود ایجاد کنند و مقادیری از نوآوری را بهدست آورند. در این تحقیق برای ساختمانهای هوشمند از مدل بوم کسب و کار (کانواس) استفاده شده است.
در تحقیق پیش رو قصد داریم طراحی مدل ساختاری تفسیری مربوط به مؤلفههای بهدست آمده از طریق استراتژیهای ورود به بازار اینترنت اشیا (مدل بوم کسب کار) را در صنعت هوشمندسازی ساختمان مورد بررسی قرار دهیم. این پژوهش از نظر هدف، نحوه گردآوری دادهها، روش پیمایش و ماهیت به ترتیب بنیادی، پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی)، پیمایشی، اکتشافی است. همچنین برای گردآوری دادههای مورد نیاز از روش میدانی و در روش کیفی از مصاحبههای عمیق فردی و در روش کمی از پرسشنامه زوجی محقق ساخته استفاده شده است. در همین راستا پرسش نامه‌‌ای با طیف 5 گزینه‌‌ای «لیکرت» تهیه و به تعداد 70 پرسشنامه جمعآوری شد، سپس دادهها وارد نرمافزار روش حداقل مربعات جزئی و مدل اجرا گردید. همچنین برای تدوین ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه‌‌ای استفاده شده است. متغیرهای بهدست آمده در این تحقیق کیفی به روش دادهبنیاد و طی 15 مصاحبه کسب و از طریق مدلسازی ساختاری تفسیری اعتبارسنجی گردید که 39 متغیر مشاهده شده (سوالات یا شاخصها) و 17 متغیر مکنون (عوامل بهدستآمده) برای ارائه مدل ساختاری با تکیه بر مدلهای اندازه گیری برای اطمینان و برازش مناسب شاخصهای سنجش مورد آزمون قرار گرفته است و برای تأیید مدل و پاسخ به فرضیات از مدلیابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرمافزار «اسمارت پی ال اس» استفاده شده است. ابتدا مدل اندازهگیری برای اطمینان از روایی و برازش مناسب شاخصهای سنجش مورد بررسی قرار میگیرد و سپس نتایج بهدست آمده از مدل ساختاری تفسیری ارائه میگردد.در پایان نیز جایگاه متغیرهای بهدست آمده برای ورود به بازار اینترنت اشیا در صنعت هوشمندسازی ساختمان مورد تحلیل قرار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Interpretive Structural Model of IoT Market Entry Strategies (With a Business Canvas Model Approach)

نویسندگان [English]

  • mehrnosh hemati farahani 1
  • naser azad 2
  • reza aghamoosa 3
  • SEYED MOHSEN SEYED ALIAKBAR 4
1 PhD Student in Business Administration, Faculty of Management, Azad University, South Tehran Branch, Iran
2 Faculty Member of Azad University of Tehran South Branch
3 Professor of Business Management, School of Management, Azad University, South Tehran Branch, Iran
4 Professor of Business Management, School of Management, Azad University, South Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

Competition in today's market and stability in this turbulent field, requires proper orientations of companies and organizations. Companies, especially innovative companies, must be able to produce products tailored to environmental and market conditions with the knowledge and information they obtain from customers, markets and competitors to ensure their sustainability in the field of competition. IoT applications are recognized as one of the most important axes of future technology and have attracted considerable attention from the industry. Choosing the entry method is one of the most important and critical strategic decisions for companies that seek to develop and expand their business. Therefore, it is necessary to identify strategically important variables in the type and manner of entering the markets. Business model is a tool through which companies can create new values for their customers and gain some value from innovation. In this research, the business canvas model (canvas) has been used for smart buildings. We intend to examine the design of an interpretive structural model related to the components obtained through IoT market entry strategies (business canvas model) in the building intelligence industry. This research is fundamental in terms of purpose, method of data collection, survey method and nature, combined research (qualitative and quantitative), survey, exploratory, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Entry Strategy
  • IoT
  • Business Model Canvas (Canvas)
  • Interpretive Structural Modeling
  • Partial Least Squares
الهی شعبان، داود خسروانجم، مرتضی نبی میبدی (1398)، «بررسی دیدگاه مبتنی بر منابع و چالشهای آن در بهکارگیری قابلیتهای سیستمهای اطلاعاتی»، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران
پارسی, مریم؛ ابوالفضل کیانی نیکو و ایوب محمدیان (۱۳۹۵)، «مدلهای کسب وکار مبتنی بر اینترنت اشیا مطالعه موردی: بررسی مدلهای اجرایی در کسب وکارهای گروه Megabyte»، کنفرانس بینالمللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس.
دلارام موذن زاده (1397)، «چارچوبی برای بررسی برنامههای اینترنت اشیا در مدلهای کسب و کارمجله مهندسی برق و کامپیوتر»، سومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات 1397.
زنگوئی فرنوش، زهرا خرازی محمدوندی آذر، جمشید صالحی (1399)، «صدقیانی شناسایی مؤلفههای هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران»، نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند - سال هشتم شماره 11 تابستان.
 
سینی ساره، فیصری محمد (1397)، «راهکارهای استراتژیک فناوری اینترنتی از اشیا جهت پاسخگویی به چالشهای جهانیسازی تجارت الکترونیک»، دهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتژیک.
صلواتیان سیاوش، محمدرضا تقوا، میلاد گودرزی (1397)، «طراحی بوم مدل کسب و کار رسانههای اجتماعیهای بومی با جهتگیری راهبرد تمرکز پورتر»، نشریه توسعه کارآفرینی، دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39 بهار، صفحه 81-100.
علی محمدی، مهرداد و صدف زرین (۱۳۹۵)، «مدلهای کسب و کار اینترنت اشیا»، دومین همایش ملی پژوهشهای علوم مدیریت، تهران، گروه پژوهشی بوعلی.
ملک اخلاق اسماعیل، سیدرضا میرعسکری، محدثه امین (1397)، «بررسی تأثیر استراتژ یهای بازاریابی بر عملکرد بازاریابی شرکتهای صنایع پوشاک و ساختمانی در شرایط رکود اقتصادی»، دو فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه شاهد سال بیست و پنجم- دوره جدید شماره 12 پاییز و زمستان 1397.
میرمحمدی و بهادر (1399)، «طراحی الگوی بومی پیادهسازی اینترنت اشیا در شرکتهای آزادراهی»، نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند- سال هشتم شماره 19 بهار 1399.
Akhtar, D. A. (2018), "Internet of Things (IoT): A vision", architectural elements, and future directions Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 13(1):180-190.0.
Bohn, J., Coroamă, V., Langheinrich, M., Mattern, F., Rohs, M., Social (2005), economic, and ethical implications of ambient intelligence and ubiquitous computing. Ambient intelligence, pp. 5-29. Berlin Heidelberg: Springer.
Bolanos, R., Fontela, E., Nenclares, A., Paster, P., (2005), Using interpretive structural modeling in strategic decision making groups. Management Decision, vol. 43, vol6, pp.877−895.
Concetta Metalloa (2018), Understanding business model in the Internet of Things industry Technological Forecasting & Social Change.
Daniel Kiel (2017), the influence of the Industrial Internet of Things on business models of established manufacturing companies - A business level perspective.
Dijkman, R.M., Sprenkels, B., Peeters, T., Janssen, A., (2015), Business models for the Internet of Things. Int. J. Inf. Manag. 35 (6), 672-678.
Dijkman, R.M., Sprenkels, B., Peeters, T., Janssen, A., (2015), Business models for the Internet of Things. Int. J. Inf. Manag. 35 (6), 672-678.
Duc Nha Lea (2019), Smart-building management system: An Internet-of-Things (IoT) application business model in Vietnam Technological Forecasting & Social Change 141, 22-35
Duc Nha Le et. Al (2019), Smart-building management system: An Internet-of-Things (IoT) application business model in Vietnam Technological Forecasting & Social Change 141 (2019) 22-35.
Fang-Yi Lo⁎, Nayara Campos (2018), Blending Internet-of-Things (IoT) solutions into relationship marketing strategies vol Technological Forecasting & Social Change 137 (2018) 10-18,
Fleisch, E., Weinberger, M., Wortmann, F. (2014), Business Models and the Internet of Things. Whitepaper of the‌‌ osch Internet of Things and Services Lab, a Cooperation of HSG and Bosch.
Hashai N., Asmussen Ch., Benito G., and Petersen B. (2010), Technological Knowledge Intensity and Entry Mode Diversity, Management International Review, (50): 659-681.
J.F., Hult, G.T.M., Ringle, Ch.M., and Sarstedt, M. (2013), A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Los Angeles: SAGE Publications.
Leminena Seppo,b,c,⁎, Mervi Rajahonkac,d, Robert Wendeline, Mika Westerlundc (2020), Industrial internet of things business models in the machine-to-machine Industrial Marketing Management.
Minh Nguyen Dang Tuan (2018), Applying a mindfulness-based reliability strategy to the Internet of Things in healthcare - A business model in the Vietnamese market,vol 8 Issue 57-64.
Osterwalder, A., Pigneur, Y., (2010), Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley and Sons, New Jersey.
Palmaccio Matteo a,*, Grazia Dicuonzo b, Zhanna S. Belyaeva (2021), The internet of things and corporate business models: A systematicliterature review Journal of Business Research 2021.
Yang Lu, Savvas Papagiannidis⁎, Eleftherios Alamanos (2018), Internet of Things: A systematic review of the business literature from the user and organisational perspectives Lu, Y., Technological Forecasting & Social Change (2018),
Yang Lu, Savvas Papagiannidis, Eleftherios Alamanos(2018), Internet of Things: A systematic review of the business literature from the user and organisational perspectives Lu, Y., Technological Forecasting & Social Change.