اثرات تسهیلات پرداختی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، ارزیابی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی بانک مسکن بر ارزشافزوده بخش مسکن در ایران برای دوره زمانی 1373 تا 1396 است. موضوع مورد بررسی هم از لحاظ جایگاه بخش مسکن در اقتصاد ایران و هم از جهت تأثیری که سیاستهای اعطای تسهیلات به این بخش در تحول آن دارد، دارای اهمیت ویژهای است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر انجام پژوهش پیمایشی است. در این تحقیق، جهت بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرها بهمنظور استفاده از دادههای سری زمانی پس از انجام آزمونهای پایایی، برآورد مدل با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفههای گسترده انجام شده که بر اساس آزمون کرانهها وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تأیید شده است و نتایج مربوط به ضرایب لگاریتم تسهیلات پرداختی بانک مسکن، لگاریتم سرمایهگذاری بخش خصوصی و لگاریتم نرخ تورم نشان میدهد که در بازه زمانی مذکور این متغیرها تأثیری مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده بخش مسکن داشتهاند و ضریب بهدست آمده برای متغیر لگاریتم نرخ سود تسهیلات نشان‌‌دهنده تأثیر معنیدار ولیکن منفی این متغیر بر ارزش افزوده بخش مسکن است. همچنین ضریب تصحیح خطا برآورد شده در مدل؛ منفی، کوچکتر از یک و معنیدار است که وجود همگرایی در مدل را تأیید میکند و نشان‌‌دهنده آن است که 70 درصد از عدم تعادلها در هر دوره اصلاح میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Econometric Analysis of the Impact of Mortgage Bank Facility Payments on the Housing Sector's Value Added

نویسندگان [English]

  • Saeed farahani Fard 1
  • omidali Adeli 2
  • Mohammad Reza Fathi 3
  • farshad gholipour 4
1 Department of management and Economics, University of Qom
2 university of qom
3 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
4 university of qom
چکیده [English]

 
The purpose of this study is to investigate the impact of Maskan bank lending facilities on the value added of the housing sector in Iran for the period 1994-2017. The issue under consideration is of particular importance both in terms of the status of the housing sector in the Iranian economy and in the impact that the policies of the housing sector have on this sector. In this study, to evaluate the long-run relationship between variables for using time series data after reliability tests, model estimation is performed using ARDL based on boundary test. The long-run relationship between the variables is confirmed and the results related to the coefficients of housing bank logarithm, private sector investment logarithm, and inflation rate logarithm showe that these variables have a positive and significant effect on the value added. Housing sector and the coefficient obtained for the logarithm of the rate of interest rate of the facility reflects the impact. The negative aspects of this variable are the value added of the housing sector. Also, the estimated ECM coefficient in the negative model 2 is less than one and confirms the existence of convergence in the model, indicating that 70% of the imbalances in each period are corrected.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maskan Bank Facilities / Value Added / Housing / ARDL
احمدی، سیدوحید (1388)، «عملکرد بخش ساختمان و مسکن در سال‌های 1387-1388»، مجله تازه‌های اقتصاد،  8(127)،  39-46.
اقدامی کویچ، پروانه (1393)، «بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر سطح اشتغال در بخش مسکن و ساختمان (رویکرد غیرخطی مارکف-سویچینگ)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
رضوانی، مسعود؛ سیدمحسن خلیفه‌سلطانی، ابوالفضل یحیی‌آبادی (1395). «تحلیل تأثیر تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر تولید زیربخش‌های زراعت، دامداری و باغداری بخش کشاورزی ایران ۱۳۹۲-۱۳۶۰»، پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
رفعتی، پروین (1382)، «نقش سیاست‌های اعتباری بانکی بر روی رشد و گسترش بخش مسکن شهری». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
 
شجاعت، فرامرز (1392)، «بررسی تأثیر حجم تسهیلات بانکی بر رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، بازرگانی)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
صمصامی، حسین و رضا امیرجان ( 1390)، «بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 19(59)، 129-150.
قلیزاده، علی‌اکبر و ابراهیم احمدزاده (1386)، «بررسی تأثیرگذاری اعتبارات اعطایی بانک مسکن بر قیمت مسکن»، بانک مسکن مرکز پژوهش و توسعه، اردیبهشت 86.
مرادی، ابراهیم؛ سیدمرتضی غفاری‌اسمعیلی و آرش احمدی (1397)، «تأثیر رشد تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران»، نشریه پژوهش‌های پولی و بانکی، 11(35)، 1-24.
نادران، الیاس (1383)، «اثر سیاست‌های اعتباری بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران»، مجله جستارهای اقتصادی، شماره 1.
نوری‌زاده، مرضیه (1391)، «بررسی تأثیر خالص مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر ارزش افزوده هر یک از بخش‌های اقتصادی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
نوفرستی، محمد (1378)، «ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد»، تهران: نشر رسا.
Chan, T. (1999), “Residential Construction and Credit Market Imperfection”. Journal of Real Estate and Economics 18(1): 125-139
Gimeno, R. and Martinez-Carrascal, C. (2010), “The Relationship between Housing Prices and House Purchase Loans: The Spanish case”, Journal of Banking and Finance, 34, 1849-1855.
Goldsmith, R. W. (1969), financial structure and Development, yale university press, new haven
I.J.M.de Greef and R.T.A. de Haas. (2000), Housing prices Bank lending and Monetary policy, Financial structure, Bank Behaviour and Monetary Policy in the EMU Conference, October 5-6. Groningen.
Iqbal, M., Munir, A., Kalbe, A. (2003), Impact of Institutional Credit on Agricultural Production in Pakistan. The Pakistan Development Review, 42:4.