شناسایی راهبردهای همکاری مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان با زنجیره تأمین و توسعه محصول خودروسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکز،دانشگاه ازاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد تمام گروه مدیریت و مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، استاد مدعو گروه مدیرین بازرگانی، واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی همکاری مشترک شرکتهای دانشبنیان و زنجیره ارزش خودروسازی با تمرکز بر حوزههای زنجیره تأمین و توسعه محصول خودرو و تبیین راهبردهای مربوطه است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و از روش نظریه دادهبنیاد بهره برده شده است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل دادهها در مدل پارادایمی با توجه به درهم تنیدگی سیاستهای خودروسازان در زیست بوم ذینفعان در مدل سه بعدی با رویکرد سیاستگذاری سازماندهی شده است. در بعد سیاستگذاری شناسایی روندهای آیندهپژوهانه نسلهای جدید خودرو در حوزه فناوریهای با سطح متوسط و بالا، بازنگری عمق ساخت داخل بر مبنای فناوری در برنامه 1404 در راستای تعیین نیازمندیهای خودروسازان در همکاری با شرکتهای دانشبنیان، ... در بعد ساختاری ایجاد واحد دانشبنیانی در مراکز طراحی و توسعه و ...، در بعد زیرساختی شبکهسازی دانشی در صنایع ملی، تدوین سند تحریمستیزی، تأسیس رشته سیاستگذاری خودرو و ... بهعنوان راهبردهای حاصله راهنمای این حوزه بهشمار میروند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Cooperation Strategies Between Knowledge Base Organization and new Product Development Chain in Car Industry

نویسندگان [English]

  • mahdieh Etehad 1
  • sina namatizadeh 2
  • manochehr manteghi 3
  • Azam Rahimi Nik 4
1 Business Managen,Iautb
2 Business manage,ment,Iautb
3 Full Professor, Department of Management and Industrial Engineering, Maleke Ashtar University, Teharn, Iran
4 Department of Management, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to design the paradigmatic model of cooperation model between knowledge base organization and automobile value chain by focusing on supply chain and new product development and areas explanation the related strategies. The approach of this study is qualitative and is derived from the grounded theory.
 The results of the data analysis in the model has been organized according to the policy making approach in three dimensional model with regard to the interconnectedness of auto makers in all stakeholders environment. Identify trends the in the new generation of new cars in the area of medium and high technology, reviewing the internalization depth based on 1404 plan for knowledge base companies needs definition in policy point of view, knowledge based organization units creation in design and development centers … in structural point of view, in the infrastructure view, knowledge networking creation in national industry, sanction defensive plan explanation are as the guidance strategy for this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Product Development / Automotive Supply Chain / Knowledge Base Organization/ Cooperation development
 
استراوس، آنسلم و جولیت، کوربین (۱۳۸۷)، «اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی: رویه‌هاو شیوه‌ها»، ترجمه بیوک محمدی، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اسدی فر، رضا؛ یاسر خوشنویس و آرمان خالدی (1397)، «بزرگ مریخی کوچک ونوسی: چالش‌های همکاری فناورانه بین شرکت‌های نوپا (استارت آپ‌ها) و شرکت‌های بزرگ در ایران»، انتشارات رسا، نوبت چاپ 3.
بازرگان، علی (۱۳۹۱)، «مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته»، چاپ سوم، تهران: نشر دیدار.
توکلی لاهیجانی، عبدالله (1394)، «نقدی بر مدیریت زنجیره ارزش در صنعت خودروی ایران»، صنعت و توسعه، شماره 94.
توکلی لاهیجانی، عبدالله (1396)، «تبیین اقتصاد مقاومتی در زنجیره ارزش صنعت خودرو»، گسترش صنعت، شماره 177.
جعفری پستکی، ن.، ابراهیم پورازبری و اکبری (1396)، «ارائه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول در سازمان‌های دانش‌بنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی محیطی»، رشد فناوری, 14(53)، 9-17.
چالش‌های صادرات خودرو، سایت انجمن قطعه‌سازان، http://ivma.ir/detail/News/502 .
خوراکیان، علیرضا و ندا عطارمقدم (1397)، «عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد فرایند توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد دیمتل و سیستم پویا»، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 6(1)، 73-101.
دانایی‌فرد، حسن و سیدمجتبی امامی (1386)، «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد»، اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)1(2)، 69-97.
دانایی‌فرد، حسن؛ مهدی الوانی و عادل آذر (۱۳۸۸)، «روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع»، تهران، نشر صفار.
دانایی‌فرد، حسن (1393)، «درآمدی بر نظریه‌های مدیریت دولتی»، نوبت چاپ 1، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
دانش‌فرد، کرم اله (1395)، «اولویت‌بندی نقش ساختارهای دانش‌محور پایه و پشتیبان در فرایند نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان»، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،5(4)، 217-248.
دیزجی، منیره؛ سهند دانشور و علیرضا بابایی اناری (1391)، «تعیین جایگاه ایران در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان در میان کشورهای منتخب»، مدیریت بهره‌وری 6، (3(22) پاییز)، 121-144.
دیواندری، ع.، کرمانشاه و اخلاصی (1391)، «ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه‌های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده‌ها»، پژوهشنامه بازرگانی، 17
روزنامه دنیای اقتصاد،شماره 5018، چاپ شده در تاریخ 6/11/93
زاهدیان‌نژاد، حجت (1394)، «شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیاره»، رشته مهندسی صنایع. دانشگاه علم و هنر یزد، دانشکده علوم مهندسی.
سایت گسترش سرمایه‌گذاران ایران خودرو، IKIDO:http://www.ikido.org/1390/12/news/2926.
سرلک، محمدعلی؛ رضا رسولی؛ حشمت خلیفه‌سلطانی و محمدحسین نوریایی  (1396)، «تحلیل و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در ایجاد جریان‌های شکافنده سازمانی»، پژوهش‌های مدیریت عمومی10(37)، 59-82.
سند 1404 خودرو، 1392، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت خودرو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ص 3 و 6.
شهرکی، محمدرضا و سهیلا کشاورز (1395)، «شناسایی و رتبه‌بندی پیشران‌های مؤثر بر موفقیت توسعه محصول جدید شرکت‌های دانش‌بنیان مطالعه موردی: پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان»، همایش ملی شرکت‌های دانش‌بنیان فرصت‌ها و چالش‌ها و نقش آن در توسعه کشور، چابهار.
فراستخواه، محمد (۱۳۹۵)، «روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی»، (چاپ دوم). تهران: انتشارات آگاه.
شهرکی، محمدرضا و سمیه مالکی (1396)، «به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی برای شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فرایند نوآوری در توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان»، کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف.
منصوری، سعیده و کاترین ریاضی (1392)، «بررسی مدل‌های زنجیره ارزش در صنعت آموزش الکترونیکی و ارائه مدل بهینه (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های تهران)»، مدیریت فناوری اطلاعات، 16(5)، 191-202.
منطقی، منوچهر؛ علی حسنی و علیرضا بوشهری (1388)، «شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران. سیاست علم و فناوری»، دوره 2، شماره 3، ص87-102.
نقی‌زاده، رضا (1396)، «حکمرانی و سیاست‌گذاری یکپارچه در زنجیره تأمین مالی دانش‌بنیان»، اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، تهران.
نقی‌زاده، رضا (1396)، «الگوی همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی، با تمرکز بر سیاست‌های تضمین خرید»، سیاست علم و فناوری، 67-81.
Attias, D., & Mira-Bonnardel, S. (2017), Extending the Scope of Partnerships in the Automotive Industry Between Competition and Cooperation. In The Automobile Revolution (pp. 69-85), Springer, Cham.
Batson, R. G. (2018). Supplier Management in Service Industry: What can be Learned from Automotive Manufacturing?. Contemporary Issues and Research in Operations Management, 11.
Chen, P. (2019), “The impact of collaboration network on new product development”. Journal of Industry-University Collaboration.
Corbin, J., & Strauss, A. (2014), Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016), Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
Ding, Q. (2013), Inter-Partner Interactions and Knowledge Transfer Mechanisms in the Chinese Automotive Industry: A Qualitative Research Based on Dual Managerial Perceptions.
Gao, P., Kaas, H. W., Mohr, D., & Wee, D. (2016), Automotive revolution-perspective towards 2030 How the convergence of disruptive technology-driven trends could transform the auto industry. Advanced Industries, McKinsey & Company.
HIS.com, Five Critical Challenge Facing the automotive industry, A guide for strategic planners, By MARK FULTHORPE, Director Light Vehicle Production, IHS Automotive
Mazzola, E., Perrone, G., & La Diega, S. N. (2008), Shaping inter-firm collaboration in new product development in the automobile industry: a trade-off between a transaction and relational-based approach. CIRP annals, 57(1), 485-488.
Timothy J. Sturgeon (2016), Industrial Performance Centre (IPC), Massachusetts Institute of Technology (MIT), 292 Main Street, E38-104, Cambridge, MA 02139, USA E-mail: sturgeon@mit.edu *Corresponding author
Todo, Y., Matous, P., & Inoue, H. (2016), The strength of long ties and the weakness of strong ties: Knowledge diffusion through supply chain networks. Research Policy, 45(9), 1890-1906.
Yang, J., Lai, K. H., Wang, J., Rauniar, R., & Xie, H. (2015), “Strategic alliance formation and the effects on the performance of manufacturing enterprises from supply chain perspective”. International Journal of Production Research, 53(13), 3856-3870.