شناسایی، مدل‌سازی، و اولویت‌بندی عوامل موثر در بازاریابی ویروسی مواد غذایی ارگانیک با رویکرد ترکیبی فراترکیب، TISM و FANP

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار بازاریابی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

بهره‌گیری از ابزارهای بازاریابی به ویژه بازاریابی ویروسی ضمن ایجاد مزیت رقابتی می‌تواند باعث تغییر الگوی غذایی نیز شود. در پژوهش حاضر عوامل موثر در بازاریابی ویروسی مواد غذایی ارگانیک شناسایی، مدل‌سازی، و وزن‌دهی شده است. برای شناسایی عوامل موثر از رویکرد فراترکیب و بررسی 90 مقاله علمی معتبر استفاده شد، سپس روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری جامع و نظرات خبرگان به منظور مدل‌سازی به‌کار رفت. در ادامه با پیاده‌سازی روش تحلیل شبکه‌ای فازی رتبه‌بندی و تعیین اهمیت عوامل انجام شد. بر مبنای تحلیل یافته‌ها مشخص شد که 9 عامل در بازاریابی ویروسی مواد غذایی ارگانیک موثر هستند و در قالب مدل تفسیری با پنج سطح طبقه‌بندی می‌شود. به‌طوری‌که در اولین سطح شرایط بازار، در سطح دوم جامعه هدف، در سطح سوم فناوری و قیمت، در سطح چهارم، مصرف‌کننده، روش ارایه (پیاده‌سازی) و ایجاد ارزش و در نهایت در سطح پنجم تمایل (انگیزه) و اعتماد قرار دارد. همچنین با استفاده از FANP مشخص شد که عامل‌های روش ارایه، ارزش پیام و مصرف‌کننده با ضریب 0.354 به‌عنوان عامل اصلی پیوندی بیشترین اهمیت را دارند، و عامل‌های قیمت و شرایط بازار با ضریب اهمیت 0.301 به عنوان عامل اصلی مستقل در رتبه دوم قرار گرفتند. به‌طور کلی بازاریابی ویروسی در زمینه مواد غذایی ارگانیک باعث ایجاد رونق و تمایل مردم در استفاده از این گونه محصولات می‌شود. در این پژوهش ابتدا عوامل موثر در بازاریابی ویروسی مواد غذایی ارگانیک شناسایی شده و سپس در پنج سطح و در قالب چهار مجموعه به‌صورت مدلی تفسیری قرار گرفتند و در پایان رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification, Modeling, and Prioritizing of Factors Affecting Viral Marketing of Organic Food with a Hybrid Approach of Meta-Synthesis, TISM, and FANP

نویسندگان [English]

  • Amirmasoud Nourani 1
  • Mahdi Nasrollahi 2
  • Morteza Anousheh 3
1 Master of Science in MBA, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 imam khomeini international university
3 Department of Management, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In general, the use of organic food has an essential role in food security and the health of the community, which requires proper information and awareness, so the question arises of how to identify the potential and actual capacity of organic food production, especially in the city of Tehran which provided the ground for its development and prosperity. In this research, effective factors in the viral marketing of organic food have been identified, modeled, and weighted. By reviewing 90 scientific papers using the Meta-synthesis approach affecting factors were identified. Then the TISM based on experts’ opinions was used to determine the model. Finally, by implementing the FANP, ranking and determining the importance of the factors done. Based on the analysis, it was determined that nine factors affect the viral marketing of organic food. These factors were classified in an interpretive model with five levels. The first level is the market conditions, the second level is the target society, the third level is technology and price, the fourth level is the consumer, the presentation method (implementation), and value creation, and finally, the fifth level is desire (motivation) and trust. Also, using FANP, it was determined that the presentation method, the value of the message, and the consumer are the most important, and the factors of price and market conditions were ranked second. This result shows that in attracting the customer, the necessary information should be given to the customer so that he has full knowledge of the product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viral Marketing / Organic Food / Meta
  • Synthesis / Total Interpretive Structural Modeling /Fuzzy Analytic Network Process
اوحدی، فریدون، محمدی، مهرنوش و تارخ، محمد جعفر (1397). ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه‌بندی شبکه‌ای و مقایسه نتایج، فصلنامه رشد فناوری، 15(58)، 65 - 72.
برگر، جونا (1395). بازاریابی ویروسی تکنیکی شگفت‌انگیز در فروش، ترجمه مینا عسگری، انتشارات طاهریان، تهران.
تلافی داریانی، مجتبی و خبیری، سیدحسین (1396). ارایه یک چارچوب جامع مبتنی بر روش فراترکیب به منظور استفاده از تکنیک‌های داده کاوی در مسایل مدیریت منابع انسانی. نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 2(4)، 13-31.
ثقفی، فاطمه، محقر، علی، دسترنج ممقانی، نسرین، کاشیها، منیره. (1399). ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 24(1)، 107-129.
حاجی‌پور، بهمن، و مومنی، منصور و قاسمی، زهرا (1391). انتخاب استراتژی بازاریابی با استفاده از ترکیب روش‌های تصمیم گیری ANP و TOPSIS (مورد مطالعه هتل‌های ممتاز و عادی مراکز استان‌های خوزستان، تهران، اصفهان). مطالعات کمی در مدیریت، 3(1)، 99-112.
حاجی‌حیدری، نسترن، خانلری، امیر، و ریحانی، حمیدرضا (1396). شناسایی و تعیین اهمیت عوامل موثر بر بازاریابی ویروسی درحوزه نرم‌افزارهای کاربردی موبایل. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 31، 237-252.
حدادی، شقایق، یزدانی، سعید و صالح، ایرج (1396). بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به کشت ارگانیک محصول خیار در استان البرز، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال چهل و هشتم شماره ۳، صص۳۶۹ -۳۷۸
خدیور، آمنه، و تقی‌زاده، االهه (1400). مدل‌سازی اثر دانش فرایندهای کسب وکار بر ارزش سازمان با استفاده از روش دیمتل و فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی. مدیریت دانش سازمانی، 4(13) ، 67-94.
رضوانی، مهران، خداداد حسینی، سید حمید و کیایی، کیاندخت (1396). مدل‌یابی تأثیر بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژۀ برند مشتری‎محور در بازار تلفن همراه تهران. مدیریت بازرگانی 9(2)، 337-352.
رعیت‌پیشه، سعید، و احمدی‌کهن علی، رضا، و عباس نژاد، طیبه (1395). به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه مدل جامع ارزیابی پایداری زنجیره تامین. پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، 1(1)، 127-151.
زارع احمدآبادی، حبیب، و قاسمی، فاطمه (1394). سیاستگذاری اکتساب تکنولوژی؛ کاربرد ANP فازی و DEMATEL فازی (مطالعه موردی: صنعت لعاب-سازی استان یزد). مدیریت تولید و عملیات، 6(1)، 79-98.
شیرخدایی، میثم، و رضایی، سعید (1393). شناسایی انگیزه‌های انتقال پیام تبلیغاتی در بازاریابی ویروسی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران). راهبردهای بازرگانی، 21(3)، 83-92.
عبدالهی، علی، حاجی حیدری، نسترن و امیدوار، مریم (1394). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی ویروسی. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 10(38)، 124-145.
علمی، بیژن، و رمضانی، مجتبی (1390). بررسی جامعه‌شناختی تاکتیک‌های موثر بر بازاریابی ویروسی و نقش آن بر رفتار خرید (مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه استان آذربایجان شرقی). مطالعات جامعه‌شناسی، 3(10)، 125-137.
علی پور، مهرداد، و جعفری، فرشید، و شفقی درویش گورنمز، علی (1390). بازاریابی ویروسی و تاثیر آن بر موفقیت احزاب و کاندیداها در رقابت‌های انتخاباتی. علوم سیاسی، 7(17)، 111-137.
الفت، لعیا و شهریاری‌نیا، آرش (1393). مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجیره تامین چابک. مدیریت تولید و عملیات، 5(2)، 109-128.
فیروزجائیان، علی اصغر، فیروزجائیان، مجتبی، هاشمی پطرودی، سید حمید، و غلامرضا زاده، فاطمه (1392). کاربرد تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) درمطالعات گردشگری (تحلیلی با رویکرد آسیب شناسانه). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 2(6)، 129-159.
قاضی‏زاده، مصطفی، سرداری، احمد، شجاعی، سیدرضا و سمیع‏زاده، مهدی (1390). تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی. تحقیقات بازاریابی نوین، 1(3)، 219-236.
کوچکی، علیرضا، و منصوری، هومن، و قربانی، محمد و رجب‌زاده، محسن (1392). بررسی عوامل موثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 27(3)، 188-194.
محمدی، شهریار، و کریمی دهکردی، کیوان (1389). تاثیر ویترین‌گردی در بهبود عملکرد بازاریابی ویروسی و بازاریابی شبکه‌ای. فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 2(4-3)، 9-26.
مرادی، محسن، و علی پور درویش، زهرا (1391). انگیزه افراد در ارسال پیام‌های الکترونیکی برای دیگران (بازاریابی ویروسی). پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 3(1)، 55-63.
Abdollahi, A., Hajiheidari, N., Ommidvar, M. (2015). Investigating and prioritizing the viral marketing key success factors. Iranian journal of management sciences, 10(38), 124-145. (in Persian)
Al Abri, D., & Valaee, S. (2020). Diversified viral marketing: The power of sharing over multiple online social networks. Knowledge-Based Systems, 193, 105430.‏
Alipor, M., Jaafari, F. & Shafaghi Darwish Gornmaz, A. (2010). Virus marketing and its effect on success of parties and candidates during election competition. Political Sciences, 7(17), 111-137. (in Persian)
Berger, J. (2016). Viral marketing: an amazing technique in sales, translated by Mina Asgari, Taherian Publishing, Tehran. (in Persian)
Borges-Tiago, M. T., Tiago, F., & Cosme, C. (2019). Exploring users’ motivations to participate in viral communication on social media. Journal of Business Research, 101, 574-582.‏
ÇEKEROL, G. S., & ŞEKERCİ, U. (2021). Viral Marketing as an Alternative Marketing Strategy: A Review of Applied Viral Marketing Advertisements and Model Recommendations for the Food Industry. Journal of Current Researches on Social Sciences, 11(2), 167-186.‏
Digestive Diseases Research Institute. (2022). The most common cancers in Iran. https://b2n.ir/e65322. (in Persian)
Elmi, B., & Ramezani, M. (2011). The sociological study of effective tactics on viral marketing and its effect on purchasing behavior (Case study of Refah chain stores of East Azerbaijan province). Sociological studies, 4(10), 125-137. (in Persian)
Fatemeh, S., Mohaghar, A., dastranj, N., Monireh, K. (2021). Presenting technological catch up framework based on grounded theory and meta-synthesis. Management Research in Iran, 24(1), 107-129. (in Persian)
Firuzjaeyan, A., Firuzjaeyan, M., Hashemi Petroodi, S. & Gholamrezazadeh, F. (2013). Applying Techniques of Interpretive Structural Modeling (ISM) in Tourism Studies (A Pathological Approach). Journal of Tourism Planning and Development, 2(6), 129-159.
Ghazizadeh, M., Sardari, A., Shojaee, S., Samizadeh, M. (2011). Tendency to Message Delivery in Internet Viral Marketing. New Marketing Research Journal, 1(3), 219-236. (in Persian)
Haddadi, S., Yazdani, S. (2017). Investigating Factors Affecting Adoption of Organic Cucumber Cultivation by Farmers in Alborz Province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(3), 369-378. (in Persian)
Hajipour, B., Momeni, M., and Ghasemi, Z. (2011). Choosing a marketing strategy using the combination of ANP and TOPSIS decision-making methods (a case study of premium and ordinary hotels in the centers of Khuzestan, Tehran, Isfahan provinces). Quarterly Journal of Quantitative Studies in Management, 3(1), 99-112. (in Persian)
Hajiheidari, N., Khanlari, A., Reyhani, H. (2017). Exploring and Prioritizing Factors Influencing Viral Marketing in the Context of Mobile Application. Journal of Information Technology Management, 9(2), 237-252.
Hosseinikhah Choshaly, S. and Mirabolghasemi, M. (2022). The role of viral marketing strategies in predicting purchasing intention of eco-labelled products, Journal of Islamic Marketing, 13(5), 997-1015.
Khadivar, A., TaghiZadeh, E. (2021). Modeling the Effect of Business Process Knowledge on Organizational Value Using DEMATEL and Fuzzy ANP. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 4(2), 67-94.
Koocheki, A., Mansori, H., Ghorbani, M., Rajabzadeh, M. (2013). Evaluation of Factors Affecting Willingness to Use of Organic Products in Mashhad County. Journal of Agricultural Economics and Development, 27(3), 188-194. (in Persian)
Kulkarni, K. K., Kalro, A. D., Sharma, D., & Sharma, P. (2020). A typology of viral ad sharers using sentiment analysis. Journal of Retailing and Consumer Services, 53, 101739.‏
Mohammadi, S., & Karimi, D. K. (2010). Window-shopping as an effective element to improve viral marketing.‏ Journal of Information and Communication Technology, 3(2), 9-26.
Moradi, M., Alipour Darvish, Z. (2012). Personal Motivations to pass along Electronic Messages for Others (Viral Marketing). Journal of Economic and Business Research, 3(1), 55-63.
Mousavi, S., Sajedi, S., Mozaffari, Z. (2016). Valuation of organic dairy products, proteins and factors affecting willingness to pay: A Case Study of milk in the city of Shiraz. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 5(17), 273-300.
Nasrollahi, M., Ramezani, J., Sadraei, M., & Fathi, M. R. (2022). Simultaneous interpretive structural modelling and weighting (SISMW). Operations Research and Decisions, 32(1), 111-126.‏
Nguyen, H. T., & Chaudhuri, M. (2019). Making new products go viral and succeed. International journal of research in marketing, 36(1), 39-62.‏
Olfat, L., Shahryari nia, A. (2014). Interpretive Structural Modeling of Effective Factors of Partner Selection in Agile Supply Chain. Journal of Production and Operations Management, 5(2), 128-109. (in Persian)
Rayat Pisha, S., Ahmadi Kahnali, R., Abbasnejad, T. (2016). Applying the qualitative approach meta-syntheses for provide a comprehensive model of assessment of the sustainability in supply chain. Modern Research in Decision Making, 1(1), 139-166. (in Persian)
Rezvani, M., Khodadad Hoseini, S., Kiaee, K. (2017). The Role of Viral Marketing on Costumer-Based Brand Equity in Tehran Mobile Market. Journal of Business Management, 9(2), 337-352. (in Persian)
Robles, J. F., Chica, M., & Cordon, O. (2020). Evolutionary multiobjective optimization to target social network influentials in viral marketing. Expert systems with applications, 147, 113183.‏
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John wiley & sons.‏
Sela, A., Goldenberg, D., Ben-Gal, I., & Shmueli, E. (2018). Active viral marketing: Incorporating continuous active seeding efforts into the diffusion model. Expert Systems with Applications, 107, 45-60.‏
Shirkhodaie, M., Rezaee, S. (2020). Identification of Advertisement Message Delivery Motivations in Virus Marketing (Case Study: University of Mazandaran). Commercial Strategies, 11(3), 83-92. (in Persian)
Sushil, S. (2012). Interpreting the interpretive structural model. Global Journal of Flexible Systems Management, 13(2), 87-106.‏
Sushil. (2018). How to check correctness of total interpretive structural models? Annals of Operations Research, 270(1-2), 473-487.‏
Talafi Dariani, M., Khabiri, S.H., (2016). Presenting a comprehensive framework based on meta-synthesis method in order to use data mining techniques in human resource management issues. Journal of Applied Studies in Management and Development Sciences, 2(4), 13-31. (in Persian)
Tarokh, M. J. (2019). Evaluation of the Efficacy of the Combined Viral Marketing Method with the Network Clustering Method and Comparing the Results. Roshd-e-Fanavari, 2(58), 65.‏ (in Persian)
Vice Chancellor for Food & Drug (2022). Characteristics of organic food and its impact on human health. http://fdo.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=45&NewsID=858
Zareahmadabadi, H., Ghasemi, F. (2015). Policy Making for Technology Acquisition Application of Fuzzy ANP and Fuzzy DEMATEL (Case Study: Frit Industry of YAZD Province). Journal of Production and Operations Management, 6(1), 79-98. (in Persian)