ارزیابی توانمندی فناورانه بنگاه‌های داروساز زیستی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری،‌دانشگاه آزاد اسلامی،‌واحد علوم و تحقیقات،‌تهران، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه مدیریت ،‌دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی توانمندی فناورانه، یکی از پیشنیازهای تدوین راهبردها و سیاستهای توسعه فناوری است. بههمین جهت، در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از ابزار ممیزی توانمندی فناورانه (TCAT) توان فناورانه شرکتهای داروساز زیستی در ایران ارزیابی شود. به این منظور، پرسشنامه توسعهیافته TCAT برای 18 شرکت ارسال شد. نتایج تحلیل پرسشنامهها نشان میدهد که شرکتهای داروساز زیستی ایران بهطور متوسط در مرحله «استراتژیک» از چهار سطح توانمندی فناورانه قرار دارند. همچنین نتایج نشان میدهد که از میان 9 بعد توانمندی، به لحاظ بعد «آگاهی» شرکتها در وضعیت مناسبی قرار دارند و مهمترین عامل مانع در حرکت بنگاه‌‌ها بهسمت توانمندی خلاق، ضعف آن‌‌ها در شبکه‌‌سازی و استفاده از توان شرکت‌‌ها و مؤسسات بیرونی برای ارتقاء توان تولید و توسعه توانمندی فناورانه است. افزون بر این، ضعف بنگاه‌‌های داخلی در همکاری مشترک با یکدیگر ناشی از ضعف‌‌های فرهنگ همکاری، نبود نظام مالکیت فکری مناسب و نیز معضلات موجود در قانون تجارت کشور است که ادغام و اکتساب (M&A) بنگاه‌‌ها را دشوار کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation in Technological Capability of Iranian Biopharmaceutical Firms

نویسندگان [English]

  • Seyed Hadi Siyadati 1
  • seyes sepehr ghazinori 2
  • manochehr manteghi 3
1 phd student
2 professor
3 associate professor
چکیده [English]

Assessing technological capability is one of the prerequisites for designing technology development strategies and policies. Therefore, this article aims to evaluate the technological capability of biopharmaceutical companies in Iran using the Technological Capability Audit Tool (TCAT). For this purpose, the TCAT questionnaire is used and sent to 18 companies. The results of the analysis of the questionnaires showe that Iranian biopharmaceutical companies are in the "strategic" stage of 4 levels of technological capability. The results also showe that among the 9 dimensions of capability, companies are in a good position in terms of "awareness" dimension, and the most important obstacle in moving towards creative capability is their weakness in networking and using the capacity of other companies and external institutions to improve production capacity and develop technological capability. In addition, the weakness of domestic firms in cooperating with each other is due to the weaknesses of the culture of cooperation, the lack of a proper intellectual property system and also the problems in the country's trade law that make it difficult for firms to merge and acquire (M&A).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Capabilities / Audit / Biopharmaceuticals / Iran
رادفر، رضا و دیگران (2011)، ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژیک صنعت خودرو ، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت تکنولوژی ایران. تهران
قاضی‌‌نوری، سپهر و شاکری، رویا (1396). «یکپارچه‌‌سازی سیاست‌‌های صنعتی، تجاری و فناوری در حوزه داروهای زیستی»، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی، طرح تحقیقاتی.
Afshari-Mofrad, Masoud, and Ali Salim. "Iranian firms in biopharmaceutical value chain: where to go now?." Journal of Science and Technology Policy Management Vol. 11, No. 1, pp. 49-63. (2019).
Amsden, Alice Hoffenberg. Asia's next giant: South Korea and late industrialization. Oxford University Press on Demand, 1992.
Bell, Martin, and Keith Pavitt. "The development of technological capabilities." Trade, technology and international competitiveness 22, no. 4831 (1995): 69-101.
DiMasi, Joseph A., Henry G. Grabowski, and Ronald W. Hansen. "Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of R&D costs." Journal of health economics 47 (2016): 20-33.
EvaluatePharma (2015). World Preview 2015, Outlook to 2020
Forbes, Naushad, and David Wield. From followers to leaders: managing technology and innovation in newly industrializing countries. Psychology Press, 2002.
Hwang, SungWoong. "Middle-ground players in dynamic imitative markets: global entry strategies of Korean firms in the biosimilars market." Technology Analysis & Strategic Management 29, no. 3 (2017): 325-338.
Kale, Dinar, and David Wield. "Exploitative and explorative learning as a response to the TRIPS agreement in Indian pharmaceutical firms." Industry and Innovation 15, no. 1 (2008): 93-114.
Kharbanda, V. P., and Ashok Jain. "Indigenisation and technological change at the firm level—The case of the black and white TV picture tube." Technovation 17, no. 8 (1997): 439-456.
Lall, Sanjaya. "Technological capabilities and industrialization." World development 20, no. 2 (1992): 165-186.
Mathews, John A. "Competitive advantages of the latecomer firm: A resource-based account of industrial catch-up strategies." Asia Pacific journal of management 19, no. 4 (2002): 467-488.
Rush, H., M. Hobday, and J. Bessant. "Developing technological capability Report to World Bank." CENTRIM, University of Brighton (2001).
Rush, Howard, John Bessant, and Mike Hobday. "Assessing the technological capabilities of firms: developing a policy tool." R&D Management 37, no. 3 (2007): 221-236.
Rush, Howard, John Bessant, Mike Hobday, Eoghan Hanrahan, and Mauricio Zuma Medeiros. "The evolution and use of a policy and research tool: assessing the technological capabilities of firms." Technology Analysis & Strategic Management 26, no. 3 (2014): 353-365.
Siadati, Hadi. and Afshari-Mofrad, Masoud. (2019). "Policies for promoting open innovation" Journal of Science and Technology Policy, Vol. 11, no. 2, pp. 379-393.
Westphal, Larry E., Linsu Kim, and Carl J. Dahlmann. "Reflections on The Republic of Korea's Acquisition of Technological Capability." Learning and Innovation in Economic Development (1999): 38-92.
Zuma Medeiros, Mauricio. "Industrial development in a high tech sector of a developing country: the unfinished technological transition in the Brazilian vaccine industry." PhD diss., University of Sussex, 2011.