نقش کانال‌های همه‌کاره در افزایش رضایت و وفاداری مشتریان

دوره 21، شماره 119، خرداد و تیر 1402، صفحه 75-98

10.22034/bs.2022.558088.2599

زینت پارسائی؛ قاسم اسلامی؛ فریبرز رحیم نیا


شناسایی و اولویت بندی روش‌های ورود به بازارهای بین المللی (مورد مطالعه: کودهای ارگانیک)

دوره 18، شماره 100، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 77-90

محمد معصوم؛ رضا محمدکاظمی؛ بهروز زارعی


متنوع سازی بازارهای تجاری و منطقه گرایی اقتصادی ایران

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 79-94

پریسا صبری؛ احسان رسولی نژاد


نگاشت بازاریابی اسلامی در کسب و کارهای ایرانی

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 81-102

10.22034/bs.2022.247038

سید حسن حاتمی نسب


ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های موثر روی آینده روش‌های تامین مالی در صنعت نفت ایران

دوره 21، شماره 118، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 81-101

10.22034/bs.2022.556150.2570

علی گل احمدی؛ حسین ایزدی؛ حسین حسین جهانگیرنیا؛ محمدرضا پورفخاران


استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن برای رتبه‌بندی واحدهای استراتژیکِ کسب‌وکارهای الکترونیکی

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 85-102

علی نعیمی صدیق؛ زهرا شفیعی؛ مهدیه اخباری


نقش انواع دانش در مراحل بین‌المللی‌شدن شرکت های دانش‌بنیان همراه با دلالت های سیاستی آن

دوره 19، شماره 111، بهمن و اسفند 1400، صفحه 85-106

10.22034/bs.2022.247041

بیژن مهدوی مزده؛ امیر ذاکری؛ ُسعید میرزامحمدی


اثر پایین بودن بهره‌وری بر انتقام از برند در صنعت خودرو

دوره 20، شماره 115، مهر و آبان 1401، صفحه 85-98

10.22034/bs.2022.254017

یزدان شیرمحمدی؛ سعید اکبر زاده


ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با میانجی‌گری جهت‌گیری استراتژیک

دوره 19، شماره 110، آذر و دی 1400، صفحه 89-106

10.22034/bs.2021.247049

منوچهر نیکنام؛ محمدتقی قربانی فاراب؛ محمدحسین سیدعلی جانلو


متنوع‌سازی صادرات و نابرابری درآمد در ایران

دوره 21، شماره 122، آذر و دی 1402، صفحه 89-104

10.22034/bs.2023.1995925.2755

کوثر احمدی؛ محبوبه فراهتی


ارزیابی عوامل موثر بر برندسازی در شرکت خودروسازی سایپا

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 91-108

10.22034/bs.2021.247059

حسین نوروزی؛ حامد خامه چی؛ هومن پشوتنی زاده


مطالعه قواعد عبور از شخصیت حقوقی شرکت با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان و ایران

دوره 18، شماره 100، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 91-104

10.22034/bs.2022.254014

رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی


ارائه الگوی توانمندسازی شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 18، شماره 102، مرداد و شهریور 1399، صفحه 93-112

محمد رضا رخیده


ارزیابی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید و وفاداری مشتریان محصولات غذایی

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 95-114

زهرا فتوره چی؛ حبیب ابراهیم پور؛ یاور بابائی


طراحی مدل مفهومی کاهش هزینه تولید در شرکت های تعاونی تولیدی

دوره 20، شماره 114، مرداد و شهریور 1401، صفحه 97-114

10.22034/bs.2022.254018

ناصر سیف اللهی؛ مصطفی شیرنژادمغانلو