شناسایی و رتبه بندی موانع انتقال فناوری از منظر بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک‌های مسکن و ملی ایران)

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ، ایران

چکیده

بانک‌‌ها در آینده جلوه‌‌ای متفاوت خواهند داشت. این مقاله تئوری انتقال فناوری در بانکداری را گسترش می‌‌دهد. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه‌‌بندی موانع انتقال فناوری در بانک‌‌های مسکن و ملی کشور است. بر این اساس، ابتدا موانع انتقال فناوری و همچنین موانع استقرار بانکداری الکترونیکی بر اساس ادبیات نظری و نقطه نظرات خبرگان شناسایی می‌‌شوند. برای رتبه‌‌بندی این معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نظرات 80 خبره در طی ششماهه اول 1399 استفاده شده است. موانع شناسایی شده عبارتند از: موانع سازمانی (حمایتی، غیرپایدار، و ارزشی)، موانع انسانی (مهارت‌‌های مدیریتی، مهارت‌‌های انسانی، نوآوری، و دانش کارکنان)، موانع فنی (پیچیدگی، قانونی، و مالی)، و موانع اطلاعاتی (هزینه اطلاعات، ارتباطی، و انتخاب نامناسب فناوری). برای تحلیل روایی از نسبت روایی محتوایی استفاده شده است. این نسبت برای همه زیرمعیارها از 33/0 بزرگتر بهدست آمده است. نتایج نشان داده است که موانع فنی با وزن 0.393 پراهمیت‌‌ترین مانع و موانع سازمانی با وزن 0.177 کم‌‌اهمیت‌‌ترین است. از بین زیرمعیارها، موانع مالی با وزن 0.183 در اولویت نخست و موانع غیرپایدار با وزن 0.029 در اولویت آخر قرار دارد. در این تحقیق از ادبیات انتقال فناوری برای تکامل ادبیات پیاده‌‌سازی بانکداری الکترونیکی استفاده شده است و دسته‌‌بندی موانع انتقال فناوری در بانک‌‌ها بدین صورت، تاکنون در ادبیات تحقیق مطرح نشده است. علاوه بر آنکه اولویت‌‌بندی در بانک‌‌های مسکن و ملی انجام یافته است. شناسایی این موانع و رتبه‌‌بندی آنها به مدیریت کلان سیستم‌‌های بانکی امکان مداخله مؤثر برای رفع این موانع را فراهم می‌‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Barriers to Technology Transfer from the Perspective of Electronic Banking (Case study: Maskan Bank and Melli Bank)

نویسندگان [English]

  • Maryam Ebrahimi 1
  • Kamran Yeganegi 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Electronic Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Banks will look different in the future. This article expands the theory of technology transfer in banking. The purpose of this research is to identify and rank the barriers to technology transfer in Maskan Bank and Melli Bank. Accordingly, first, barriers to technology transfer as well as barriers to establishing electronic banking are identified based on theoretical literature and experts' points of view. Hierarchical analysis process method and 80 experts' opinions during the first 6 months of 2019 were used to rank these barriers. The identified barriers are: organizational barriers (Management support, instability, and value), human barriers (management skills, human skills, innovation, and employee knowledge), technical barriers (complexity, legal, and financial), and Information barriers (cost of information, communication, and inappropriate choice of technology). Content validity ratio has been used for validity analysis. This ratio is greater than 0.33 for all sub-criteria. The results have shown that technical obstacles with a weight of 0.393 are the most important obstacles and organizational obstacles with a weight of 0.177 are the least important. Among the sub-criteria, financial obstacles with a weight of 0.183 are in the first priority and unsustainable obstacles with a weight of 0.029 are in the last priority. In this research, the literature of technology transfer has been used to evolve the literature of electronic banking implementation, and the classification of barriers to technology transfer in banks in this way has not been discussed in the research literature so far. In addition, ranking has been done in Maskan Bank and Melli Bank. The identification of these obstacles and their ranking provides the macro management of banking systems with the possibility of effective intervention to remove these obstacles.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers to Technology Transfer / Iranian Banking System / Technology Transfer
آقایی طوق، مسلم و مهدی ناصر. (1398). «ساز و کار و چالش‌‌های بستر بلاک چین در توسعه دولت الکترونیکی و آثار آن بر نظام مالیاتی». فصلنامه حقوق اداری، 6(19)، 9-33.
امامی میبدی، علی و احمد هادی. (1396). «بررسی موانع انتقال فناوری در قرارداد بیع متقابل و ارزیابی ریسک انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) با روش FMEA.» پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران. 6(22) :1-43.
توکلی، فاطمه و پیمان زمانی. (1394). «بررسی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری، موانع انتقال و راهکارها». دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
سلامی، سید رضا و مجتبی اصغرنیا. (1386). «آسیب‌شناسی انتقال فناوری؛ شناخت موانع و مشکلات پیش‌رو». همایش بین‌المللی مراکز تحقیق و توسعه (جهانی شدن تحقیق و توسعه).
رونقی، محمد حسین. (1400). «پذیرش فناوری زنجیره بلوک در صنعت بانکداری ایران». مدیریت بهبود، دوره 16، شماره1، 30-53.
خاکی، غلامرضا. (1378). «روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی»، مرکز تحقیقات علمی کشور.
خاکی، غلامرضا. (1389). «روش تحقیق با رویکردی به پایان‎نامه‎نویسی». انتشارات بازتاب، چاپ ششم، تهران.
خوش هیکل، مسعود و ایمان غریب. (1395). «شناسایی موانع توسعه بانکداری الکترونیک». فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند،4(16)، 123-145.
مغنی، حیدر؛ وحید ناصحی‌فر و تهمینه ناطق. (1398). «چگونگی تاثیر گسترش فناوری‌های مالی بر ‌بهبود عملکرد خدمات مالی». فصلنامه اقتصاد مالی، 13(49)، 183-212.
مصطفوی، ناصر؛ فرشید ابراهیمی اوردکلو و ابراهیم عباسی. (1398). «کاربرد فناوری بلاک چین در صنعت بانکداری». دومین کنفرانس بین‌المللی راه‌کارهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد.
نبوی چاشمی، علی؛ مجتبی بالو و روجا یوسفی. (1388). «بررسی موانع و عوامل تأثیرگذار بر انتقال تکنولوژی و ارائه الگویی اثربخش». همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری.
نوروزی، محمد؛ مسعود امانی و غلامرضا گودرزی. (1396). «بررسی موانع انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت رویکردی تحلیلی». فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 13(52) :181-215.
بانکداری الکترونیک در ایران.
https://iuea.ir/files/site1/pages/document/file13950204/bankdriedariran13950211.pdf
 سازمان مدیریت صنعتی (1391). فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران در سال مالی ۱۳۹۱.
شرکت برتر ایران کدامند؟.(1395). سازمان مدیریت صنعتی. ۱۳۹۵.
Aghaei Touq, M., Naser, M. (2018). The mechanism and challenges of the blockchain platform in the development of electronic government and its effects on the tax system. Administrative Law Quarterly, 6(19), 9-33 [In Persian].
Alnaas, H. (2022). The barriers of adoption the e-banking in the Libyan Banks—A case study of commercial banks in Tobruk city. Open Journal of Business and Management, 10, 501-524. https://doi.org/10.4236/ojbm.2022.101028.
Amadeh, H., Jafarpoor, M. (2009). “Investigation of barriers and solutions of electronic banking development in the private banks of Iran.” Journal of Executive Management, 9(2), 13-38.
Broby, D. Financial technology and the future of banking. Financial Innovation 7, 47. (2021). https://doi.org/10.1186/s40854-021-00264-y
Burhanuddin, M. A., Arif, F., Azizah, V. and Prabuwono, A. S. (2009). Barriers and challenges for technology transfer in Malaysian small and medium industries. International Conference on Information Management and Engineering, 258-261, doi: 10.1109/ICIME.2009.39.
Bukata, A. (2008). “What innovation and technology transfer really mean?,” Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 2 (2), 70-72
Creighton, J.W., Jolly, J.A., Denning, S.A. (1972). Enhancement of research and development output utilization efficiencies: Linker concept methodology in the technology transfer process. Monterey: Naval Postgraduate School.
Emami Meybodi, A., Hadi, A. (2016). Investigating barriers to technology transfer in cross-selling agreement and assessing the risk of technology transfer in Iran’s new oil contract (IPC) with FMEA method. Iranian Energy Economy Research Journal. 6(22):1-43 [In Persian].
Electronic banking in Iran, Available on 23 July 2023:
https://iuea.ir/files/site1/pages/document/file13950204/bankdriedariran13950211.pdf
European Systemic Risk Board (ESRB) (2022). Will video kill the radio star? - Digitalisation and the future of banking. Reports of the Advisory Scientific Committee No 12.
Gholamian, M., Hakimpour, H., Kafashpour, A., Mahmoudzadeh, M. (2021). “Barriers to the implementation and use of internet banking in the Keshavarzi Bank.” Journal of System Management, 7(4), 49-67.
Gilsing, V.A., Nooteboom, B. (2006). Exploration and exploitation in innovation systems: the case of pharmaceutical biotechnology. Research Policy, 35 (1), 1-23.
Industrial Management Organization (2012). The list of the top 100 companies in Iran in the fiscal year 2011.
Industrial Management Organization (2016). What are the best companies in Iran?
Iroegbu, U., Ushie, M. and Otiala, B. (2021). A fuzzy AHP approach for technology transfer problems: A case study of Africa and China partnerships. American Journal of Industrial and Business Management, 11, 646-663. doi: 10.4236/ajibm.2021.116042.
Jasinski, A.H. (2009). Barriers for technology transfer: the case of a country in transition.” Journal of Technology Management in China, 4(2), 119-131. https://doi.org/10.1108/17468770910964984
Jervis, P., Sinclair, T.C. (1974). Conditions for successful technology transfer and innovation in the U.K. In: Davidson HF et al., editors. Proceedings of the NATO Advanced Study of Institute on Technology Transfer, The Netherland: Nordhoff International Publishing.
Jones, M., Jain, R. (2007). Technology transfer for SMEs: challenges and barriers. International Journal of Technology Transfer and Commercialization, 1, 1-2, 146-162.
Jung, W. (1980). “Barriers to technology transfer and their elimination.” Journal of Technology Transfer, 4(2):15-25.
Kaushik, A., Kumar, S., Luthra, S., Haleem, A. (2014). “Technology transfer: enablers and barriers - a review.” International Journal of Technology, Policy and Management, 14(2), 133-159.
Khaki, G. (1999). Research method with an approach to thesis writing, Iran: Iran’s Scientific Research Center.
Khaki, G. (2010). Research method with an approach to thesis writing. 6th Edition, Iran: Baztab Publications.
Khoshheikal, M., Gharib, A. (2015). “Identification of obstacles to the development of electronic banking.” Quarterly Journal of Smart Business Management Studies, 4(16), 123-145 [In Persian].
Lawshe, Charles H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28 (4), 563-575. doi:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.
Lin, J.L., Fang, S.C., Fang, S.R., Tsai, F.S. (2009). Network embeddedness and technology transfer performance in R&D consortia in Taiwan. Technovation, 29 (11), 763-774.
Martyniuk, A.O., Jain, R.K., Stone, H.J. (2003). Critical success factors and barriers to technology transfer: Case studies and implications. University of Illinois at Urbana-Champaign’s Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1495472
Mazurkiewicz, A., Poteralska, B. (2017). Technology transfer barriers and challenges faced by R&D organisations. Procedia Engineering, 182, 457-465.
Mock, J.E. (1974). Barriers and stimulants to the transfer of public technology, technology transfer. In: Davidson HF et al., editors. Proceedings of the NATO Advanced Study of Institute on Technology Transfer, The Netherland: Nordhoff International Publishing.
Moghani, H., Nasehifar, V., Natiq, T. (2018). “How the expansion of financial technologies affects the performance of financial services.” Quarterly Journal of Financial Economics, 13(49), 183-212 [In Persian].
Mohammadi, N., Heidary Dahooie, J. and Khajevand, M. (2021). A hybrid approach for identifying and prioritizing critical success factors in technology transfer projects (case study: diesel locomotive manufacturing). Journal of Engineering, Design and Technology, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JEDT-07-2021-0345
Mojaveri, H.S., Nosratabadi, H.E., Farzad, H. (2011). “New model for overcoming technology transfer barriers in Iranian Health System.” International Journal of Trade, Economics and Finance,
2(4), 280-284.
Mostafavi, N., Ebrahimi Ordeklou, F., Abbasi, A. (2018). The application of blockchain technology in the banking industry. The Second International Conference on New Research Solutions in Management, Accounting and Economics, Iran.
Nabavi Chashmi, A., Ballou, M., Yousefi, R. (2009). Examining barriers and influencing factors on technology transfer and presenting an effective model. Technology and Innovation Management Conference, Iran.
Nowrozi, M., Amani, M., Guderzi, G. (2016). “Examining barriers to technology transfer and development in the upstream sector of the oil industry, an analytical approach.” Quarterly Journal of Energy Economy Studies, 13(52),181-215 [In Persian].
Rogers, E.M. (1962). Diffusion of Innovations. Glencoe: Free Press.
Raunaghi, M.H. (2021). Acceptance of block chain technology in Iran’s banking industry. Improvement Management, 16(1), 30-53 [In Persian].
Saadi, M.R., Mohammadi, M.Y., Abbaspou, J., Abbaspour, H. (2019). Study of barriers to electronic banking in Iran with meta-analysis approach. Journal of Business Intelligence Management Studies, 7(26), 137-160.
Salami, S.R., Asgharnia, M. (2007). Pathology of technology transfer, recognizing the obstacles and problems ahead. International Conference of Research and Development Centers (Globalization of Research and Development), Iran.
Sarokolaei, M.A., Rahimipoor, A., Nadimi, S., Taheri, M. (2012). The investigating of barriers of development of e-banking in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 1100-1106.
Sharif, M.N. (1983). Management of technology transfer and development. Bangkok, Thailand: UNESCAP: Regional Centre for Technology Transfer.
Shmeleva, N., Gamidullaeva, L., Tolstykh, T., Lazarenko, D. (2021). “Challenges and opportunities for technology transfer networks in the context of open innovation: Russian experience.” Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(197), 1-24. https://doi.org/10.3390/joitmc703019.
Tavakoli, F., Zamani, P. (2014). Investigating factors affecting technology transfer, barriers to transfer and solutions. The Second International Conference of Industrial Engineering and Management, Iran.
Yazdani, K., Rashvanlouei, K.Y., Ismail. K. (2011). Ranking of technology transfer barriers in developing countries; Case Study of Iran’s Biotechnology Industry. Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management,1602-1606.