نقش کانال‌های همه‌کاره در افزایش رضایت و وفاداری مشتریان

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه با گسترش فناوری‌‌ها و کانال‌‌های آنلاین، مشتریان متمایل به استفاده همزمان از کانال‌‌های آفلاین و آنلاین در مسیر مشارکتشان با سازمانی مانند بانک‌‌ هستند تا بتوانند سریع‌تر، از طریق چندین کانال و نقاط تماس به هدف نهایی خود دست یابند. با توجه به هماهنگی و هم‌‌افزایی بین این کانال‌‌ها و ارزش مثبت ایجاد شده، مفهوم کیفیت ادغام کانال همه‌‌کاره و ارزش درک‌‌شده کانال همه‌‌کاره مطرح می‌‌شود. فرضیات این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت ادغام و ارزش درک‌‌شده کانال همه‌‌کاره بر وفاداری مشتری باتوجه به نقش میانجی رضایت و مشارکت مشتری پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش انجام کار، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مشتریان 10 بانک‌‌ خصوصی در شهر مشهد هستند که از بین آنها، بانک‌‌هایی با بیشترین تعداد شعب جهت جمع‌‌آوری نمونه برگزیده شدند که شامل بانک‌‌های ملت، صادرات، تجارت، رفاه، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سینا، شهر، ایران‌‌زمین و آینده می‌‌باشند. برای جمع‌‌آوری داده‌‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده و این پرسشنامه به صورت الکترونیکی بین مشتریان این بانک‌‌ها توزیع گردید و در نهایت 386 پرسشنامه به صورت غیرتصادفی سهمیه‌‌ای جمع‌‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است کیفیت ادغام و ارزش درک شده کانال همه‌‌کاره بر وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معناداری داشته و تأثیر رضایت و مشارکت مشتری در رابطه بین کیفیت ادغام و ارزش درک‌‌شده کانال همه‌‌کاره بر وفاداری مشتری مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Omnichannel in Increasing Customer Satisfaction and Loyalty

نویسندگان [English]

  • Zinat Parsaei 1
  • Ghasem Eslami 2
  • Fariborz Rahimnia 3
1 M.Sc of Business Management, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Professor of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Today, with the expansion of online technologies and channels, customers tend to use offline and online channels simultaneously in their partnership with an organization such as a bank, so that they can reach their final goal faster through several channels and contact points. Considering the coordination and synergy between these channels and the positive value created, the concept of the Omnichannel Integration Quality and the Omnichannel Perceived Value is proposed. The hypothesis of this research is to examine the effect of the Omnichannel Integration Quality and the Omnichannel Perceived Value on customer loyalty according to the mediating role of customer satisfaction and engagement. This research is practical in terms of purpose and survey type in terms of the method of doing the work. The statistical population is the customers of 10 private banks in Mashhad, among them, banks with the largest number of branches were selected for sample collection, which includes Mellat, Saderat, Tejarat, Refah, Eghtesad Novin, Pasargad, Sina, Shahr, Iran Zamin. A standard questionnaire was used to collect data and this questionnaire was distributed electronically among the customers of these banks, and finally, 386 questionnaires were collected and analyzed in a non-random quota manner. The structural equation modeling method and SPSS and AMOS software were used for data analysis. The findings of the research indicate that the Omnichannel Integration Quality and the Omnichannel Perceived Value have a positive and significant effect on customer loyalty, and the effect of customer satisfaction and engagement in the relationship between Omnichannel Integration Quality and Omnichannel Perceived Value on customer loyalty is positive and significant.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Omnichannel Integration Quality/ Omnichannel Perceived Value/ Customer Loyalty/ Customer Satisfaction /Customer Engagement
اردشیری، ‌آزاده؛ علی صنایعی و آرش شاهین. (1398). «بررسی رضایت‌مندی مشتریان از بازاریابی کانال همه‌کاره در فروشگاه‌های اینترنتی»، بازاریابی پارس مدیر, 15(5), 60-71.‎
عباسی‌نامی، حامد؛ ابوالقاسم آسایش. (1400). «استراتژی کانال همه‌کاره: تاثیر کیفیت تعاملات یکپارچه و سلاست درک شده بر وفاداری مشتریان، از طریق تجربه مثبت»، چشم انداز مدیریت بازرگانی، 20(48)، 87-113.
Abasi Nami, H., & Asayesh, A. (2021). “Omnichannel strategy: the impact of integrated interaction quality and perceived fluency on customer attitudinal loyalty through positive experience”. Journal of Business Management Perspective, 20(48), 87-113.
Ardeshiri, A.; Sanyaei, A. and Shahin, A. (2018). Survey of customer satisfaction with omnichannel marketing in online stores. Pars Marketing Manager, 15(5), 60-71.
Asare, C., Majeed, M., & Cole, N. A. (2022). “Omnichannel Integration Quality, Perceived Value, and Brand Loyalty in the Consumer Electronics Market: The Mediating Effect of Consumer Personality”. In Advances in Information Communication Technology and Computing (pp. 29-45). Springer, Singapore.
Bijmolt, T. H., Broekhuis, M., De Leeuw, S., Hirche, C., Rooderkerk, R. P., Sousa, R., & Zhu, S. X. (2021). “Challenges at the marketing–operations interface in omni-channel retail environments”. Journal of Business Research, 122, 864-874.
Bilro, R. G., Loureiro, S. M. C., & Ali, F. (2018). “The role of website stimuli of experience on engagement and brand advocacy”. Journal of hospitality and Tourism Technology.
Bowden, J. (2009). “Customer engagement: A framework for assessing customer-brand relationships: The case of the restaurant industry”. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(6), 574-596.
Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Jurić, B., & Ilić, A. (2011). “Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research”. Journal of service research, 14(3), 252-271.
Brodie, R. J., Ilic, A., Juric, B., & Hollebeek, L. (2013). “Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis”. Journal of business research, 66(1), 105-114.
Cai, Y. J., & Lo, C. K. (2020). “Omni-channel management in the new retailing era: A systematic review and future research agenda”. International Journal of Production Economics, 229, 107729.
Cao, L., & Li, L. (2015). “The impact of cross-channel integration on retailers’ sales growth”. Journal of Retailing, 91(2), 198-216.
Carlson, J., O’Cass, A., & Ahrholdt, D. (2015). “Assessing customers’ perceived value of the online channel of multichannel retailers: A two country examination”. Journal of Retailing and Consumer Services, 27, 90-102.
Chatterjee, P. (2010). Multiple‐channel and cross‐channel shopping behavior: role of consumer shopping orientations. Marketing Intelligence & Planning.
Chen, H., & Rahman, I. (2018). Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty. Tourism Management Perspectives, 26, 153-163.
Choudhury, V., & Karahanna, E. (2008). The relative advantage of electronic channels: a multidimensional view. MIS quarterly, 179-200.
Cotarelo, M., Calderón, H., & Fayos, T. (2021). “A further approach in omnichannel LSQ, satisfaction and customer loyalty”. International Journal of Retail & Distribution Management.
Cronin Jr, J. J., Brady, M. K., & Hult, G. T. M. (2000). “Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments”. Journal of retailing, 76(2), 193-218.
Cui, T. H., Ghose, A., Halaburda, H., Iyengar, R., Pauwels, K., Sriram, S., ... & Venkataraman, S. (2021). “Informational Challenges in Omnichannel Marketing: Remedies and Future Research”. Journal of Marketing, 85(1), 103-120.
Easingwood, C., & Coelho, F. (2003). “Single versus multiple channel strategies: typologies and drivers”. The Service Industries Journal, 23(2), 31-46.
Foa, E. B., & Foa, U. G. (2012). Resource theory of social exchange. In Handbook of social resource theory (pp. 15-32). Springer, New York, NY.
Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J., & Bryant, B. E. (1996). “The American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings”. Journal of marketing, 60(4), 7-18.
Gentile, C., Spiller, N., & Noci, G. (2007). “How to sustain the customer experience:: An overview of experience components that co-create value with the customer”. European management journal, 25(5), 395-410.
Gerea, C., & Herskovic, V. (2022). “Transitioning from Multichannel to Omnichannel Customer Experience in Service-Based Companies: Challenges and Coping Strategies”. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 17(2), 394-413.
Gerea, C., Gonzalez-Lopez, F., & Herskovic, V. (2021). Omnichannel customer experience and management: an integrative review and research agenda. Sustainability, 13(5), 2824.
Hague, P. N., Hague, N., & Morgan, C. A. (2013). Market research in practice: How to get greater insight from your market. Kogan Page Publishers.
Hallowell, R. (1996). “The relationships of customer satisfaction, customer loyalty, and profitability: an empirical study”. International journal of service industry management.
Hamouda, M. (2019). “Omni-channel banking integration quality and perceived value as drivers of consumers’ satisfaction and loyalty”. Journal of Enterprise Information Management.
Hapsari, R., Clemes, M. D., & Dean, D. (2017). “The impact of service quality, customer engagement and selected marketing constructs on airline passenger loyalty”. International Journal of Quality and Service Sciences.
Harris, E. (2012). A look at omni-channel retailing. Retrieved October, 8, 2012.
Heinonen, K. (2004). Reconceptualizing customer perceived value: the value of time and place. Managing Service Quality: an international journal.
Higgins, E. T., & Scholer, A. A. (2009). “Engaging the consumer: The science and art of the value creation process”. Journal of Consumer Psychology, 19(2), 100-114.
Hossain, T. M. T., Akter, S., Kattiyapornpong, U., & Wamba, S. F. (2017). The impact of integration quality on customer equity in data driven omnichannel services marketing. Procedia Computer Science, 121, 784-790.
Hübner, A., Hense, J., & Dethlefs, C. (2022). “The revival of retail stores via omnichannel operations: A literature review and research framework”. European Journal of Operational Research.
Huré, E., Picot-Coupey, K., & Ackermann, C. L. (2017). “Understanding omni-channel shopping value: A mixed-method study”. Journal of Retailing and Consumer Services, 39, 314-330.
Jacqueline., & Atorina. (2019, April). Multi-Channel vs. Single Channel Marketing. From https://globalmarketingprofessor.com/multi-channel-vs-single-channel-marketing/.
Juaneda-Ayensa, E., Mosquera, A., & Sierra Murillo, Y. (2016). Omnichannel customer behavior: key drivers of technology acceptance and use and their effects on purchase intention. Frontiers in psychology, 7, 1117.
Kabadayi, S., Loureiro, Y. K., & Carnevale, M. (2017). “Customer value creation in multichannel systems: the interactive effect of integration quality and multichannel complexity”. Journal of Creating Value, 3(1), 1-18.
Kim, W. G., Li, J. J., & Brymer, R. A. (2016). “The impact of social media reviews on restaurant performance: The moderating role of excellence certificate”. International Journal of Hospitality Management, 55, 41-51.
Kim, Y. H., Kim, D. J., & Wachter, K. (2013). A study of mobile user engagement (MoEN): Engagement motivations, perceived value, satisfaction, and continued engagement intention. Decision Support Systems, 56, 361-370.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). Marketing management (13th end).
Kumar, V., & Pansari, A. (2015). Measuring the benefits of employee engagement. MIT Sloan Management Review, 56(4), 67.
Lazaris, C., & Vrechopoulos, A. (2014, June). From multi-channel to “omnichannel” retailing: review of the literature and calls for research. In 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues,(ICCMI) (Vol. 6).
Lee, H. H., & Kim, J. (2010). “Investigating dimensionality of multichannel retailer’s cross-channel integration practices and effectiveness: shopping orientation and loyalty intention”. Journal of Marketing Channels, 17(4), 281-312.
Lee, S. M., Lee, D., & Kang, C. Y. (2012). The impact of high-performance work systems in the health-care industry: employee reactions, service quality, customer satisfaction, and customer loyalty. The Service Industries Journal, 32(1), 17-36.
Leeflang, P. S., Verhoef, P. C., Dahlström, P., & Freundt, T. (2014). “Challenges and solutions for marketing in a digital era”. European management journal, 32(1), 1-12.
Lehrer, C., & Trenz, M. (2022). Omnichannel Business. Electronic Markets, 1-13.
Levy, M., Weitz, B. A., & Grewal, D. (2004). Retailing management. New York: McGraw-Hill Irwin.
Levy, S., & Hino, H. (2016). “Emotional brand attachment: a factor in customer-bank relationships”. International Journal of Bank Marketing.
Lin, S. W., Huang, E. Y., & Cheng, K. T. (2022). A binding tie: why do customers stick to omnichannel retailers?. Information Technology & People, (ahead-of-print).
Lumen College. (2019). Single Channel, Multi-Channel, and Omni-Channel Retailing. From https://courses.lumenlearning.com/wm-retailmanagement/chapter/single-channel-multi-channel-and-omni-channel-retailing/.
Mainardes, E. W., de Moura Rosa, C. A., & Nossa, S. N. (2020). “Omnichannel strategy and customer loyalty in banking”. International Journal of Bank Marketing.
Mimoun, M. S. B., Miltgen, C. L., & Slama, B. (2022). “Is the shopper always the king/queen? Study of omnichannel retail technology use and shopping orientations”. Journal of Retailing and Consumer Services, 65, 102844.
Mishra, R., Singh, R. K., & Koles, B. (2021). “Consumer decision‐making in Omnichannel retailing: Literature review and future research agenda”. International Journal of Consumer Studies, 45(2), 147-174.
Montoya-Weiss, M. M., Voss, G. B., & Grewal, D. (2003). “Determinants of online channel use and overall satisfaction with a relational, multichannel service provider”. Journal of the academy of marketing Science, 31(4), 448-458.
Mosquera, A., Pascual, C. O., & Ayensa, E. J. (2017). Understanding the customer experience in the age of omni-channel shopping. Icono14, 15(2), 5.
Munusamy, J., Chelliah, S., & Mun, H. W. (2010). “Service quality delivery and its impact on customer satisfaction in the banking sector in Malaysia”. International journal of innovation, management and technology, 1(4), 398.
Noor, Z. Z. (2020). “The model of experiental marketing, service quality, and customer loyalty”. Journal of Talent Development and Excellence, 192-199.
Oliver, R. L., & Satisfaction, L. (2018). A behavioral perspective on the consumer. 1997. New York ˈ NY: Irwin-McGraw-Hill.
Parasuraman, A., & Grewal, D. (2000). “The impact of technology on the quality-value-loyalty chain: a research agenda”. Journal of the academy of marketing science, 28(1), 168-174.
Petrick, J. F. (2004). “The roles of quality, value, and satisfaction in predicting cruise passengers’ behavioral intentions”. Journal of travel research, 42(4), 397-407.
Rather, R. A. (2019). “Consequences of consumer engagement in service marketing: An empirical exploration”. Journal of Global Marketing, 32(2), 116-135.
Ryu, K., Lee, H. R., & Kim, W. G. (2012). “The influence of the quality of the physical environment, food, and service on restaurant image, customer perceived value, customer satisfaction, and behavioral intentions”. International journal of contemporary hospitality management, 24(2), 200-223.
Saghiri, S., Wilding, R., Mena, C., & Bourlakis, M. (2017). “Toward a three-dimensional framework for omni-channel”. Journal of Business Research, 77, 53-67.
Schramm-Klein, H., Wagner, G., Steinmann, S., & Morschett, D. (2011). Cross-channel integration–is it valued by customers?. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 21(5), 501-511.
Seck, A. M., & Philippe, J. (2013). Service encounter in multi-channel distribution context: virtual and face-to-face interactions and consumer satisfaction. The Service Industries Journal, 33(6), 565-579.
Senić, V., & Marinković, V. (2014). “Examining the effect of different components of customer value on attitudinal loyalty and behavioral intentions”. International Journal of Quality and Service Sciences.
Sharma, N., & Sarmah, B. (2019). “Consumer engagement in village eco-tourism: A case of the cleanest village in Asia–Mawlynnong”. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 29(2), 248-265.
Shen, X. L., Li, Y. J., Sun, Y., & Zhou, Y. (2018). “Person-environment fit, commitment, and customer contribution in online brand community: A nonlinear model”. Journal of Business Research, 85, 117-126.
So, K. K. F., King, C., & Sparks, B. (2014). “Customer engagement with tourism brands: Scale development and validation”. Journal of Hospitality & Tourism Research, 38(3), 304-329.
Sousa, R., & Voss, C. A. (2006). “Service quality in multichannel services employing virtual channels”. Journal of Service Research, 8(4), 356-371.
Timoumi, A., Gangwar, M., & Mantrala, M. K. (2022). “Cross-channel effects of omnichannel retail marketing strategies: A review of extant data-driven research”. Journal of Retailing.
Torres, E. N., & Kline, S. (2006). “From satisfaction to delight: a model for the hotel industry”. International Journal of contemporary hospitality management.
Van Nguyen, A. T., McClelland, R., & Thuan, N. H. (2022). “Exploring customer experience during channel switching in omnichannel retailing context: A qualitative assessment”. Journal of Retailing and Consumer Services, 64, 102803.
Verhoef, P. C., Kannan, P. K., & Inman, J. J. (2015). “From multi-channel retailing to omni-channel retailing: introduction to the special issue on multi-channel retailing”. Journal of retailing, 91(2), 174-181.
Vivek, S. D., Beatty, S. E., Dalela, V., & Morgan, R. M. (2014). “A generalized multidimensional scale for measuring customer engagement”. Journal of Marketing Theory and Practice, 22(4), 401-420.
Wallace, D. W., Giese, J. L., & Johnson, J. L. (2004). “Customer retailer loyalty in the context of multiple channel strategies”. Journal of retailing, 80(4), 249-263.
WANG, J., & JIANG, X. (2022). “The impact of omnichannel shopping experience and channel integration on customer retention: Empirical evidence from China”. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 9(2), 229-242.
Weinberg, B. D., Parise, S., & Guinan, P. J. (2007). Multichannel marketing: Mindset and program development. Business Horizons, 50(5), 385-394.
Woodruff, R. B. (1997). “Customer value: the next source for competitive advantage”. Journal of the academy of marketing science, 25(2), 139.
Wu, J. F., & Chang, Y. P. (2016). Multichannel integration quality, online perceived value and online purchase intention. Internet Research.
ZAID, S., & PATWAYATI, P. (2021). “Impact of Customer Experience and Customer Engagement on Satisfaction and Loyalty: A Case Study in Indonesia”. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 983-992.
Zeithaml, V. A. (1988). “Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence”. Journal of marketing, 52(3), 2-22.
Zhou, M., Geng, D., Abhishek, V., & Li, B. (2020). When the Bank comes to you: Branch network and customer Omnichannel banking behavior. Information Systems Research.