مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب و ارائه پیشنهادهایی برای ایران

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

2 پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

3 استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

چکیده

یکی از دغدغه‌های مهم صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی وجود ریسک‌های تجاری و سیاسی است که این امر سبب افزایش ریسک عدم دریافت اعتبار صادراتی می‌شود. از این‌رو نقش موسسات اعتبار صادراتی (ECA) جهت پوشش این نوع ریسک‌ها از طریق ارائه و گسترش بیمه‌ها (و ضمانت‌های) اعتبار صادراتی حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب مشتمل بر دو گروه کشورهای عضو OECD (شامل ایتالیا، آلمان و بلژیک) و کشورهای غیرعضو (شامل هندوستان، کره‌جنوبی و ترکیه) است. این بررسی ابعاد مختلفی همچون ساختار نهادی، سیاست پوشش و روش‌های اعتبارسنجی؛ چارچوب تعیین حق بیمه؛ سازوکار پرداخت خسارت و وصول مطالبات خارجی؛ قبولی یا واگذاری اتکایی بیمه‌ای (انتقال تعهدات بیمه‌ای به سایر شرکت‌های بیمه‌ای عموماً نهادهای بین‌المللی) و توانگری مالی ECAهای مذکور را در بر می‌گیرد. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، راه‌کارهای پیشنهادی در راستای توسعه خدمات بیمه و ضمانت به صادرکنندگان کشور ارائه شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کاهش رویه‌های اجرایی و گسترش الکترونیکی کردن خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق، توسعه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با همتایان خارجی، راه‌اندازی دفتر اختصاصی برای ارائه خدمات بیمه‌ای و ضمانتی برای SMEها، توسعه برنامه‌های تضمین واردات مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، برنامه‌ریزی در انجام طرح‌‌های بیمه مجدد (اتکایی) با بیمه‌‌گران بین‌المللی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Comparison of Iran's Insurance and Export Guarantee System with Selected Countries and Providing Suggestions for Iran

نویسندگان [English]

  • Bagher Adabi Firouzjaee 1
  • mehdi moharrami balan 2
  • saedeh houshmand gohar 3
1 . Assistant Professor of Gonbad Kavous University
2 researcher of institute for trade studies and research
3 Assistant Professor of Institute for Trade Studies and Research
چکیده [English]

One of the major challenges of exporters in international markets is the existence of commercial and political risks that increased risk of nonpayment of an export credit. Therefore, the role of Export Credit Institutions (ECAs) to cover these types of risks through the provision and expansion of insurance (and guarantees) export credit is highly important. The main purpose of this study is investigating of Iran's export insurance and guarantee and compare it with selected countries consisting of two groups of OECD member countries (including Italy, Germany and Belgium) And non- OECD member countries (including India, South Korea and Exim Bank of Turkey). The Comparative Comparison shed light on various dimensions such as institutional structure; coverage policy and credit rating methods, premium determination framework, Mechanism for loss coverage and settlement of foreign claims; Acceptance or transfer of risk to reinsurance markets (Transfer of insurance liabilities to other insurance companies especially international institutions) and financial solvency. Based on our findings, we proposed suggestions for the development of insurance and guarantee services provided to the country's exporters, the most important of which are (1) Simplification of Administrative procedures; (2) enhancing the electronic services of the Export Guarantee Fund of Iran; (3) hedging against exchange rate fluctuation; (4) Expansion and deepening of cooperation between the Export Guarantee Fund of Iran and foreign counterparts; (5) setting up a specialized office to provide insurance and guarantee services to SMEs; (6) developing programs to guarantee the import of raw materials required by exporters; (7) establishing re-insurance companies in cooperation with international insurers; and (8) increasing the capital ratio of Export Guarantee Fund of Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export / Insurance / Guarantee and Export Credit Agency (ECA)
پژوهشکده بیمه. (1397). «بررسی ضمانت نامه بیمه‌ای و سازوکار پوششی ریسک‌های سیاسی». گزارش پژوهشی سفارشی بیمه مرکزی ج.ا.ایران: شماره 3.
گزارش‌های سالانه صندوق ضمانت صادرات ایران. (99-1390).
گزارش سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت. (99-1390). «صنعت، معدن و تجارت به روایت آمار و اطلاعات». معاونت طرح و برنامه، دفتر مدیریت داده، آمار و فناوری اطلاعات.
اداره کل ضمانت‌نامه‌های ارزی بانک ملی ایران. (1396). جزوه آموزشی ضمانت‌نامه‌های ارزی.
گمرک جمهوری اسلامی ایران. سالنامه آمار تجارت خارجی کشور 99-1390.
گرشاسبی علیرضا و باقر ادبی. (1401). «آسیب‌شناسی تامین مالی صادرات غیرنفتی کشور با استفاده از رویکرد سه شاخکی (SBC)». فصلنامه علمی مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، دوره 12، شماره 46، 88-61.
مرکز پژوهش‌های مجلس. (1392). «بررسی عملکرد صندوق ضمانت صادرات». دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل 13118.
Annual Report OF ECGC (Export Credit Guarantee Corporation), 2019-20.
Annual report of export guarantee fund of Iran (2011-2020).
Annual report of the Ministry of Industry, Mining and Trade (2011-2020). Industry, mining and trade according to statistics and information. Vice President of Plans and Programs, Office of Data Management, Statistics and Information Technology.
 Bern union (2020). Export Credit and Investment Insurance 2019 Industry Report.
Bishop, E. (2006). Finance of international trade (p. 100). Oxford, U.K.: Elsevier.
Competitiveness Report Export- Import bank USA. (2019).
Credendo annual report (2019).
CREDENDO excess & surety solvency & financial condition report 2017.
Euler Hermes 2019 full year result.
Export Credit Guarantees of the Federal Republic of Germany annual report 2019.
Export Credit Guarantees of the Federal Republic of Germany, practical information Fees and premium rates (2020)
Filip, A. and Gerda, D. (2000). Export promotion via official export insurance. Open Economies Review, 6.
Garshasbi, Alireza and Bagher Adabi (2022). Diagnosis of non-oil Export finance in Iran using SBC approach, Quarterly Journal of Strategic Knowledge Interdisciplinary Studies, no 46, pages 61-88.
General Department of Foreign Exchange Guarantees of Bank Melli Iran (2017). Educational booklet of foreign exchange guarantees.
https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD.
Insurance Research Centre. (2018). Investigating the insurance guarantee and political risk coverage mechanism. Custom research report of Iran central Insurance , No. 3.
Janet, W. (2009). Facilitating export credits. -Berne Union Yearbook, 34, 35.
K-SURE Annual Report 2019.
Majlis Research Center (2013). Performance review of the export guarantee fund. Bureau of Economic Studies, no 13118.
Murray, C., et al. (2010). Schmitt Hoff’s export trade: The law and practice of international trade (11th ed., p. 441). London, U.K: Thomson Reuters.
OECD. (2011). Smart rules for fair trade: 50 years of export credits (p. 7, 20). OECD Publishing.
OECD. (2018). Arrangement on officially supported export credits. (TAD/PG(2018)8).
OECD: The Arrangement for Officially Supported Export Credits (2020).
Peter Egger and Thomas Url. (2006). Public Export Credit Guarantees and Foreign Trade Structure: Evidence from Austria, Journal compilation, 29(4), 399-418.
Ray, J. E. (1995a). Managing official export credits: The quest for a global regime (p. 1). Washington D.C., USA: Institute for International Economics.
Roberto, S. (2010). Doha reform of WTO export credit provisions in the SCM agreement: The perspective of developing countries. Journal of World Trade, 44(3), 611-632.
SACE annual report (2019).
Sang Man Kim. (2017). World shipbuilding industry and export credit insurances for ship exports: Focusing Korea’s export credit insurances. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15(10), 264.
Stephens, M. (1999). The changing role of export credit agencies (p. 9). Washington D.C., USA: IMF Washington. Stephens, M. (1999c). The changing role of export credit agencies (pp. 98-99). Washington D.C., USA: IMF Washington.
The Islamic Republic of Iran Custom Admiration. Yearbook of foreign trade statistics of the country 2011-2020.
Turk Exim-Bank annual report (2019).
Yehuda, K. (1986). Insurance and risk management of foreign trade risks. Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 275.