استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن برای رتبه‌بندی واحدهای استراتژیکِ کسب‌وکارهای الکترونیکی

نوع مقاله : پژوهشی (موردی)

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهشی کسب و کار الکترونیک، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات( ایرانداک) ، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی و اولویتبندی شاخصهای استراتژیک کسبوکار بر اساس عملکرد نوآورانه با استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن است. در فضای رقابتی فعلی، سازمانی که نتواند نیازهای روزافزون مشتریان خود را شناسایی کند و بر آن اساس استراتژی خود را تدوین و اجرا کند با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. بر این اساس و با توجه به اضافه شدن رقبا نیاز به بازنگری در استراتژی سازمانها مشاهده میشود. در این مقاله، شاخصهای استراتژیک کسبوکار بر اساس عملکرد نوآورانه شناسایی و سپس روابط درونی و اولویتبندی این شاخصها بهدست آمده است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهشهای کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. نتایج این مقاله نشان میدهد مهمترین شاخصها را عوامل مالی، عوامل مشتری، معیار رشد و یادگیری و دیدگاه فرایندهای داخلی تشکیل میدهند. در گام بعدی برای انعکاس ارتباطات متقابل میان معیارها با استفاده از تکنیک تجزیهوتحلیل شبکهای فازی مشخص شد معیار عوامل مالی از بیشترین تأثیرگذاری برخوردار است. بر اساس محاسبات صورت گرفته با استفاده از روش دیمتل فازی، مشخص شد زیرمعیار درصد فروش شرکت در یک دوره زمانی مشخص در اولویت نخست قرار دارد. توسعه و بهبود عملکرد کارکنان در اولویت دوم و میزان بازگشت سرمایه سومین شاخص با اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Strategic Business Units of E-Business: the BSC Framework Approach (a Case Study: Digikala)

نویسندگان [English]

  • Ali Naimi-Sadigh 1
  • Zahra Shafee 2
  • Mahdieh Akhbari 3
1 Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)
2 Islamic Azad University
3 Islamic Azad University
چکیده [English]

The main purpose of this research is to identify and prioritize business strategic indicators based on innovative performance using the BSC framework in the Digikala's online store. In the current competitive environment, an organization that can not identify its customers' growing needs and therefore develop and implement its strategy will face to a lot of problems. Accordingly, with the addition of the DigiStyle and fidibo and several other expert groups, Digikala need to be reviewed in the strategy of this online store. In this research, strategic business indicators are identified based on the innovative performance and then the internal relations and prioritization of this index. The present research is a descriptive-survey research in terms of purpose in the field of applied research and based on the nature and method. The results of this research showe that the most important indicators are financial factors, customer factors, growth and learning criteria, and the viewpoints of internal processes. In the next step, to reflect the interconnections between the criteria using the technique, the criterion of financial factors has the greatest effect. Based on the calculations and Super matrix limit, it is determined that the percentage of sales of the company in a given period of time is in the first priority. The development and improvement of employee performance in the second priority and the return on investment are the third most important indicator.
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • E
  • Business / Innovative Performance / Balanced Scorecard / Fuzzy DEMATEL / Fuzzy ANP
استونر، جیمز ا. ف. فریمن و گیلبرت (1995)، «ابعاد تئوری سازمان»، جلد اول، ترجمه پارساییان و اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
پاشا فومنی، داود و سعید خیاط‌مقدم (۱۳۹۴)، «ارائه الگوی ارزیابی استراتژی‌های کسب‌وکار صنعت نیروگاه‌های مقیاس کوچک با رویکرد کارت امتیازی متوازن»، کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
پرهیزگار، محمدمهدی و همکاران (1389)، «ارائه شاخص‌های ارزیابی عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن»، تهران: نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا. سال نهم. شماره 25.
جمشیدی، علی و وحید رعدی (۱۳۹۶)، «بررسی تأثیر کاهش هزینه و استراتژی کسب‌وکار در اقدامات برون‌سپاری منابع انسانی مطالعه موردی: گروه کاله»، پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی، شیراز، مؤسسه آموزشی مدیران خبره نارون.
رشیدی، محمدمهدی؛ صادق ناصرپور (2008)، «نوآوری و شکوفایی (نیاز استراتژیک سازمان‌ها)».
رضایی شاهزاده علی‌اکبری، مسعود و آرش شاهین (۱۳۹۴)، «شناسایی شاخص‌های عملکرد نوآوری در منظر فرایندها از کارت امتیازی متوازن و رتبه‌بندی نمودن آن‌ها در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران»، اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.
رضائیان، علی (1389)، «اصول مدیریت»، تهران: انتشارات سمت.
شاهین، آرش و ارمغان صادق‌بیگی (1389)، «مدیریت نوآوری»، چاپ اول، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
صفرزاده، حسین؛ اعظم تدین و مریم حرمحمدی  (1391)، «بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی»، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، دوره یازدهم، شماره ۱.
هنگر، میلن (1381)، «اصول مدیریت استراتژیک»، ترجمه اعرابی و ایزدی، تهران، انتشارات مطالعات فرهنگ ایران.
Andreeva, T., Kianto, A. (2011) “Does knowledge management really matter? Linking knowledge management practices, competitiveness and economic performance”. Journal of Knowledge Management, 16(4), 617-636.
Ballon P. (2007), Changing Business Models for Europe’s Mobile Telecommunication Industry: the Impact of Alternative Wireless Technologies. Telematics and Informatics, 24, 192-205.
Chang, B., Chih-Wei, C., Chih-Hung W. (2011). Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria, Expert Systems with Applications 38, 1850–1858.
Damanpour F., Gopalakrishnan, S. (2001), “The dynamics of the adoption of product and process innovations in organizations”. Jornal of Management Studies, 38(1), 45-65.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., Alpkan, L. (2011), “Effects of innovation types on firm performance”. International Journal of Production Economics, 133(2), 662-676.
Karabulut, A. T. (2015), Effects of Innovation Strategy on firm performance. Procedia-social and Behavioral science 195, 1338-1347.
Noori, B. (2014), “Strategic business unit ranking based on innovation performance: A case study of a steel manufacturing company”. Internatinal Journal of System Assurance Engineering and Management, 6 (4), 434-446.
Opricovic, S., Tzeng, G. H. (2003). “Defuzzification within a multicriteria decision model”. International Journal of Uncertainty, FuzzineC and Knowledge-based Systems, 11, 635–652.
Slater, S. F. Tomas, G., Hult, M., Olson, E. M. (2009), Factors influencing the relative importance of marketing strategy creativity and marketingstrategy implementation effectiveness. Industrial MarketingManagement, 39(4), 551-559.
Walker O., Ruekert, R (1987), “Marketing’s role in the implementation of business strategies: a critical review and conceptual framework”. Journal of Marketing, 51(3), 15-33.
Wongrassam, G. P. D., and Simmons J. E. L (2003), “Performance Measurement Tools: The Balanced Scorecard and the EFQM Excellence Model”, Measuring Business Excellence, 7(1), 14-28.
Zhao, X.; Sum, C. C.; Qi, Y.; Zhang, H.; Lee, T. S. (2006), “A taxonomy of manufacturing strategies in China”, Journal of Operations Management 22(3), 265-289.
Ibrahim, N.; Yulianti, D. T.; and Christian, A. (2018), “Supplier Performance Measurement for Online Travel Agent Using Balance Scorecard : Case Study: Klikhotel.com,” 2018 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS), Yogyakarta
Hu, Y.; Xiao, S.; Wen, J.; Li, J. (2019) “An ANP-multi-criteria-based methodology to construct maintenance networks for agricultural machinery cluster in a balanced scorecard context”ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAN
Abdelghany, M.; Abdel-Monem, M. (2019) “Balanced scorecard model for water utilities in Egypt”. Water Practice and Technology, 14(1), 203-216.
Hashemi, M.; Monavarian, A. (2019) “Using a balanced score card approach for the codification of knowledge management strategy in the Shouder faucets corporation”. Revista Humannities and Innovations, 6(2), 95-104.