انتخاب و رتبه‌بندی بازارهای هدف صادراتی محصول رگلاتور گاز ایران با رویکرد تصمیم‌گیری فازی (مطالعه موردی: شرکت پارس رگلاتور)

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه گیلان

2 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندر انزلی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش انتخاب و رتبهبندی بازارهای هدف صادراتی محصول رگلاتور گاز ایران با رویکرد تصمیمگیری فازی در شرکت پارس رگلاتور است. اصلیترین معیارهای تصمیمگیری، عوامل سیاسی، پتانسیل بازار، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل زیرساختی و عوامل قانونی است که در مدل مفهومی تحقیق تبیین شده است. این پژوهش، یک پژوهش مقطعی و کاربردی بوده و با روش پیمایشی-تحلیلی و رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره فازی (فرایند تحلیل شبکهای فازی و تاپسیس فازی) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که با در نظر گرفتن استراتژی بازاریابی شرکت که جلب مشارکت مشتری و بازار دائمی برای کشورهای هدف صادراتی است، بر اساس معیارهای تحقیق به ترتیب کشورهای سودان، افغانستان، سوریه، ترکیه، ارمنستان، الجزایر، عراق، رومانی و گرجستان در رتبههای اول تا نهم قرار میگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection and Ranking of Target Export Markets for Iranian Gas Regulator Product (Fuzzy Decision Approach)

نویسنده [English]

  • Sina Shirtavani 2
2 Industrial Management, Bandar e Anzali International Branch, Islamic Azad University, Bandar e Anzali, Iran
چکیده [English]

The economy has significantly changed for various reasons over the past decade and has faced the business environment with ambiguity, instability and unpredictability. Therefore, companies must make their best for improving their position in a competitive market by entering the international and export market. This study aimes to select and rank the export (Fuzzy Network Analysis and Fuzzy Tactical Analysis Process) target markets for the gas regulator in Iran using fuzzy decision-making approach and the case of Pars Regulator Corp. The main decision making criteria include political factors, market potential, economic factors, cultural factors, infrastructure factors and legal factors which are explained in the conceptual model of the research. This study is a cross-sectional and applied research and is considered as a survey-analytical research . According to the results, considering the marketing strategy of the company, attracting customer participation and the permanent market for the target export countries and according to the research criteria, the countries of Sudan, Afghanistan, Syria, Turkey, Armenia, Algeria, Iraq, Romania and Georgia are ranked first to ninth, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking / Target export markets / Fuzzy multi
  • criteria decision making / Pars Regulator Corp
آذر، عادل و علی رجب‌زاده (1393)، «تصمیم‌گیری کاربردی»، تهران، چاپ دوم، انتشارات نگاه دانش.
امین طهماسبی، حمزه و هادی صدفی (1397)، «بررسی عوامل مؤثر بر صادرات کیوی غرب گیلان با استفاده از تکنیک دیمتل»، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، شماره 90-91، صص 57-77.
تقی‌زاده‌یزدی، محمدرضا؛ فاطمه باقری؛ علیرضا دهقان و ناصر عبدی (1394)، «شناسایی و اولویت‌بندی بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندشاخصه ترکیبی در محیط فازی»، فصلنامه مدیریت بازرگانی، شماره 7، دوره 2، صص 381-406.
خاتمی فیروزآبادی، سید محمدعلی؛ زهره ده‌دشتی؛ افشان روشنی و علی اخگری (1395)، «اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 79، صص 121-154.
خداوردیزاده، محمد و سمیه محمدی (1395)، «بررسی ساختار بازار و اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی منتخب ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 20، صص 102-110.
رضایی، رضا (1396)، «تأثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی‌های بازاریابی بین‌الملل»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 17، صص 55-80.
مجاوریان، سید مجتبی؛ سینا احمدی و مرضیه امین‌روان (1394)، «تعیین بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی ایران»، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 46، شماره 4، صص 729-737.
میرواحدی، سید سعید؛ محمدتقی طغرایی و زهرا سنجریان (1395)، «شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه صادرات فرش دستباف ایران»، بررسی‌های بازرگانی، شماره 77، صص 29-39.
Cheng, H. L., & Huang, M. C. (2019), “The trade-off between institutionally proximal and distal markets: The impact of home market pressures on firms’ export market selection”. Industrial Marketing Management, 76, 98-108.
Cirera X., Marin A., and Markwald, R. (2015), Explaining export diversification through firm innovation decisions»: the case of Brazil, Research policy, 44:1962-1973.
Erkan, B., & Sunay, Z. F. (2018), “Russia’s market and product-based export diversification”. Journal of Life Economics, 5(3), 43-60.
Ervural, B. C., Zaim, S., Demirel, O. F., Aydin, Z., & Delen, D. (2018), An ANP and fuzzy TOPSIS-based SWOT analysis for Turkey’s energy planning. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, 1538-1550.
Kamali Mohammadzadeh, A., Ghafoori, S., Mohammadian, A., Mohammadkazemi, R., Mahbanooei, B., & Ghasemi, R. (2018), A Fuzzy Analytic Network Process (FANP) approach for prioritizing internet of things challenges in Iran. Technology in Society, 53, 124-134.
Tarhani F., Janfadaei S. (2017), Study the Effect of Culture on Customer Loyalty on the Target Markets for Successful Export. Review of European Studies, 9(2), 148-157.
Vafaeipour, M., Zolfani, S. H., Varzandeh, M. H. M., Derakhti, A., & Eshkalag, M. K. (2014), Assessment of regions priority for implementation of solar projects in Iran: New application of a hybrid multi-criteria decision making approach. Energy Conversion and Management, 86, 653-663.
Wood, V. R., & Karriker, J. H. (2015), Export market decision making, cognitive competencies and export performance: an empirical investigation. EconoQuantum, 3(2), 33-70.
Wood, V. R., & Robertson, K. R. (2000), Evaluating international markets: The importance of information by industry, by country of destination, and by type of export transaction. International Marketing Review, 17(1), 34-55.
Yazdani, M., Hashemkhani Zolfani, S., & Zavadskas, E. K. (2016), “New integration of MCDM methods and QFD in the selection of green suppliers”. Journal of Business Economics and Management, 17(6), 1097-1113.