شناسایی و اولویت بندی روش‌های ورود به بازارهای بین المللی (مورد مطالعه: کودهای ارگانیک)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کارآفرینی.دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی.دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده کارآفرینی .دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی روش‌های ورود به بازارهای بین‌المللی است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از خبرگان دانشگاهی در حوزه تجارت بین‌الملل و نیز مدیران شرکت‌های تولیدکننده کودهای ارگانیک که در بازارهای خارجی فعالیت دارند. این تحقیق به لحاظ استراتژی، از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کد‌گذاری باز، محوری و انتخابی اقدام به شناسایی روش‌ها شده است. در بخش کمی نیز به‌منظور رتبه‌بندی روش‌های شناسایی شده از رویکرد تحلیل سلسه مراتبی (AHP) بهره گرفته شده است. برمبنای تجزیه و تحلیل داده‌ها مدلی شناسایی شده که روش‌های ورود به بازارهای بین‌المللی را ارائه می‌نماید. بر این اساس دو راهبرد کلی مشارکت در سرمایه‌گذاری (شامل سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم) و عدم مشارکت در سرمایه‌گذاری (شامل موافقت‌نامه‌های قراردادی و صادرات) به‌عنوان روش‌های ورود به بازارهای بین‌المللی شناسایی شده است. با توجه به نتایج در بخش کمی نیز صادرات مستقیم، صادرات غیرمستقیم، قرارداد همکاری، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، سرمایه‌گذاری مشترک، مالکیت کامل و اعطای امتیاز به ترتیب مهم‌ترین روش‌های اصلی ورود به بازارهای بین‌المللی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization of international market entry ways (Case study: organic fertilizer)

نویسندگان [English]

  • mohammad masum 1
  • reza mohammadkazemi 2
  • behrouz zarei 3
1 University of Tehran, Tehran, Iran
2 University of Tehran, Tehran, Iran
3 University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is identification and prioritization of international market entry ways. Target population of this study consists of academic experts in the field of international trade and managers of organic fertilizer companies which work in foreign markets. This research, in terms of strategy, is a mixed (qualitative and quantitative) research. In the qualitative section, using qualitative content analysis and open, axial & selective coding, the ways of entering to the international markets are identified. Also in quantitative section in order to prioritization of identified ways, analytical hierarchy process (AHP) is used. Based on data analysis a model of entry ways to international market is identified. Accordingly, two strategy of participation in investments (including direct investments and indirect investments) and non-participation in investments (including partnership agreements and export) are identified as the ways of entering to international markets. Also according to the results in the quantitative section, direct exports, indirect exports, cooperation agreements, indirect investments, joint ventures, full ownership and concessions are the most important ways to enter the international markets
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ways to market entry
  • international markets
  • qualitative content analysis
  • Analytical Hierarchy process
آنسلم، استراس و جولیت کوربین (1393)، «اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها»، مترجم: بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم.
احمدیان، علی‌اشرف و مهرداد پارسامنش (1395)، «شناسایی عوامل مؤثر بر حضور موفق شرکت‌های صادرکننده ایرانی در بازارهای خارجی»، بررسی‌های بازرگانی، دوره 14، شماره 77، صفحه 1-15.
اسماعیل‌پور، حسن (1394)، «مدیریت بازاریابی بین‌المللی»، تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ یازدهم.
امیر عضدی، احمد؛ حمید محمدی و  محمد قاسمی  (1392)، «پیش‌بینی صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از سیستم استنتاجی_‌تطبیقی فازی_عصبی (ANFIS)»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 21، شماره 82.
بنی‌هاشمی، سیدعلی و مهدی ثقفی (1395)، «تجزیه‌وتحلیل استراتژی‌های توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه با مدل SWOT در راستای برنامه ششم توسعه»، بررسی‌های بازرگانی، دوره 14، شماره 77، صفحه 16-28.
دانایی‌فرد، حسن و سیدمجتبی امامی (1386)، «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد»، اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم، صفحه 69 تا 97.
روستا، احمد؛ عبدالحمید ابراهیمی و داور ونوس (1391)، «مدیریت بازاریابی»، تهران: انتشارات سمت، چاپ شانزدهم.
سخدری، کمال؛ بابک ضیاء و فاطمه جوهریان‌زاده  (1394)، «بررسی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی فرنچایزرها»، توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 4، صفحه 631-648.
سرمدسعیدی، سهیل؛ بهروز قاسمی؛ خدیجه وجدی و صمد نجفی‌مجد  (1394)، «تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات برعملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی»، بررسی‌های بازرگانی، دوره 13، شماره 72، صفحه 1-14.
طبیبی، محمدرضا؛ میثم شیرخدایی و نسیم صیداحمدی (1394)، «اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی صادرکنندگان بر اساس شاخص انعطاف‌پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری FANP»، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 5، شماره 2، صفحه 37-52.
کاتلر، فیلیپ و گری آرمسترانگ (1394)، «اصول بازاریابی»، مترجم: بهمن فروزنده، اصفهان: نشر آتروپات، چاپ بیست و دوم.
کهنسال، محمدرضا و امیر دادرس‌مقدم (1394)، «عوامل مؤثر بر رشد بخش‌های مختلف با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 23، شماره 91.
مدیری، محمود؛ معصومه شکیبایی‌ثابت و حسن رنگریز (1393)، «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی مؤثر بر تسهیم دانش بین کارکنان دانشی با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (F-MCDM)»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 18، صفحه 49-62.
مصلح، عبدالمجید؛ منیجه بحرینی‌زاده و سمیرا کریمی قهفرخی (1395)، «تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر»، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 6، شماره 4، صفحه 125-140.
مصلح، عبدالمجید و محمودرضا سعیدی (1394)، «بررسی تأثیر قابلیت‌های شبکه‌ای بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های صادراتی و وارداتی»، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 5، شماره 3، صفحه 1-20.
میرابی، وحیدرضا و سهیل سرمد (1382)، «مدیریت بازاریابی بین‌الملل در هزاره سوم»، تهران: نشر اندیشه‌های گوهر بار، چاپ اول.
Albaum, Gerald; Duerr, Edwin (2011), International Marketing and Export Management, Prentice Hall, 7th Edition.
Baena, Verónica; Cerviño, Julio (2015), New criteria to select foreign entry mode choice of global franchise chains into emerging markets, Social and Behavioral Sciences, Volume 175, Pages 260-267.
Grazzi, Marco; Tomasi, Chiara (2016), Indirect exporters and importers, Review of World Economics, Volume 152, Issue 2, pp 251-281.
Hessels, Jolanda; Terjesen, Siri (2010), Resource dependency and institutional theory perspectives on direct and indirect export choices, Small Business Economics, Volume 34, Issue 2, pp 203-220.
Hollender, Lina; Zapkau, Florian B.; Schwens, Christian (2017), "SME foreign market entry mode choice and foreign venture performance: The moderating effect of international experience and product adaptation", International Business Review, Volume 26, Issue 2, Pages 250-263.
Katsikea, Evangelia; Theodosiou, Marios; Perdikis, Nick; Kehagias, John (2011), "The effects of organizational structure and job characteristics on export sales managers’ job satisfaction and organizational commitment", Journal of World Business, Volume 46, Issue 2, Pages 221-233.
Kumar, V; Subramaniam, Velavan (1997),  "A Contingency Framework for the Mode of Entry Decision", Journal of World Business, Volume 32, Issue 1, Pages 53-72.
Laufs, Katharina; Schwens, Christian (2014), "Foreign market entry mode choice of small and medium-sized enterprises: A systematic review and future research agenda", International Business Review, Volume 23, Issue 6, Pages 1109-1126.
Li, Tiger (2003), "Reviving Traditions in Research on International Market Entry", Advances in International Marketing, Volume 14, pp. 1-8.
Martínez-Zarzoso, Inmaculada; Johannsen, Florian (2016), What explains indirect exports of goods and services in Eastern Europe and Central Asia?, Empirica, DOI: 10.1007/s10663-016-9361-3, pp 1-27.
Navarro-García, Antonio; Arenas-Gaitán, Jorge; Rondán-Cataluña, F. Javier; Rey-Moreno, Manuel (2015), "Global model of export performance: Moderator role of export department", Journal of Business Research, Volume 69, Issue 5, Pages 1880-1886.
Papadopoulos, Nicolas; Martı´n, Oscar Martı´n (2010), "Toward a model of the relationship between internationalization and export performance", International Business Review, Volume 19, Issue 4, Pages 388-406.
Skarmeas, Dionysis; Lisboa, Ana; Saridakis, Charalampos (2016), "Export performance as a function of market learning capabilities and intrapreneurship: SEM and FsQCA findings", Journal of Business Research, Volume 69, Issue 11, Pages 5342-5347.
Sousa, Carlos M.P.; Tan, Qun (2015), "Exit from a foreign market: Do poor performance, strategic fit, cultural distance, and international experience matter?" Journal of International Marketing, Vol. 23, No. 4, pp. 84-104.
Surdu, Irina; Mellahi, Kamel (2015), "Theoretical foundations of equity based foreign market entry decisions": A review of the literature and recommendations for future research, International Business Review, Volume 25, Issue 5, Pages 1169-1184.