دوره و شماره: دوره 14، شماره 78، مرداد و شهریور 1395، صفحه 1-97 

مقاله پژوهشی

تاثیر تصویر شرکت بر رضایت مشتری از طریق ارزش ویژه برند

صفحه 58-69

مجید اسماعیل پور؛ صاحبه برجویی