دوره و شماره: دوره 14، شماره 80، آذر و دی 1395، صفحه 1-96 

مفهومی- تطبیقی

بانکداری و فینتک: چالش یا فرصت؟

صفحه 31-39

محمد حسن قلی زاده؛ میثم قاسم نژاد