بانکداری و فینتک: چالش یا فرصت؟

نوع مقاله : مفهومی- تطبیقی

نویسندگان

1 دانشیار، گرده مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،‌دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در اقتصاد جهانی، اهمیت فراینده نوآوری‌هایی نظیر استفاده گسترده از تکنولوژی‌ها، گستره کسب وکار بانکی را تغییر داده است.تکنولوژی های مالی(FinTech) به یک بخش جدایی ناپذیر صنعت بانکداری تبدیل شده‌اند و استارت‌آپ‌ها حوزه فعالیت خود را با ورود کردن به فعالیت‌های بانکی،که در گذشته تحت پوشش بانک‌ها بود، گسترش داده‌اند.رشد سریع فینتک‌ها، دورنمای کسب‌وکار بانکداری را که نیازمند راه‌حل‌های نوآورانه تر بود، تغییر داده است. گروهی در صنعت خدمات مالی ،پیشرفت فینتک‌ را به عنوان یک تهدید برای صنعت بانکداری سنتی می پندارند و برخی معتقدند که فینتک یک چالشی است که می‌توان آن را تبدیل به فرصت نمود. بر همین اساس هدف اصلی این مقاله ،تحلیل روند‌های اخیر در بانکداری،شناسایی فرصت‌ها و ریسک‌های فینتک برای بانک‌ها است.بنابراین در این مقاله پس از بررسی روند‌های اخیر در فینتک و بانکداری ، توسعه نوآوری‌های مالی و بازار تکنولوژی مورد مطالعه قرار گرفته و ریسک‌های عمده مرتبط با فینتک و نوآوری‌های مالی که بانک‌ها در سطح‌ خرد و کلان با آن مواجه هستند را شناسایی می‌کند و در نهایت مجموعه دستورالعمل‌های کاربردی را برای بانک‌های تجاری به منظور تقویت موقعیتشان در نوآوری‌های مالی و کنترل ریسک‌های مرتبط با معرفی نوآوری‌های مالی ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها


Alt, R., & Puschmann, T., The rise of customer-oriented banking _ Electronic markets are paving the way for change in the financial industry. Electronic Markets, 22(4), 203_215. 2012.
Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P., The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm? University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047. 2015.
Dapp, T., FinTech - The digital (r)evolution in the financial sector: Algorithm-based banking with the human touch. Frankfurt am Main: Deutsche Bank Research. 2014.
Hochstein, M. FinTech (the Word, That Is) Evolves, The American Banker. Retrieved from http://www.americanbanker.com/bankthink/FinTech-the-word-that-is-evolves- 1077098-1.html. Accessed on February 3, 2016.
RegTech is the New FinTech How Agile Regulatory Technology is Helping Firms Better Understand and Manage Their Risks. Deloitte. Retrieved from http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/FinancialServices/ie regtech-pdf.pdf. Accessed on February 3, 2016.
 Romānova,J &  Kudinska, M., Banking and Fintech: A Challenge or Opportunity?, in Simon Grima , Frank Bezzina , Inna Romānova , Ramona Rupeika-Apoga (ed.) Contemporary Issues in Finance: Current Challenges from Across Europe (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Volume 98) Emerald Group Publishing Limited, pp.21 - 35. 2016.
Skan, J., Lumb, R., Masood, S., & Conway, S. K. The boom in global Fintech investment: A new growth opportunity for London, Accenture report. 2014. Retrieved from https://www.cbinsights.com/research-reports/Boom-in-Global-FinTec‌Investment.pdf. Accessed on February 3, 2016.
Statista data. Retrieved from http://www.statista.com/topics/2404/FinTech/. Accessed on March 14, 2016.
Tallon, P. P., A service science perspective on strategic choice, IT, and performance in U.S. banking. Journal of Management Information Systems, 26(4), 219-252. 2010.