بررسی تأثیر «آموزش عالی و حرفه ای» بر «کارایی بازار نیروی کار» بر اساس الگوی رقابت پذیری جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 MBA, دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، شهر تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،

چکیده

چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر شاخص" آموزش عالی و حرفه ای" بر " کارایی بازار نیروی کار" بر اساس الگوی رقابت پذیری جهانی می‌باشد که در آن رکن آموزش عالی و حرفه‌ای متغیر مستقل و کارایی بازار نیروی کار متغیر وابسته است. در همین راستا به بررسی جزئی تر این ارکان پرداخته و تعیین خواهد شد که کدام زیر شاخص از آموزش عالی و حرفه ای بیشترین تاثیر را بر کدام زیرشاخص از کارایی بازار نیروی کار دارا می باشد. رکن آموزش عالی و حرفه‌ای شامل هشت زیر‌شاخص و رکن کارایی بازار نیروی کار شامل ده زیر‌شاخص می‌باشد که بر اساس داده‌های مربوط به زیر‌شاخص‌های مشخص شده سطح آموزش عالی و حرفه‌ای و کارایی بازار نیروی کار در گزارش مجمع جهانی اقتصاد سنجیده می‌شود.
جامعه آماری این تحقیق در بخش اول که مربوط به تحلیل همبستگی کانونی است، شامل 144 کشوری است که داده های رقابت پذیری ملی برای آنها در گزارش سال 2014-2015 تهیه شده است و در بخش دوم که مربوط به تکنیک پانل دیتا ‌است، شامل 150 موجود در گزارش‌های سال‌های 2008-2009 تا 2014-2015 می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است و شیوه‌ی تحلیل داده‌ها توسط روش همبستگی متعارف و پانل دیتا می‌باشد که با استفاده از نرم افزار SAS و STATISTICA صورت خواهدگرفت.

کلیدواژه‌ها


مازیاری، م.، کاشف، س. م.، سید عامری، م.، “تحلیل کانونی رابطه حمایت اجتماعی و بی انگیزگی دانش آموزان در فعالیت‌های تربیت بدنی،” فصلنامه مدیریت و توسعه‌ی ورزش، 1392.
وارث, س. ح. ,محمدی ش. ,پروندی, ی. ,“تأثیر رقابت‌پذیری جهانی (GCI) بر کامیابی اقتصادی کشورها: ارائه مدلی برای ارتقای رقابت‌پذیری ملی ایران,” فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم, جلد 26، صص. 25-48، 1391.
یوسفی, ع. ، باقریان، ع. ، شجاعی، م.، “منطق و کاربرد تحلیل همبستگی کانونی در پژوهش‌های اجتماعی,” مجله‌ی علوم اجتماعی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، صص 207-233.، 1393.
Bleotu, V. ,“Comparative analysis of Romanian competitiveness evolution,” Social and Behavioural Sciences, issue 46, pp. 5382-5386, 2012.
Abid,A. B. ,Drine, I. ,“Efficiency frontier and matching process on the labour market: Evidence from Tunisia, issue 28, 2011.
Fegerberg, J., Spholec, M., Knell, M., “The Competitiveness of Nations: Why Some Countries Prosper While Others Fall Behind,” World Development, issue 35, no.10, pp.1595-1620, 2007.
Jafarnejad, A. , Ghasemi, R. ,Abdollahi,B., Esmailzadeh, A., “Relationship between macroeconomic environment and technological readiness: A secondary analysis of countries global competitiveness,” International Journal of Management Perspective, issue 1, no. 2, pp. 1-13, 2011.
Kimosop, P. K., Otiso, K. M., Ye, X., “Spatial and gender inequality in the Kenya certificate of primary education examination results, issue 62, 2015.
Kovacic,A., “Benchmarking the Slovenian competitiveness by system of indicators,” Benchmarking: An International Journal, issue 14, no.5, pp. 553-574, 2007.
Lall, S.,“Competitiveness Indices and Developing Countries: An Economic Evaluation of the Global Competitiveness Report,” World Development, issue 29, no. 9, pp. 1501-1525, 2001.
Mehregan, M. R., Hashemi, S. H., Nik Neshan, M., “Analysing the Bilateral Relationship between Technological Readiness and Innovation of Countries by Considering the Mediating Effect of GDP,” Iranian Journal of Management Studies (IJMS), issue 8, no.1, pp. 27-45, 2015.
Onsel,S. ,Ulengin, F. ,Ulusoy,  G. ,Aktas, E. ,Kabak, O., Topcu,Y. I., “A new perspective on the competitiveness of nations,” Socio-Economic Planning Sciences, issue 42, pp. 221-246, 2008.
Razavi,S. M. ,Ghasemi,  R. ,Abdullahi,B. ,Kashani, M. ,“Relationship between Technological Readiness and Innovation: A Secondary Analysis of Countries Global Competitiveness,” European Journal of Scientific Research, issue 59, no.3, pp. 318-328, 2011.
Sala-I-Martin, X. ,Blanke, J. ,Drzeniek, M. ,Geiger,T. ,Mia,I. , “The Global Competitiveness Index 2010–2011: Looking Beyond the Global Economic Crisis,” The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2010.
Schwab, K. , “The Global Competitiveness Report”, World Economic Forum, 2014.
Vares,H. ,Parvandi,Y., “Economic Take-off for Development: An Analysis of Underdeveloped Countries’ Basic Requirements for Competitiveness,” European Journal of Social Sciences, issue 22, no.1, pp. 97-105, 2011.