بررسی عوامل مؤثر بر دریافت وام بانکی (مطالعه موردی: تعاونی‌های استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اداری و اقتصاد،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گنبدکاووس

2 فارغ التحصیل رشته مدیریت کارآفرینی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر دریافت وام بانکی در تعاونی‌های استان گلستان است. بدین منظور با تفکیک تعاونی‌های استان گلستان به سه نوع تعاونی تولیدی، کشاورزی و روستایی؛ احتمال موفقیت در دریافت وام بانکی توسط تعاونی‌ها با توجه به اندازه تعاونی، عمر تعاونی و صنعت فعالیت تعاونی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت در نمونه شامل 81 شرکت تعاونی نشان می‎دهد که عواملی مانند عمر(بیشتر) و اندازه تعاونی(بزرگتر)‌، احتمال دریافت وام بانکی را افزایش می‌دهند. علاوه براین، نتایج نشان داد که در میان انواع تعاونی‌های مورد بررسی، احتمال دستیابی و دریافت وام توسط تعاونی‌های روستایی بیشتر از تعاونی‌های تولیدی و کشاورزی بوده است

کلیدواژه‌ها


باغومیان، رافیک؛ عزیززاده مقدم، کیوان؛ رابطه ویژگی‌های شرکت و ساختار سرمایه، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 11، شماره 43، صص 133-111. 1392.
بانک صنعت ومعدن، مطالعه امکان‌پذیری تاسیس بانک یا ایجاد واحد بانکداری شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط در بانک صنعت و معدن، ویرایش پنجم، ص. 2. 1392.
خلیفه سلطانی سید احمد، ساعدی رحمان، اخلاقی حسنعلی. بررسی تاثیر ویژگی‌های خاص شرکت و ابزارهای راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه با استفاه از مدل توبیت. فصلنامه حسابداری مالی . - 4 (16): 135-112. 1391.
سر لک, نرگس, فرجی, امید, بیات, فاطمه. رابطه بین ویژگی‎های مالی شرکت و ساختار سرمایه در مراحل چرخه‎ی عمر شرکت‎. پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی, دوره 27، شماره 7، صص 22-1. 1394.
صادقی شاهدانی، مهدی؛ کاظم چاوشی و حسین محسنی. بررسی رابطة میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مدل‎سازی اقتصادی، شماره 9،صص 50-21. 1391.
قالیباف اصل، حسن؛ سلما ایزدی. مطالعه تجربی تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش و توسعه، سال 16، شماره 26، صص 121-105. 1388.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. تحلیل آمار عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، دفتر: مطالعات اقتصادی. 1395.
مرتضی سامتی و همایون رنجبر و منیره همتزاده، بررسی مقایسه‌ای تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات
نامتقارن (مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه)، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، زمستان91، دوره 3، شماره 9،  صص 40-25.
مولایی، محمد. ارزیابی مؤثر بر سودآوری صنایع کوچک در ایران. رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس. 1382.
یزدانی، ناصر؛ علی جهان‎خانی. بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت‎ها بر میزان به کارگیری اهرم مالی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت، صص 186- 170. 1374.
Ang, J. S., Chua, J. H., McConnell, J. J., “The Administrative Costs of Corporate Bankruptcy: A Note”, The Journal of Finance, Vol. 37 No. 2, pp. 219-226. 1982.
Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Pería, M. S. M. Bank financing for SMEs: Evidence across countries and bank ownership types. Journal of Financial Services Research, 39(1-2), 35-54. 2011.
Berger AN, Gregory FU. The economics of small business finance: The roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle. J. Bank. Financ.22: 613-673. 1998.
Berger, A. N., Cowan, A. M., & Frame, W. S. The surprising use of credit scoring in small business lending by community banks and the attendant effects on credit availability, risk, and profitability. Journal of Financial Services Research, 39(1-2), 1-17. 2011.
Berryman, J., “Small Business Failure and Bankruptcy: A Survey of the Literature”, European Small Business Journal, Vol. 1 No. 4, pp. 47–59. 1982.
Bester, H. Screening vs. rationing in credit markets with imperfect information. The American Economic Review, 75(4), 850-855. 1985.
Binks M, Ennew C, Reed G. Information Asymmetries and the Provision of Finance to Small Firms. Int. Small Bus. J.11:35-46. 1992.
Cardone Riportella, C., & Cazorla Papis, L. New approaches to the analysis of the capital structure of SME’s: empirical evidence from Spanish firms (No. wb011003). Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Economía de la Empresa. 2001.
Cassar, G. The financing of business start-ups. Journal of Business Venturing, 19(2), 261-283. 2004.
Cassar, G., Holmes, S., “Capital structure and financing of SMEs: Australian evidence”. Journal of Accounting and Finance, Vol. 43 No.2, pp. 123–47. 2003.
Chavis, L. W., Klapper, L. F., & Love, I. The impact of the business environment on young firm financing. The World Bank Economic Review, 25(3), 486-507. 2011.
Chittenden, F., Poutziouris, P., & Watts, T., Taxing Expansion: A Model for Fairer Taxes on Small and Medium-Sized Enterprises. Manchester Business School. 1996
Daskalakis, N., & Psillaki, M., Do country or firm factors explain capital structure? Evidence from SMEs in France and Greece. Applied Financial Economics, 18(2), 87-97. 2008.
Daskalakis, N., Jarvis, R., & Schizas, E., Financing practices and preferences for micro and small firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20(1), 80-101. 2013
DeMaris, A., Regression with social data: Modeling continuous and limited response variables (Vol. 417). John Wiley & Sons. 2004.
Di Tommaso, M. R., & Dubbini, S., Towards a theory of the small firm: theoretical aspects and some policy implications (No. 87). United Nations Publications. 2000.
Dollinger, M., Entrepreneurship: Strategies and Resources. First edition, Flossmoor IL: Irwin/Austen Press. 1995.
Du, J., & Girma, S., Firm size, source of finance, and growth-evidence from china. International Journal of the Economics of Business, 19(3), 397-419. 2012.
Ed V, Andy JYY, Sara C, Stephen T., The happy story of small business financing.  J. Bank. Financ. 31:2648-2672. 2007.
Fagiolo, G. & Luzzi, A., Do liquidity constraints matter in explaining firm size and growth? Some evidence from the Italian manufacturing industry. Industrial and Corporate Change. 15(1). 1-39.‏ 2006
Fama, E. F., French, K. R., “Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt”, The Review of Financial Studies, Vol. 15 No. 1, pp. 1-33. 2002.
Fama, E. F., Jensen, M. C., “Separation of Ownership and Control”, Journal of Law and Economics, Vol. 26 No. 2, pp. 301-326. 1983.
Ferri, M. G., Jones, W. H., “Determinants of Financial Structure: A New Methodological Approach”, Journal of Finance, Vol. 34 No.3, pp.631–644. 1979.
Fischer, E.O., R. Heinkel, and J. Zechner., Dynamic Capital Structure Chouce: Theory and Tests. Journal of Finance, 44(1): 19-40. 1989.
Frank, M.Z., and V.K. Goyal., Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 67(2): 217-248. 2003.
Frydenberg, S., Theory of Capital Structure – A Review. Working Paper, Department of Business Administration, Sor-Trondelag University College, Trondheim, Norway.2004.
Gaud, P., Jani, E., Hoesli, M., Bender, A., “The Capital Structure of Swiss Companies: an Empirical Analysis Using Dynamic Panel Data”, European Financial Management, Vol. 11 No. 1, pp. 51-69. 2005
Hall, G. C., Hutchinson, P. J., & Michaelas, N., Determinants of the capital structures of European SMEs. Journal of Business Finance & Accounting, 31(5-6), 711-728. 2004.
Heshmati, A.,The dynamics of capital structure: Evidence from Swedish micro and small firms. Research in Banking and Finance, 2(1), 199-241. 2001.
IFC, The SME Banking Knowledge Guide, IFC Advisory Services, Access to Finance, Washington, D.C.: IFC, p. 15. 2010.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. 1976.
Jordan, J., Lowe, J. and Taylor, P., Strategy and Financial Policy in UK Small Firms. Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 25, PP. 1-27. 1998.
Longenecker JG, Petty JW, Leslie P, Francis H., Small business management: launching and growing entrepreneurial ventures. (16th) edition south western united states. 2012.
Longenecker, J. G., Moore, C. W., Petty, J. W., & Palich, L. E., Small business management: launching and growing entrepreneurial ventures.. Cengage Learning (p. 768). ISBN 0-324-56972-6. OCLC 191487420. 2008
Mac an Bhaird, C., & Lucey, B., Determinants of capital structure in Irish SMEs. Small Business Economics, 35(3), 357-375. 2010.
Marlow, S., & Patton, D., All credit to men? Entrepreneurship, finance, and gender. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(6), 717-735. 2005.
Michaelas, N., Chittenden, F., Poutziouris, P. , “Financial Policy and Capital Structure Choice in U.K. SMEs: Empirical Evidence from Company Panel Data”, Small Business Economics, Vol. 12 No. 2, pp. 113–130. 1999.
Modigliani, F., & Miller, M. H., The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297. 1958.
Modigliani, F., & Miller, M. H., Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. The American Economic Review, 433-443. 1963.
Myers, S. C., The capital structure puzzle. The Journal of Finance, 39(3), 574-592. 1984.
Myers, S. C., Capital structure. The Journal of Economic Perspectives, 15(2), 81-102. 2001.
Nichter, S., & Goldmark, L., Small firm growth in developing countries. World Development, 37(9), 1453-1464. 2009.
Osteryoung, J., Constand, R. L., Nast, D., “Financial Ratios in Large Public and Small Private Firms”, Journal of Small Business Management, Vol. 30 No. 3, pp. 35–46. 1992.
Palacín-Sánchez, M. J., Ramírez-Herrera, L. M., & Di Pietro, F., Capital structure of SMEs in Spanish regions. Small Business Economics, 41(2), 503-519. 2013.
Peltoniemi J, Vieru M., Personal Guarantees, Loan Pricing, and Lending Structure in Finnish Small Business Loans. J. Small Bus. Manage. 51:235-255. 2013.
Petersen, M. A., & Rajan, R. G., The benefits of lending relationships: Evidence from small business data. The Journal of Finance, 49(1), 3-37. 1994.
Pickernell, D., Senyard, J., Jones, P., Packham, G., & Ramsey, E., New and young firms: Entrepreneurship policy and the role of government–evidence from the Federation of Small Businesses survey. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20(2), 358-382. 2013.
Pissarides F, Miroslav S, Jan S., Objectives and Constraints of Entrepreneurs: Evidence from Small and Medium Size Enterprises in Russia and Bulgaria. J. Comp. Econ. 31:503-531. 2003.
Rajan, R. G. and Zingales, L., “What Do We Know About Capital Structure? Some Evidence from International Data”, Journal of Finance, Vol. 50 No. 5, pp. 1421-1460. 1995.
Riding A, Barbara J, Orser MS, Brad B., Financing new venture exporters. J. Small Bus. Econ. 38:147–163. 2010.
Riding, A., Orser, B. J., Spence, M., & Belanger, B., Financing new venture exporters. Small Business Economics, 38(2), 147-163. 2012.
Robb, A. M., Small business financing: Differences between young and old firms. The Journal of Entrepreneurial Finance, 7(2), 45-64.‏ 2002.
Romano, C. A., Tanewski, G. A., & Smyrnios, K. X., Capital structure decision making: A model for family business. Journal of Business Venturing, 16(3), 285-310. 2001.
Stiglitz, J. E., & Weiss, A., Credit rationing in markets with imperfect information. The American Economic Review, 71(3), 393-410. 1981.
Titman, S., Wessels, R., “The Determinants of Capital Structure Choice”, Journal of Finance. Vol. 43 No. 1, pp. 1–19. 1988.
Van der Wijst, N., Thurik, R., “Determinants of Small Firm Debt Ratios: An Analysis of Retail Panel Data”, Small Business Economics. Vol. 5 No.1, pp. 55–65. 1993.
Warner, J.B., “Bankruptcy Costs: Some Evidence”, The Journal of Finance, Vol. 32 No. 2, pp. 337-347. 1977.
You, J. I., Small firms in economic theory. Cambridge Journal of Economics, 19(3), 441-462. 1995.
Zhang, G., The choice of formal or informal finance: Evidence from Chengdu, China. China Economic Review, 19(4), 659-678. 2008.
Zicchino, L., “Financial Structure and Economic Activity under Asymmetric Information”, Colombia University. 2002.
Zingales, L., Insider ownership and the decision to go public. The Review of Economic Studies, 62(3), 425-448. 1995.