دوره و شماره: دوره 14، شماره 81، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1-116 

مروری

بررسی عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس از منظر صادرات

صفحه 85-100

حسین عباسی اسفنجانی؛ حسین میرزائی؛ مهدیه احمدی کمالی