بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی شرکت های شهرک صنعتی البرز استان قزوین: نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین،

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی .واحد رشت. ایران

چکیده

امروزه اکثر سازمان ها دریافته اند برای ادامه حیات موفقیت آمیز در دنیای کنونی، بهبود کیفیت امری انکارناپذیر محسوب می شود. بنابراین نمی توان از نقش قابل توجه مدیریت کیفیت جامع به عنوان راهکار استمرار موفقیت چشم پوشی نمود. از اینرو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری تجاری بر عملکرد مالی شرکت است. جامعه آماری این پژوهش توصیفی، مدیران میانی شرکت های شهرک صنعتی البرز استان قزوین بوده و روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری دردسترس می باشد. لازم به ذکر است که پس از جمع آوری داده های حاصله از پرسشنامه پژوهش ، به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی و از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. قابل ذکر است که نتایج تحلیل آماری نشاندهنده تأثیر مثبت و معنادار مدیریت کیفیت جامع بر قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری تجاری شرکت، تأثیر مثبت و معنادار قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری تجاری و تأثیر مثبت و معنادار قابلیت یادگیری سازمانی و هم چنین نوآوری تجاری بر عملکرد مالی شرکت می باشد. علاوه بر این، نتایج حاصله گویای نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری تجاری در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Total Quality Management on Financial Performance of Companies of Alborz Industrial Park in Qazvin Province: The Mediator Role of Organizational Learning Capability and Innovation

نویسندگان [English]

  • mohamadreza fathi 2
  • hamid nazari 3
1
2
3
چکیده [English]

Nowadays most of organizations have found to survive in today's world, improve quality is undeniable. So do not be a significant part of total quality management as a strategy for sustaining success be overlooked. Therefore, this study aim to examine the mediating role of organizational learning capability with a total quality management and business innovation on the financial performance of the company. The population of this study, middle managers and companies Alborz industrial city of Qazvin province. After data collection, data analysis and hypothesis testing for the purpose of inferential statistics and structural equation modeling was used. The results indicate significant and positive impact of TQM on organizational learning capability and business innovation, significant and positive impact on business innovation potential of organizational learning and organizational learning capability as well as a significant and positive impact on the financial performance of the company's business innovation.In addition, results showed the role of intermediary organization learning capacity and business innovation in the relationship between TQM and financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management / Financial Performance / Organizational Learning Capability / Innovation
احمدی، عباد اله، امین شایان جهرمی، شاپور و زارعی، صدیقه، 1391.رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان.فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.2. 54-35.
احمدی، فریدون، محمدی، اسفندیار و فرجی، بهیه، 1391. بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکتهای صنعتی استان تهران.پژوهش‌های مدیریت عمومی.5(16). 117-99.
اسکندری عطا، محمدرضا و میرزا محمدی، سعید، 1393. ارزیابی تأثیر عملکرد مالی و خصوصی‌سازی بر کارایی فنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی.2 (3). 108-93.
اعتمادی، حسین، تاری، غفار و رسائیان، امیر، 1390. پارادوکس‌های مدیریت کیفیت جامع و راهبردهای آنها.راهبرد توسعه. 27. 248-221.
بزرگمهریان، شاهرخ و عربی، مهدی، 1393. تأثیر فرآیند خصوصی‌سازی بر شاخص‌های عملکرد مالی شرکت‌های واگذارشده.ماهنامه مدیریت سازمانی و اجتماعی.4(21). 33-25.
بهرامی رودباری، رضا، زرکندی، سهیل و قاضیانی، خدیجه، 1393. آمار و احتمالات مهندسی.تهران: انتشارات نوین پویا.
پاسبان، محمد، زنجانی، سعید و فاتحی خشکناب، لیلا، 1392. بررسی میزان آمادگی کارکنان دانشگاه‌ها برای پیاده‌سازی و استقرار مدیریت بهره‌وری و کیفیت جامع (مطالعه موردی).مدیریت بهره‌وری.24. 158-141.
دیانتی دیلمی، زهرا و پورچنگیز، محمدصادق، 1393. بررسی تأثیر به‌کارگیری مدل مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر روند عملکرد مالی شرکت (بررسی موردی). پژوهش‌های مدیریت در ایران.18(3). 131-113.
رحمانزاده، سید علی و نجفی نیاسر، طاهره، 1392. مطالعه رابطه بین مهارتهای ارتباطی اساتید دانشکده فنی دختران تهران ولی عصر با اثربخشی آموزشی.مطالعات رسانه‌ای.8 (23). 198-185.
رحمانی نوروزآباد، سامان و رستمی نوروزآباد، مجتبی، 1393. بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری در شرکت‌های تولیدی شهرستان سنندج.مدیریت فرهنگ سازمانی.12(3). 481-461.
روشندل اربطانی، طاهر و شیروانی ناغانی، مسلم، 1394. ارائه مدلی برای بهبود عملکرد مالی سازمان، با تأکید بر نقش ترکیب منابع انسانی و ثبات مدیریت.تحقیقات مالی.17(2). 218-199.
زندحسامی، حسام و فرید، سمیه، 1392. بررسی اثر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر قابلیت سفارشی‌سازی انبوه. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. 13. 17-7.
سپهوند، رضا و عارف‌نژاد، محسن، 1393. بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (با مطالعه موردی در شرکت زمزم اصفهان). پژوهشنامه مدیریت اجرایی. 11. 82-59.
شیخی، ایوب و حمزیی، آرزو، 1394. بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و توسعه زنجیره تأمین در شرکت‌های خودروسازی عضو بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل معادلات ساختاری). ماهنامه مهندسی مدیریت.63. 45-36.
ضیایی، محمد، 1393. کاربرد مدل تعالی (INQA) با رویکرد پروفرما-کارگاه در ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در گروه صنعتی بارز.فصلنامه صنعت لاستیک ایران. 18(73). 76-65.
طالبی، کامبیز، داوری، علی و تقوی، نگار سادات، 1393. شناسایی تأثیر کارآفرینی بر عملکرد مالی و غیرمالی (موردمطالعه: شرکت فناپ).توسعه کارآفرینی.7(4). 651-635.
فروتنی، زهرا و بحرانی، عطیه.(1392).سنجش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه پیام نور (موردمطالعه: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی).فصلنامه آموزش عالی.12(23). 170-147.
گلپرور، محسن و عریضی سامانی، سید حمیدرضا، 1388. روابط مستقیم و غیر مستقیم مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عدالت رویه‌ای ادراک شده با تعهد سازمانی.فصلنامه مدرس علوم انسانی.13(2). 270-239.
نیکزاد زیدی، محمود و طیبی، محمد جعفر، 1391. تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان با هدف دستیابی به توسعه پایدار. اقتصاد شهر، رویدادهای علمی و اجرایی.13. 104-99.
هاشمی‌پور، سیده زهرا، 1389. مدیریت کیفیت فراگیر.ماهنامه استاندارد. 219. 27-20.
Akgun, A. E., Ince, H., Imamoglu, S. Z., Keskin, H., & Kocoglu, I., 2014. The mediator role of learning capability and business innovativeness between total quality management and financial performance. International Journal of Production Research.52(3).888-901.
Bani Ismail, L., 2012. An evaluation of the implementation of Total Quality Management (TQM) within the construction sector in the United Kingdom and Jordan.Doctoral thesis. University of Huddersfield.
Chen, J., & Chen, I., 2009. TQM measurement model for the biotechnology in Taiwan. Expert systems with applications.36.8789-8798.
Corredor, P., & Goni, S., 2011. TQM and performance: Is the relationship so obvious. Journal of Business Research.64.830-838.
Herzallah, A. M., Gutierrez-Gutierrez, L.,& Rosas, F. M., 2014. Total quality management practices, competitive strategies and financial performance: the case of the Palestinian industrial SMEs. Total Quality Management & Business Excellence. 25(5-6).635-649.
Lee, H. , & Lee, C., 2014. The effects of total quality management and organizational learning on business performance: evidence from Taiwanese insurance industries.Total Quality Manangement. 25(9).1072-1087.
Munir Ahmad, M., & Elhuni, R., 2014. Critical quality factors for successful TQM implementation in Libyan oil and gas sector.Benchmarking:An International Journal. 21(5).713-733.
Nasim, K. , Igbal, M. Z., & Khan, I. A., 2014. Antecedents of TQM implementation capability: A review with a conceptual model.Total Quality Manangement & Business Excellence.25(11-12).1395-1409.
Teh, P. ,Yong, C., & Lin, B., 2014. Multidimensional and mediating relationships between TQM, role conflict and role ambiguity: A role theory perspective.Total Quality Management & Business Excellence. 25(11-12). 1365-1381.