دوره و شماره: دوره 14، شماره 77، خرداد و تیر 1395، صفحه 1-99 

مروری

بررسی رابطه ی رهبری تحول‌آفرین با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی

صفحه 79-93

گل بهار پورانجنار؛ مهتا جودزاده؛ عافیه پورانجنار