شناسایی عوامل موثر بر حضور موفق شرکت‌های صادرکننده ایرانی در بازارهای خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر حضور موفق شرکت های صادرکننده ایرانی در بازارهای خارجی می باشد .ابتدا با مطالعات کتابخانه ای راهبردهای بین المللی شدن بنگاهها و همچنین عوامل موثر بر حضور موفق در بازارهای جهانی تبیین و در شرکت های صادرکننده محصولات پلی پروپیلن آزمون و پس از اولویت بندی راهبردها ، مهمترین انگیزه های مدیران از حضور در بازار های خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
بر مبنای یافته های تحقیق استراتژی های مورد استفاده بنگاه های تولید کننده و صادر کننده کشور به ترتیب عبارتند از : صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اعطای امتیاز و پیمان های استراتژیک .نتایج همچنین نشان می دهد ، انگیزه مدیران بنگاه ها برای حضور در بازارهای خارجی شامل افزایش فروش، سود کوتاه مدت، سود بلند مدت، ارتقاء تکنولوژیکی، آمادگی برای جهانی شدن و کسب موفقیت جهانی می باشد. یکی از یافته های دیگر پژوهش حاکی از آن است که جهانی نگر بودن مدیران می تواند به یک مزیت رقابتی پایدار تبدیل شده و عملکرد بنگاه ها را ارتقا بخشد.
وجود رابطه بین تعهد مدیران به صادرات و نگرش آنها به نحوه حضور در بازارهای جهانی از یک طرف و شاخص های عملکرد بین المللی از طرف دیگر از یافته های دیگر پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Influencing Iranian Export Companies Successful Presence in Foreign Markets

چکیده [English]

First, we try to explain the  internationalization strategies and factors influencing  Iranian export companies success in foreign markets and then to analyze Polypropylene products exporters and setting  priorities  of strategies and the main motivations of internationalization Process.
The results show that   strategies used by manufacturer and export  firms  are as follows:
exporting,  foreign direct investments, license strategic alliances and managers  main motivations are: sales increasing, short-term profits, long-term profits, technological upgrading, preparation for globalization and global success.
Another important finding is that managers with global prospective can gain a sustainable
competitive advantage and improve business performance.
Relationship between management commitment to the  export process and their attitude to the presence in the international markets on the one hand and international performance indicators  on the other  is the  other finding of the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Strategies / Polypropylene / Managers with Global Prospective / Commitment to Exporting / Global Markets
 
آذربایجانی، کریم و کمیل طیبی (1379)، نقش برون گرایی در جهانی شدن اقتصاد، مجموعه مقالات ششمین همایش توسعه صادرات، 241-262.
   اس.اچ.اختر(1380)، بازاریابی جهانی، ترجمه حسن اسماعیل پور و محسن نجفیان، تهران، نگاه دانش.
اسماعیل پور،حسن(1379)مدیریت بازار یابی بین المللی،تهران ،نگاه دانش.
  امامی خویی، ارسطو(1379)، چشم انداز جایگاه ایران در بازار جهانی، مجموعه مقالات ششمین همایش توسعه صادرات، 43-52.
برادران شرکا، حمید رضا و سکینه صفری(1377)، بررسی اثر صادرات بر رشد بخش های اقتصادی ایران، پژوهش نامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، شماره 6.
   پیراسته، حسین و فرزاد کریمی(1381)، ارزیابی و تحلیل تاثیر بهره وری نیروی انسانی در کاهش هزینه های تولید و افزایش صادرات کالاهای صنعتی در ایران، مجموعه مقالات هشتمین همایش توسعه صادرات، 47-80.
    رحمان سرشت، حسین و ناصر صنوبر(1381)، بررسی رابطه استراتژی، کارایی و عملکرد صادرکنندگان ایرانی، مجموعه مقالات هشتمین همایش توسعه صادرات، 111-136.
  شرزه ای،غلام علی و فرهاد سدهی(1382)، بررسی اثرات بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی با استفاده از الگو های پویا ، مجموعه مقالات نهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی کشور،9-17.
    صنوبر، ناصر(1382)، ضرورت راهبردهای مشارکت در تشکیل شرکت های بزرگ صادراتی و نقش آن در توسعه صادرات منطقه ای، مجموعه مقالات نهمین همایش توسعه صادرات، 113-133.
  کاتلر، فیلیپ و گری آرمسترانگ(1377)، اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، آتروپات، تهران.
  کهزادی،نوروز و جعفر گجلو(1381) ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،صادرات و رشد اقتصادی،مجموعه مقالات هشتمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی کشور،261-290.
     گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(2003)، استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی اقتصادی و صنعتی ایران، ترجمه عبد الرضا شقاقی، رسا.
   ولی بیگی ،حسن(1381)،اثرات جهانی شدن اقتصاد بر رقابت پذیری صنعت قطعات خودرو ایران، مجموعه مقالات هشتمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی کشور،211-240.
  مالکوم واترز ،جهانی شدن،ترجمه،اسماعیل مردانی گیوی-سیاوش مریدی،تهران،سازمان مدیریت صنعتی،1379.
                         Aaby, N. E. and Slater, S. F. (1989) ‘Management Influences on  Export Performance: A
    Review of the Empirical Literature 1978–88’, International Marketing Review 6(4):
    7–26.
Acs, Z., Morck, M., Shaver, R. and Yeung, B. (1997) ‘The Internationalisation of Small
   and Medium-sized Enterprises: A Policy Perspective’, Small Business Economics 9(1):
    7–20.
Andersen, O. and Kheam, L. S. (1998) ‘Resource-based Theory and International Growth
    Strategies: An Exploratory Study’, International Business Review 7(2): 163–84.
Anderson, E. and Coughlan, A. T. (1987) ‘International Market Entry via Independent
    or Integrated Channels of Distribution’, Journal of Marketing 51(1): 71–82.
Aram, J. D. and Cowan, S. S. (1990) ‘Strategic Planning for Increased Profit in Small
   Business’, Long Range Planning 23(6): 63–70.
   Bell, J. (1995) ‘The Internationalisation of Small Computer Software Firms: A Further
    Challenge to “Stage” Theories’, European Journal of Marketing 29(8): 60–75.
Bell, J., Crick, D. and Young, S. (1998) ‘A Holistic Perspective on Small Firm Growth and
    Internationalisation’, paper presented at the Academy of International Business    Conference, City University Business School, London, April.
Bell, J., Crick, D. and Young, S. (2004) "Small Firm Internationalixation and Business Jornal Copright" Review of the Internationalisation of Small  and Medium-sized Enterprise: 23-52.
Bell, J. and Young, S. (1998) ‘Towards an Integrative Framework of the Internationalisation of the Firm’, in G. Hooley, R. Loveridge and D. Wilson (eds) Internationalisation: Process, Context and Markets, pp. 3–28. London: Macmillan.
Benito, G. R. G. and Welch, L. S. (1994) ‘Foreign Market Servicing: Beyond Choice of
    Entry Mode’, Journal of International Marketing 2(2): 7–27.
Benito, G., Petersen, B., & Welch, L. (2009). Towards more realistic conceptualisations of
foreign operation modes. Journal of International Business Studies, 40(9), 1455–1470.
Berry, M. (1998) ‘Strategic Planning in Small High Tech Companies’, Long Range
    Planning 31(3): 455–66.
Bilkey, W. J. and Tesar, G. (1977) ‘The Export Behaviour of Smaller-sized Wisconsin
    Manufacturing Firms’, Journal of International Business Studies 8(1): 93–8.
Bloodgood, J. M., Sapienza, H. J. and Almeida, J. G. (1996) ‘The Internationalisation of
     New High-potential US Ventures: Antecedents and Outcomes’, Entrepreneurship
    Theory and Practice 20(4): 61–76.
Bonaccorsi, A. (1992) ‘On the Relationship between  Firm Size and Export Intensity’,
    Journal of International Business Studies 4(4): 605–35.
Boter, H. and Holmquist, C. (1996) ‘Industry Characteristics and Internationalization
    Processes in Small Firms’, Journal of Business Venturing 11(6): 471–87.
Campel,M.Devine.and D.Young,A Sense of Mission(London:Economist Books,1990),pp.19-41
2.Liland Yeager and David G.Tuerck,Foreing Trade and U.S.Policy(New York:Praeger,pp.1-11,40-48.
Cannon, T. and Willis, M. (1981) ‘The Smaller Firm in International Trade’, European
    Small Business Journal 1(3): 45–55.
Cavusgil, S. T. (1980) ‘On the Internationalisation Process of the Firm’, European
   Research 8(6): 273–81.
Chadee, D. and Mattsson, J. (1998) ‘Do Service and Merchandise Exporters Behave and
   Perform Differently?’, European Journal of Marketing 32(9–10): 830–42.
Cantwell, J. A.,  & Mudambi, R. (2011). Physical attraction and the geography of knowledge
sourcing in multinational enterprises. Global Strategy Journal, 1(3-4), 206–232.
Choi, J., & Contractor, F. J. (2016). Choosing an appropriate alliance governance mode: The role
of institutional, cultural and geographical distance in international research & development
(R&D) collaborations. Journal of International Business Studies, 47(2), 210-232.
 Coviello, N. E. (1994) ‘Internationalizing the Entrepreneurial High Technology, Knowledge-intensive Firm’, PhD Thesis, Department of Marketing, University of Auckland, New Zealand.
 Coviello, N. E. and McAuley, A. (1999) ‘Internationalisation and the Smaller Firm: A
    Review of Contemporary Empirical Research’, Management International Review    39(2): 223–57.
 Coviello, N. E. and Munro, H. (1997)‘Network Relationships  and  the  Internationalisation
     Process of Small Software Firms’, International    Business Review 6(4): 361–86.
 Crick, D. (1997) ‘UK SMEs’ Awareness, Use and Perceptions of Selected Government
     Assistance Programmes: An Investigation into the Effects of the Internationalisation
    Process’, The International Trade Journal 11(1): 135–67.
 Crick, D. (2002) ‘The Decision to Discontinue Exporting: SMEs in two UK Trade Sectors’,
    Journal of Small Business Management 40(1): 66–77.
 Crick, D. and Jones, M. (2000) ‘Small High Technology Firms and International High
    Technology Markets’, Journal of International Marketing 8(2): 63–85.
 Czinkota, M. R. (1982) Export Development Strategies: US Promotion Policies. New York:
     Praeger.
 Fletcher, R. (2001) ‘A Holistic Approach to  Internationalisation’, International Business
     Review 10(1): 25–49.
Geannet,Hennessy(1995),Global Marketing Strategies,
 Johanson, J. and Mattsson, L.-G. (1988) ‘Internationalization in Industrial Systems: A
     Network Approach’, in N. Hood and J.-E. Vahlne (eds)  Strategies in Global    Competition, pp. 287–314. London: Croom Helm.
 Johanson, J. and Vahlne, J.-E. (1977) ‘The Internationalization Process of the Firm – A
     Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitment’,
    Journal of International Business Studies 8(1): 23–32.
 Johanson, J. and Vahlne, J.-E. (1992) ‘Management of   Foreign Market Entry’, Scandinavian International Business Review 1(3): 9–27.
 Jolly, V., Alahuhta, M. and Jeannet, J. (1992) ‘Challenging the Incumbents: How High
    Technology Start-ups Compete Globally’, Journal of Strategic Change 1(1): 71–82.
 Jones, M. (1999) ‘The Internationalisation of Small High-technology Firms’, Journal of
    International Marketing 7(4): 15–41.
     –421. New York: Praeger.
 Katsikeas, C. S., Bell, J. and Morgan, R. E. (1998) ‘Editorial: Advances in Export Marketing Theory and Practice’, International Marketing Review   15(5): 322–32.
 Knight, G. (1999) ‘International Services Marketing: Review of Research, 1980–1998’,
    Journal of Services Marketing 13(4–5): 347–60.
 Knight, G. and Cavusgil, S. T. (1996) ‘The Born Global Firm: A Challenge to Traditional
     Internationalization Theory’, Advances in International Marketing, pp. 11–26. New
    York: JAI Press.
 Kumar, V. and Subramaniam, V. (1997) ‘A Contingency Framework for the Mode of Entry
     Decision’, Journal of World Business 32(1): 53–72.
 Leonidou, L. C. and Katsikeas, C. S. (1996) ‘The Export Development Process: An Integrative Review of Empirical Models’, Journal of International Business Studies 27(3):517–51.
 McDougall, P. P., Shane, S. and Oviatt, B. M. (1994) ‘Explaining the Formation of International New Ventures: The Limits of Theories from International Business Research’,Journal of Business Venturing 9(6): 469–87.
 McKinsey & Co. (1993) Emerging Exporters: Australia’s High Value-added Manufacturing Exporters. Melbourne: Australian Manufacturing Council.
 McNaughton, R. and Bell, J. (2001) ‘Marketing from the Periphery: Export Development
    through Hard Business Network Programmes’, Irish Marketing Review 14(1):43–4.
 Madsen, T. and Servais, P. (1997) ‘The Internationalization of Born Globals: An Evolutionary Process?’, International Business Review 6(6): 561–83.
 Miesenbock, K. J. (1988) ‘Small Business and Exporting: A Literature Review’, International Small Business Journal 6(2): 42–61.
  Oesterle, M.-J. (1997) ‘Time Span until Internationalization: Foreign Market Entry as a
     Built-in Mechanism of Innovation’, Management International Review 37(2): 125–49.
  Organisation for Economic Co-operation and Development (1997) Globalization and
    Small and Medium Enterprises. Paris: OECD.
Li, Chao. "Research on Rural Microfinance Serving “Agriculture, Countryside and Farmers”."Information and Business Intelligence.Springer Berlin Heidelberg, 2012.693-699.
 
  Oviatt, B. M. and McDougall, P. P. (1994) ‘Toward a Theory of International New
     Ventures’, Journal of International Business Studies   25(1): 45–64.
  Pauwels, P. and Matthyssens, P. (1999) ‘A Strategy Process Perspective on Export Withdrawal’,Journal of International Marketing 7(3): 10–37.
 J. M. (1985) (ed.) Organizational Strategy and Change. San Francisco, CA:
Jossey-Bass.Petersen, P. and Pedersen, T. (1997) ‘Twenty Years After: Support and Critique of the Uppsala Internationalisation Model’, in I. Björkman and M. Forsgren (eds) The Nature of the International Firm, pp. 117–34. Copenhagen: Copenhagen Business School Press. Préfontaine, L. and Bourgalt, M. (2002) ‘Strategic Analysis and Export Behaviour of  SMEs’, International Small Business Journal 20(2): 123–38.
 Reid, S. D. (1983) ‘Firm Internationalization, Transaction Costs and Strategic Choice’,
    International Marketing Review 1(2): 45–55.
Xitian .W,(2013),”  The Impact of Microfinance on the Development of Small and Medium Enterprises: The Case of Taizhou, China”  The Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA.
  Rosson, P. J. (1984) ‘Success Factors in Manufacturer-overseas Distributor Relationships
    in International Marketing’, in E. Kaynak (ed.) International Marketing Management,
    pp. 91–107. New York: Praeger.
Odularu G, Tambi E (2011) Establishment of standards for international agricultural trade: Promoting Africa’s participation. Trade Negotiations Insights.
  Shuman, J. C. and Seeger, J. A. (1986) ‘The Theory and Turnbull, P. W. (1987) ‘A Challenge to the Stages Theory of the Internationalization Process’, in P. J. Rosson and S. D. Reid (eds) Managing Export Entry and Expansion,  pp. 21–40. New York: Prager.
  Welch, L. S. and Luostarinen, R. K (1988) ‘Internationalization: Evolution of a Concept’,
     Journal of General Management 14(2): 34–55.
  Yeoh, P-L. and Jeong, I. (1995) ‘Contingency Relationships between Entrepreneurship,
    Export Channel Structure and Environment’, European Journal of Marketing 29(8):
     95–115.
Charles FM (2016) The Impact of Trade Facilitation on Agricultural Products Standard Compliance in Relation to Cameroon’s Export Performance.
Haakonsson, S. J., Jensen, P. D. Ø., & Mudambi, S. M. (2013). A co-evolutionary perspective on
the drivers of international sourcing of pharmaceutical R&D to India. Journal of Economic
Geography, 13(4), 677–700.
Globerman, S., & Nielsen, B. (2007). Equity versus non-equity international strategic alliances
involving Danish firms: An empirical investigation of the relative importance of partner and