بررسی وضعیت صنعت خرده فروشی (مورد مطالعه:تاکید بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی( نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی

3 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی دانشگاه علامه‌طباطبایی

چکیده

صنعت خرده فروشی از جمله مهمترین صنایع تاثیرگذار بر زنجیره تامین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و از جمله مهمترین ویژگی‌های محیط کنونی صنعت خرده‌فروشی نیز رقابت فزآینده‌ای است که هر روز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می‌گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در بکارگیری ساز و کارهای موثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان می‌باشد. با توجه به افزایش رقابت در بازار خرده فروشی و بروز و ظهور فروشگاه‌ها و سوپر مار‌کت‌های زنجیره‌ای در چند سال اخیر، بررسی و تحلیل وضعیت رقابت میان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و پیش‌بینی وضعیت رقبای قدیمی و جدید بسیار ضروری می‌نماید. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف آشنایی و تحلیلی بر وضعیت فروشگاه های زنجیره‌ای در ایران و جهان از طریق شاخص‌هایی همچون اهداف، ماموریت‌ها، چشم‌انداز، حیطه فعالیت، پراکنش جغرافیایی، وضعیت رقابتی، نوع مالکیت و ... به منظور استفاده مدیران و مشتریان صنعت خرده فروشی در حوزه فروشگاه های زنجیره ای و ایجاد دیدی نسبت به وضعیت این صنعت تهیه و تدوین شده است..

کلیدواژه‌ها


اسماعیل پور، حسن(1384). مبانی مدیریت بازاریابی، چاپ اول، تهران: نشر نگاه دانش.
بلوریان تهرانی، محمد(1380). بازاریابی و مدیریت بازار، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
جلالی گرگان، محمد تقی و مهرانی، هرمز(1392). بررسی رابطه روش‌های بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید مجدد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی گرگان، فصلنامه مدیریت(پژوهشگر)، 10(30)، ص72-57.
صمدی، منصور، حسین زاده، علی حسین و نورانی کوتنایی، محمد (1389). بررسی رابطه بین روش‌های بازاریابی ارتباطی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و رفتار خرید مشتریان، نشریه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، دوره2، شماره4، ص110-93.
کاتلر، فیلیپ(1384). مدیریت بازاریابی. ترجمه بهمن فروزنده. تهران: آتروپات.
مخاطب رفیعی، فریماه و عباس آبادی، فرشته(1390). ارزیابی عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 3(5)، ص55-27.
مرتضوی، سیدمحسن (1380)، فروشگاه‌های زنجیره‌ای مزایا و معایب، تدبیر، شماره 116، تهران.
هاوکینز، دل، بست، راجر و کانی، کنث(1385). رفتار مصرف کننده، ترجمه احمد روستا و عطیه بطحایی، چاپ اول انتشارات سارگل، تهران.
Bjerre M, Hougaard S., (2002), Strategic Relationship Marketing, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.
CIMA Official Terminology Guide (2005). Oxford: CIMA Publishing (in partnership with Elsevier)
Garg, P.(2010). Critical Success Factors for Enterprise Resource Planning Implementation in Indian Retail Industry: An Exploratory Study, International Journal of Computer Science and Information Security, Vol. 8, No. 2, 1-6.
Hsu MK, Huang Y, Swanson S (2010). Grocery store image, travel distance, satisfaction and behavioral intentions: Evidence from a Midwest college town. Int. J. Retail. Distr. Manage. 38(2):115-132.
Jhamb, D., Kiran, R.(2011). Organized retail in India - Drivers facilitator and SWOT analysis, Asian Journal of Management Research, Volume 2 Issue 1, 264-273.
Perry. R., Ross, M., & Technical Information Service (2008). Competitor Analysis, Topic Gateway Series No.21.
Wilson, R.(1994). Competitor analysis. Financial Accounting, April1994, Volume 72, Issue4, pp 24-25.
Sinha, P.K. & Uniyal, D.P. (2007), Managing Retailing. Oxford University Press, New Delhi.
Vargas, M. (2007). “Retail Industry Profile,” Available at http://www.retailindustry.about.com/, last accessed on March.
Kotler, P. (2006). Marketing Management, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi.
Saroja., S. (2012). Information Technology – Key Success Factor in Retail, Gian Jyoti E-Journal, 1(2), pp.1-10.
Vargas, M. (2007). “Retail Industry Profile,” Available at http://www.retailindustry.about.com/, last accessed on March.
www.Businessdictionary.com
www.mbaskool.com
www.nrf.com