تحلیل تأثیر محدودیت‌های مالی بر کارایی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مالی دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق اصفهان

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مالی دانشگاه تهران

چکیده

محدودیت‌های مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه‌گذاری، می‌تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه-گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بنگاه شود. قطعاً واکنش مناسب شرکت‌ها در مواجه شدن با محدودیتهای مالی می‌تواند در پیشگیری از این آثار منفی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه-گذاری هنگام مواجهه با محدودیت مالی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در نهایت تعداد 30 شرکت سرمایه-گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی پژوهش نیز سال-های 1390 تا 1392 را در بر گرفته است. در این پژوهش، محدودیت مالی بهعنوان متغیر مستقل و کارایی سبد سهام شرکت-های سرمایه‌گذاری بهعنوان متغیر وابسته‌ در نظر گرفته شده است. محدودیت مالی با استفاده از روش پیشنهادی پژوهش برمبنای تکنیک رتبه‌بندی تاپسیس با بهره‌گیری از 12 معیار محدودیت مالی اندازه‌گیری شده است. روش مورد استفاده جهت برآورد مدل روش اثرات ثابت مبتنی بر داده‌های تابلویی است. نتایج نشان می‌دهد که محدودیت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به افزایش میانگین توبین کیو سبد سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش کارایی سبد سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل و رجب زاده، علی (1387). تصمیم‌گیری کاربردی (رویکرد MADM). تهران: انتشارات نگاه دانش.
تهرانی، رضا و حصارزاده، رضا (1388). «تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری». تحقیقات حسابداری، شماره 3.
ثقفی، علی و عرب مازیاریزدی، مصطفی (1389). «کیفیت گزارش گری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری». مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 2.
فرتوک‌زاده، حمیدرضا و نوابی کاشانی، حمیدرضا (1388). «شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های راهبردی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مطالعة موردی: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر». اندیشه مدیریت، شماره 3.
کنعانی امیری، منصور (1386). «بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران». ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، شماره 26.
Almeida, H and M. Campello, and M. S. Weisbach. (2004), «The cash flow sensitivity of cash», Journal of Finance, No.59, pp. 804-1777.
Bert D’Espallier and Sigrid, Vandemaele and Ludo, Peeters. (2011), «Investment-cash flow sensitivities or cash-cash flow sensitivities? An evaluative framework for measures of financial constraints», Journal of Business Finance & Accounting, No.35, pp. 943–968.
Bhaduri, Saumitra. (2005), «Investment, financial constraints and financial liberalization: Some stylized facts from a developing economy», Journal of Asian Economics, No.1, pp. 704–718.
Billett, Matthew T and Tao-Hsien Dollyking and David C. Mauer. (2007), «Growth Opportunities and the Choice of Leverage, Debt Maturity, and Covenants», Journal of Finance, No.2, pp. 697 – 730.
Bond, S and Meghir, C. (1994), «Dynamic investment models and the firm`s financial policy», Rev Econ Stud, No.61, pp. 197-222.
Campello, Murillo and Long, Chen. (2010), «Are Financial Constraints Priced? Evidence from Firm Fundamentals and Stock Returns», Journal of Money, Credit and Banking, No.6, pp. 1185 – 1198.
Chang, X and Jun Ten, T and Wong, G and Zhang, H. (2007), «Effects of financial constraints on corporate policies in Australia», Accounting and Finance, No.47, pp. 85-108.
Chirinko R, Schaller H. (1995), «Why does liquidity matter in investment equations?» J. Money, Credit and Banking, No.27, pp. 48-527.
Chou, De-Wai and Gombola, Michael and Liu, Feng-Ying. (2009), «Long-run underperformance following private equity placements: The role of growth opportunities», The Quarterly Review of Economics and Finance, No.49, pp. 1113–1128.
Cleary, S. (1999), «The relationship between firm investment and financial status», Journal of Finance, No.54, pp. 92-673.
Cleary, S. (2006), «International corporate investment and the relationships between financial constraint measures», J. Bank Finance, No.30, pp. 80-1559.
Fathi, S and Moghaddas, F and Shahrki, K. (2011), «Critical review on measuring financial constraints: multi-criteria approach», The 12TH Malaysia-Indonesia International Conference on Economics, Management, and Accounting.
Faulkender, Michael and Rong, Wang. (2006), «Corporate financial policy and the value of cash», Journal of Finance, No.61, pp. 1957 -1990.
Fazzari, S., Hubbard, R., & Petersen, B. (1988), «Financing Constraints and Corporate Investment», Brookings Papers on Economic Activity, No.1, pp. 141-195.
Gilchrist, S and Himmelberg, C. P. (1995), «Evidence on the role of cash flow for investment», Journal of Monetary Economics, No.36, pp. 72-541.
Guariglia, Alessandra and Simona, Mateut. (2011), «Inventory investment, global engagement, and financial constraints in the UK: Evidence from micro data», Journal of Macroeconomics, No.32, pp. 239–250.
Hovakimian, Gayané. (2011), «Financial constraints and investment efficiency: Internal capital allocation across the business cycle», Journal of Financial Intermediation, pp. 1-20.
Lamont, O and Polk, C and Saa-Requejo, J. (2001),  «Financial constraints and stock returns», Rev. Finance Stud, No.14, pp. 54-529.
Liu, M, M. (2007), «Financial constraints and firm cash holding», PhD dissertation, University of Utah, pp. 523-542.
Modigliani, F and M. Miller. (1958), «The cost of capital, corporation finance and the theory of investment», American Economic Review, No.53, pp. 97-261.
Musso, Patrick and Stefano, Schiavo. (2008), «The impact of financial constraints on firm survival and   growth», Journal of Evol. Econ, No.18, pp. 135-149.
Poncet, Sandra and Walter, Steingress and Hylke, Vandenbussche. (2010), «Financial constraints in China: Firm-level evidence», China Economic Review, No.21, pp. 411–422.
Serrasqueiro, Zélia and Nunes, Paulo Maçãs. (2010), «Non-linear relationships between growth opportunities and debt: Evidence from quoted Portuguese companies», Journal of Business Research, No.63, pp. 870–878.
Verdi, Rodrigo, S. (2006), «Financial Reporting Quality and Investment Efficiency», Working Paper, Sloan School of Management, pp. 1-45.
Whited, T and Wu, G. (2006), «Financial constraints risk», Rev. Finance Stud, No.19, pp. 54-529.