اولویت‌بندی شاخص‌های تاثیرگذار بر توسعه محصولات سبز با تکنیک تحلیل شبکه‌ای ANP( مطالعه موردی:صنابع بهداشتی و شوینده)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین ، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌الملل امام خمینی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه محصول سبز در استان قزوین پرداخته است. در این تحقیق طبق مطالعات قبلی و با استفاده از ادبیات نظری پیشین مولفه های تاتیر گذار را شناسایی نموده ایم از جمله : بازاریابی سبز ، تصمیم خرید سبز، قوانین حمایت دولت از محیط زیست، ارزش ادارک شده مصرف کننده، افزایش نگرانی‌های جهان از آلودگی‌های زیست محیطی ایجاد شده از صنایع و آگاهی‌های عمومی نسبت به حفظ و نگهداری از محیط‌زیست منجر به توجه مصرف‌کنندگان مسائل زیست‌محیطی را گردیده است. امروزه مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت‌ها قرار دارند و رضایت‌مندی آن‌ها از عوامل اصلی کسب مزیت رقابتی در بین سازمان‌ها است. جلب رضایت مشتریان به معنای برآورده ساختن کامل نیازهای آن‌ها و شناسایی دقیق خواسته‌ها، انتظارات، تمایلات، توانایی‌ها و محدودیت‌های آن‌ها در خرید است. بازار مداری با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف‌کنندگان آغاز می‌شود. تحقیق حاضر به‌ منظور بررسی شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه محصول سبز در صنعت شوینده و بهداشتی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول 30 نفر متخصصین و خبره های این حوزه طی پرسشنامه‌ای با تعداد ۳ مؤلفه اصلی با ۹ شاخص غربالگری قرار گرفتند. گروه دوم 250 نفر کارشناسان مصرف کننده مواد بهداشتی و شوینده هستند. که در مرحله بعد این مؤلفه‌ها طی پرسشنامه‌ای با روش D-ANP اولویت ‌بندی شدند. نتایج نشان داد که مؤلفه مصرف‌کنندگان بالاترین اثر و مؤلفه جامعه کمترین تأثیر رادارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Indicators Influencing the Development of Green Products with the Network Analysis Technique ANP (Case Study: Sanitary and Detergent Industries)

نویسندگان [English]

  • parvaneh gholipur 1
  • mohamad mehdi mozafari 2
1
2
چکیده [English]

Since the creation of the Industrial Revolution,  the concern environmental has been a matter of great interest in societies. Today, manufacturing industries have begun to use the green concept in their manufacturing sector. Customers and environmentalists have paid a special attention the products that are not environmental friendly. This has led to the industry's keen attention to the development of  the green products. The purpose of the study is investigate the factors influencing  the green product development. This research is applied in terms of purpose and in terms of survey method. The statistical population of the study consisted of  the experts and experienced them ,a sample size are 30 people. The data collection method is field and library. Then, according to the definition of indicators and sub-indicators, a designed questionnaire was distributed among the experts and experts of the industry and after collecting data using the ANP technique, the highest-ranking index was selected as the best priority .The results of the research show that the most important indicator of society then are the indicators of consumers and industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Product / Green Marketing / Green Purchasing Decision / State Environmental Protection Laws / Consumer Perceived Value / Concerns and Environmental Laws / ANP Method
زیتامل، والری ا. ویا، راسورمان. ا.، 1378. کیفیت خدمات بررسی و نقد مدل سروکوال و ارائه مدل‌های جدید و نوین، کامبیز حیدرزاده و علی حاجی‌ها، انتشارات کساکاوش، تهران، چاپ اول.
حسینی و حبیبی، 1389. بازاریابی سبز. هزاره سوم، فصلنامه لاستیک ایران، چاپ پانزدهم، شماره 59، صص 215.
شفیعی رود پشتی م.، 1391. بازاریابی سبز و محرک‌های زیست‌محیطی صنعت خودرو در حفاظت از محیط‌زیست، دومین کنفرانس برنامه‌ریزی محیط‌زیست.
کاتلر، ف و آرمسترانگ، گ. (1388). اصول بازارابابی (علی پارسیان مترجم)، تهران. جهان نو (نشر اصلی 1999)، صص 37-40.
Baker, M.A., Davis, E.A. & Weaver, P.A., 2014. Eco-friendly Attitudes, Barriers to Participation, and Differences in Behavior at Green Hotels. Cornell Hospitality Quarterly. 55(1),pp 89-99.
Barber, N., Taylor, D. C. & Strick, S., 2009. “Environmental  knowledge and attitudes: influencing the purchase decisions of wine consumers”. International CHRIE Conference‐Refereed Track, pp. 1‐118.
Borchardt M., Wendt M.H., Pereira G.M., Sellitto M.A., 2011, “Redesign of a component based on ecodesign practices: environmental impact and cost reduction achievements”, J. Clean. Prod, 19 (1): 49e57.
Dangelico, R. M. & Pontrandolfo, P., 2010. From green product definitions and classifications to the Green Option Matrix. Journal of Cleaner Production, 18(16), 16-08.
Dehghanan, H. & Bakhshandeh, G., 2014. The impact of green perceived value and green perceived risk on green purchase behavior of Iranian consumers. International Journal of Management and Humanity Sciences. 3(2),pp 1349-1357.
D’Souza, C. Taghian, M Lamb P. Peretiatkos, R., 2006. “Green products and corporate strategy: An empirical investigation”. Society and Business Review, Vol. 1, No. 2.
Jacob Cherian & Jolly Jacob, 2012. Green Marketing: A Study of Consumers’ Attitude towards Environment Friendly Products. Asian Social Science, Vol. 8, No. 12.pp 107.
Gary, A., 2012. “Re-examining green purchase behaviour and the green consumer profile: New evidences”. Management Decision, 50 (5), pp. 972-988.
Govindan, K.Diabat, A.Shanker, K.M., 2014. Analyzing the drivers of green manufa cturing with fuzzy approach.journal of cleaner production. pp1-12.
Grove, S.J. Fisk, P.P. Pickett and kangan, N., 1996.Going green services social respons ibility issue ,implication.Eurropean journal of marketing.vol.30. No.5.pp.56-66.
Gurau,C.and Ranchholod, A., 2005. Intrenational Green marketing ,a compative study of british and Remaninam firms. Intrenational journal review, Vol.22. pp.6-6.
Kalafatis ,Stavros P. Pollard ,M. East, R. Tsogas, M. H., 1999. “Green marketing and Ajzen’s theory of planned behavior: A cross-market examinations”. Journal of Consumer Marketing, Vol. 16, No. 5.pp443
Koplin, J. Seuring, S. Mesterharm, M., 2007. Incorporating sustainability into supply management in the automotive industry: The case of Volkswagen”. Journal of Cleaner Production, Vol.15. pp103–115
Kotler, P. & Armstrong, G., 2014. Principles of Marketing. (15th Ed.) Harlow: Pearson.
Lü Y. L., Geng J., He G. Z., 2015. “Industrial transformation and green production to reduce environmental emissions: Taking cement industry as a case, Advances in Climate Change Research, 6(3): 202-209.
Manafi, M. & Hojabri, R., 2011. “The effect of consumer perception on green purchasing behavior in Iran”. Inter disciplinary Journal of Contemporary Research  in Business, 3 (3), pp. 101-135.
Nadanyiova, M. Kicova, E. & Rypakova, M., 2015. Green Marketing and its Exploitation in Slovak Companies. Procedia Economics and Finance, 26, pp219-226.
Papadopoulos, I. Karagouni, G. Trigkas, M. & Evanthia, P., 2010. “Green marketing”. EuroMed Journal of Business, 5 (2), pp. 166-190.
Paraschos Maniatis, 2016. Investigating factors influencing consumer decision-making while choosing green products, Journal of Cleaner Production, Volume 132,  Pages 215-228.
Polonsky, M.J., Vocino, A., Grimmer, M., & Miles, M.P., 2014. The inter relationship between temporal and environ mental orientation and pro-environmental consumer behaviour. International Journal of Consumer Studies, 38,pp 612–619.
Procedia, Economics and Finance, ,B.(2014).Optimizationof manufac turing systems under environmental consideration for a greenness-dependent demand.Int. J.Producation Economics,150.pp188-198.
Rex ,E. Baumann, H., 2007. “Beyond ecolabels: What green marketing can learn from conventional marketing”. Journal of Cleaner Production, Vol. 15.
Sergio Silva Braga Juniora, Dirceu da Silvab , Marcelo Luiz D. S. Gabrielb, Waleska Reali de Oliveira Braga, 2015. “The effects of environmental concern on purchase of green products in retail”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (170): 99 – 108.
Sharma, A., Jasti,N.V.K & Karinka, S., 2015.Development of a framework for green product develop ment.Bench markeing:international Journal, 22(1) ,pp426-445.
Vermilion, L.J., 2010. Greenmarketing: making sense of situations. Allied Academics International Conference. proceedings of the Academy of marketing studies , vol.15.No.1.pp.68-72.
Yatish Joshi, Zillur Rahman, 2015. Factors Affecting Green Purchase Behaviour and Future Research Directions. Inter nationalstrategic management review 3, pp128–143
Yu Zhou, 2018. The role of green customers under competition: A mixed blessing? Journal of Cleaner Production, Volume 170, Pages 857-866.
Yung W., Chan H., So J., Wong D., Choi A., Yue T., 2011, “A life-cycle assessment for eco redesign of a consumer electronic product”, Journal of Engineering Design, 22(2): 69-85.