نوآوری در مدل کسب‌وکار (عامل جدید مزیت رقابتی)

نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار دانشگاه صنعتی مالکاشتر

چکیده

شرکت‌ها به طور مداوم به دنبال روش‌های جدید عملیاتی هستند که فرصت‌هایی برای بهبود موقعیت رقابتی و کسب مزیت رقابتی برای‌شان ایجاد کند. یکی از این روش‌ها، بازمهندسی مدل‌های کسب‌وکار قبلی و نوآوری مدل‌های جدید است؛ به بیان دیگر جستجوی مزیت رقابتی بر اساس کسب ارزش از نوآوری در مدل کسب‌وکار. هدف اصلی این مقاله مطالعه موضوع نوآوری در مدل کسب‌وکار و کسب ارزش از این طریق است. مقاله ضمن مفهوم‌شناسی نوآوری در مدل کسب‌وکار و انواع آن، با بررسی ادبیات موضوعی به تاثیر فاکتورهایی همچون اندازه، سن، تجربه ائتلاف و مدت زمان ائتلاف شرکت بر نوآوری در مدل کسب‌وکار و کسب ارزش می‌پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع، کیفی و با توجه نحوه گردآوری‌ داده‌ها، کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی برخط است. مقاله نتیجه می‌گیرد شرکت‌های بزرگ‌تر برای تسخیر ارزش از نوآوری در مدل کسب‌وکار توانایی بیش‌تری داشته و شرکت‌های قدیمی‌تر به دلیل پیری، انعطاف‌پذیری کمتری برای نوآوری در مدل کسب‌وکار نشان می‌دهند. هم‌چنین تجربه بیش‌تر در حوزه ائتلاف و مدت زمان بیش‌تر آن، منجر به افزایش ایده‌ برای نوآوری در مدل کسب‌وکار می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


خاشعی، وحید؛ محمدی نسب، علی؛ مهدی زاده، الهه، «کاوشی بر تأثیر سکون سازمانی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط با تأکید بر نقش نوآوری مدل کسب وکار و نوآوری باز»، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 14، شماره 4، صفحه 1136-1111، 1395.
خدامی، سهیلا؛ اصانلو، بهاره، «بررسی توانمندی قابلیت مدیریت دانش مشتری در ایجاد نوآوری در مدل کسب وکار (شرکت آپکو)»، مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، مقاله 3، دوره 5، شماره 4، صفحه 71-49، زمستان 1394.  
منطقی، منوچهر؛ فاطمه، ثاقبی سعیدی، «مدل‌های کسب وکار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری»، فصلنامه تخصصی رشد فناوری 9 (35)، 1392.
Aufah, A., Business Models: A Strategic Management Approach. New York: McGraw-Hill,. pp. 9-10, 2004.
Afauh, A. , & Tucci, C. L.. Internet business models and strategies: text and cases. MacGraw-Hill/Irwin, 2001.
Amit, Raphael, and Christoph Zott. “Value creation in e‐business.” Strategic Management Journal 22, no. 6‐7: 493-520, 2001.
Bouncken, Ricarda B., and Viktor Fredrich. “Business model innovation in alliances: Successful configurations.” Journal of Business Research 69, no. 9: 3584-3590, 2016.
Chesbrough, Henry, and Richard S. Rosenbloom. “The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation’s technology spin‐off companies.” Industrial and Corporate Change 11, no. 3: 529-555., 2002)
Falencikowski, TM.; Nogalski, B., “Business models in strategic management: entrepreneurial approach”, Acta Universitatis Lodzensis Folia Oeconomica,; 4:31, 2014.
George, Gerard, and Adam J. Bock. “The business model in practice and its implications for entrepreneurship research.” Entrepreneurship Theory and Practice 35, no. 1: 83-111, 2011.
Grabowska, Marlena. “Innovativeness in business models.” Procedia Computer Science 65: 1023-1030, 2015.
Hamel, G., Leading the revolution. Harvard Business School Press، USA, 2000.
IBM, Global CEO Study: The Enterprise of the Future (IBM Global Business Services), 2008.
Johnson, Mark W. “Seizing the white space: Business model innovation for growth and renewal”, Harvard Business Press, 2010.
Kujala, Saara, Karlos Artto, Pertti Aaltonen, and Virpi Turkulainen. “Business models in project-based firms–Towards a typology of solution-specific business models.” International Journal of Project Management 28, no. 2: 96-106, 2010.
Linder, JC., Cantrell, S., “Changing Business Models: Surveying the Landscape”, A Working Paper from the Accenture Institute for Strategic Change,,p. 1, 2000.
Morales, Rich, and Dharm Kapletia. “Business model innovation in complex service systems: Pioneering approaches from the UK defence industry.” In 7th International Conference on Knowledge Management in Organizations: Service and Cloud Computing, pp. 93-103. Springer Berlin Heidelberg, 2013. Nowakowska-Grunt, J., “Modeling of Innovation Processes in the Management of SME’s Enterprises Activities“, Advanced Materials Research; 1020:789, 2014.
Nogalski, B., “Investigations of business models in enterprises as an interesting cognitive objective in research on strategic management”, Strategic Management, pp. 37-38, 2009.
Prahalad, C. ; Bettis, R.; “The Dominant Logic: The New Linkage Between Diversity and Performance”, Strategic Management Journal; 7:485-501, 1986.
Qiao, W., “Improving business model innovation”. China Econ Trade Her, 11:25–26, 2009.
Rudny, W., “Business model and value creation”. In: Samborski A, editor. Governance – corporations, public institutions, networks. Katowice: Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 98-101, 2013.
Shafer, Scott M., H. Jeff Smith, and Jane C. Linder. “The power of business models.” Business Horizons 48, no. 3: 199-207, 2005.
Vidal, Elena, and Will Mitchell. “When do first entrants become first survivors?.” Long Range Planning 46, no. 4: 335-347, 2013.
Velu, Chander, and Philip Stiles. “Managing decision-making and cannibalization for parallel business models.” Long Range Planning 46, no. 6: 443-458, 2013.
Velu, Chander. “Business model innovation and third-party alliance on the survival of new firms.” Technovation 35: 1-11, 2015.
Zhang, Yue, Shukuan Zhao, and Xiaobo Xu. “Business model innovation: an integrated approach based on elements and functions.” Information Technology and Management 17, no. 3: 303-310, 2016.
Zhengya, L., Reeves Martin, Stalk George, and SD MICHAEL. “Business model innovation—when the game gets tough, change the game.” The Boston Consulting Group 12: 1-8, 2009.