اثرات اقتصادی زنجیره ارزش بر تعاونی‌های بازرگانی (مورد مطالعه تعاونی‌های شهرستان بیرجند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، مرکز بیرجند، ایران

2 مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای توسعه زنجیره ارزش در تعاونی های بازرگانی شهرستان بیرجند می باشد. سؤالات و فرضیه‌های پژوهش بر مبنای مدل پورتر در بسط فعالیت‌های زنجیره ارزش است. در مدل پورتر، فعالیت‌های سازمان، به دو بخش اصلی و حمایتی(پشتیبان) طبقه بندی شده است. فعالیت‌های اصلی سبب ارتقای ارزش محصول می‌شود و فعالیت‌های حمایتی از فعالیت‌های اصلی حمایت می‌کنند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی-همبستگی بوده و از ابزار پرسشنامه در قالب مقیاس پنج رتبه ای لیکرت استفاده شده است. برای تحلیل داده ها و آزمون سوالات پژوهش از نرم افزار SPSS و PLS، استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 134 نفر از مدیران تعاونی های بازرگانی شهرستان بیرجند می باشد. نتایج این پژوهش بیان می دارد که، فعالیت-های زنجیره ارزش بر ارزش افزوده اقتصادی تعاونی های بازرگانی شهرستان بیرجند تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، علیرضا. تعاونی‌ها: مبانی و ویژگی‌ها. روزنامه ایران،‌ سال سیزدهم، شماره 3623،ص 8. 1386.
احمدوند، عبدالصمد. سیستم مدیریت یکپارچه   (HSE) تضمین کیفیت تامین کنندگان و پیمانکار. 1387.
استرکی، مرضیه. زنجیره ارزش و حسابداری مدیریت. ارائه شده در همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت. دورود. 1389.
اسداله، هوشنگ؛ ماکویی، احمد؛ شاهرودی، کامبیز. مدل‌سازی زنجیره ارزش در صنعت خودرو ایران به منظور دستیابی به استراتژی رهبری هزینه. دانش مدیریت. شماره 71. صص 40-3. 1384.
اصغرزاده, فریدون؛ طبری و مهرداد ضیاء بری. تحلیل مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر در رشد اقتصادی واحدهای صنعتی، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال. 1393.
بحرینی، کیومرث؛ هوشنگی، مهدی. بررسی و تحلیل نقش مدیریت کیفیت در ایجاد زنجیره ارزش مدیریت دانش در سازمان. آینده پژوهی مدیریت (پژوهش‌های مدیریت). دوره بیستم. شماره 83، صص 120-99. 1388.
حسنی، حسن. حقوق تعاون و حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر میزان. 1392.
حسین زاده، امید. تحلیل مدل زنجیره ارزش صنوبر در استان آذربایجان غربی با هدف بهسازی آن. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، سال ششم، شماره1. 1394.
صرافی‌زاده، اصغر. فناوری اطلاعات در سازمان، چاپ چهارم، تهران، انتشارات میر. 1390.
غفاری داراب، محسن؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ خراسانی، الهه؛ علاقمندان، حامد. نقش زنجیره ارزش در ارتقای کیفیت خدمات سلامت. مدیریت اطلاعات سلامت. دوره یازدهم. شماره 6.  صص 811-799. 1393.
نظام شهیدی، مهراندخت. نگاهی دیگر به اصول مدیریت تعاونی‌ها در ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات اندیشگان. 1386.
محترمی، امیر. تأثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمانی. تدبیر، سال چهاردهم. شماره 139، صص 33-28. 1382.
منصوری، سعیده؛ ریاضی، کاترین. بررسی مدل‌های زنجیره ارزش در صنعت آموزش الکترونیکی و ارائه مدل بهینه (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های تهران). مدیریت فناوری اطلاعات. دوره پنجم. شماره3، صص 202-191. 1392.
مونان، ژانگ. معمای زنجیره جهانی ارزش. روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3090. 1392.
Bhatt Ganesh D. and Ali F. Emdad, An analysis of the virtual value chain in electronic commerce, Logistics Information Management, 14, (1/2): pp 78-84.2001.
Dahlstrom K. K. Ekins Hej, Davis J. and R. Clif, Steel and Alominium in the UK: Mateial flows and their economic dimensions, Final Project Report. 2004.
Dorri M, Yarmohammadian MH, Nadi MA., Brand development as a component of higher education value chain. South Asian Journal of Marketing & Management Research; 2(9): pp 1-7. 2012.
Farfan, Oscar H., Understanding and Escaping Commodity-Dependency: A Global Value Chain Perspective. Prepared for the Investment Climate Unit International Finance Corporation The World Bank Group. 2005.
Fornell, C., & Larcker, D. F., Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 48: 39–50. 1981.
Hitt, Michael A.; Ireland R. Duane and Hoskisson, Robert E., “Strategic Management: Competitiveness and Globalization”; South- Western College Publishing. 2001.
Maine, E., Lubik, S. and Garnsey, E., “Processbased vs. product-based innovation: Value creation by nanotech ventures”, Technovation, 32(3/4), pp. 179-192. 2012.