بررسی روند پژوهش در حوزه مدیریت زنجیره تامین پایدار

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه یزد،‌یزد، ایران( نویسنده مسئول)

چکیده

گسترش کمی حوزه های مختلف علوم بشری یکی از موضوعاتی است که اغلب مورد توجه بوده است. یکی از کارآمدترین شیوه های بررسی برون داد پژوهشی و وضعیت کلی پژوهش، استفاده از مطالعات علم سنجی است. در این مطالعات، اندازه گیری کمی تولیدات علمی تا حدودی مشخص می کند که فراوانی پژوهش های هر کشور، نهاد، رشته علمی، یا فرد و روند آن چگونه است. بررسی روند پژوهش های انجام شده را از جنبه های مختلف در دوره های مشخص و معینی مقایسه ، تغییرات آنها را ثبت و ضبط کرده، و پس از تحلیل این تغییرات میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آنها را تعیین می نماید، و سرانجام از آن برای پیش بینی و جهت دهی برنامه های آتی بهره می گیرد. این مطالعه ضمن مروری کوتاه بر موضوع مدیریت زنجیره تامین پایدار، یک بررسی نسبتا جامع از بیش از 1700 مطالعه منتشر شده در پایگاه علمی اسکوپوس انجام داده و شبکه هم رخدادی نویسندگان را نیز با استفاده از نرم افزارهای Bibexcel و Gephi ، ترسیم نموده است.

کلیدواژه‌ها


Andiç, E., Yurt, Ö., & Baltacıoğlu, T. (2012). Green supply chains: Efforts and potential applications for the Turkish market. Resources, Conservation and Recycling, 58, 50-68.
Brandenburg, M., Govindan, K., Sarkis, J., & Seuring, S. (2014). Quantitative models for sustainable supply chain management: Developments and directions. European Journal of Operational Research, 233(2), 299-312.
Caniëls, M. C., Gehrsitz, M. H., & Semeijn, J. (2013). Participation of suppliers in greening supply chains: An empirical analysis of German automotive suppliers. Journal of Purchasing and Supply Management, 19(3), 134-143.
Chan, R. Y., He, H., Chan, H. K., & Wang, W. Y. (2012). Environmental orientation and corporate performance: The mediation mechanism of green supply chain management and moderating effect of competitive intensity. Industrial Marketing Management, 41(4), 621-630.
Coskun, S., Ozgur, L., Polat, O., & Gungor, A. (2015). A model proposal for green supply chain network design based on consumer segmentation. Journal of Cleaner Production.
Crotty, J., & Rodgers, P. (2012). Sustainable development in the Russia Federation: the limits of greening within industrial firms. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 19(3), 178-190.
D. Huaccho Huatuco, J. R. M.-T., Nicky Shaw, Anisoara Calinescu, L., Taticchi, P., Tonelli, F., & Pasqualino, R. (2013). Performance measurement of sustainable supply chains: A literature review and a research agenda. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(8), 782-804.
Dangelico, R. M. (2014). Improving firm environmental performance and reputation: The role of employee green teams. Business Strategy and the Environment.
de Sousa Jabbour, A. B. L., de Oliveira Frascareli, F. C., & Jabbour, C. J. C. (2015). Green supply chain management and firms’ performance: Understanding potential relationships and the role of green sourcing and some other green practices. Resources, Conservation and Recycling.
Ghosh, D., & Shah, J. (2012). A comparative analysis of greening policies across supply chain structures. International Journal of Production Economics, 135(2), 568-583.
Ghosh, D., & Shah, J. (2015). Supply chain analysis under green sensitive consumer demand and cost sharing contract. International Journal of Production Economics, 164, 319-329.
Igarashi, M., de Boer, L., & Fet, A. M. (2013). What is required for greener supplier selection? A literature review and conceptual model development. Journal of Purchasing and Supply Management, 19(4), 247-263.
Jabbour, A. B., Jabbour, C., Govindan, K., Kannan, D., & Arantes, A. F. (2014). Mixed methodology to analyze the relationship between maturity of environmental management and the adoption of green supply chain management in Brazil. Resources, Conservation and Recycling, 92, 255-267.
Jabbour, C. J. C., & de Sousa Jabbour, A. B. L. (2015). Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas. Journal of Cleaner Production.
Kozlenkova, I. V., Hult, G. T. M., Lund, D. J., Mena, J. A., & Kekec, P. (2015). The Role of Marketing Channels in Supply Chain Management. Journal of Retailing.
Li, J., Pan, S.-Y., Kim, H., Linn, J. H., & Chiang, P.-C. (2015). Building green supply chains in eco-industrial parks towards a green economy: Barriers and strategies. Journal of environmental management, 162, 158-170.
Muduli, K., Govindan, K., Barve, A., & Geng, Y. (2013). Barriers to green supply chain management in Indian mining industries: a graph theoretic approach. Journal of Cleaner Production, 47, 335-344.
Rauer, J., & Kaufmann, L. (2015). Mitigating External Barriers to Implementing Green Supply Chain Management: A Grounded Theory Investigation of Green‐Tech Companies' Rare Earth Metals Supply Chains. Journal of Supply Chain Management, 51(2), 65-88.
Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699-1710.
Srivastava, S. K. (2007). Green supply‐chain management: a state‐of‐the‐art literature review. International journal of management reviews, 9(1), 53-80.
Tachizawa, E. M., & Wong, C. Y. (2015). The Performance of Green Supply Chain Management Governance Mechanisms: A Supply Network and Complexity Perspective. Journal of Supply Chain Management.
Taghian, M., Polonsky, M. J., & D’Souza, C. (2015). Green Marketing Strategies. An Integrated Approach to Environmental Management, 231-253.
Vallet-Bellmunt, T., Martínez-Fernández, M. T., & Capó-Vicedo, J. (2011). Supply chain management: A multidisciplinary content analysis of vertical relations between companies, 1997–2006. Industrial Marketing Management, 40(8), 1347-1367.
Wang, Y.-F., Chen, S.-P., Lee, Y.-C., & Tsai, C.-T. S. (2013). Developing green management standards for restaurants: An application of green supply chain management. International Journal of Hospitality Management, 34, 263-273.