تاثیر تصویر شرکت بر رضایت مشتری از طریق ارزش ویژه برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس

چکیده

امروزه در بازار های رقابتی برند یک الزام استراتژیک است که سازمان را در جهت ایجاد مزیت های رقابتی و کسب رضایت مشتری کمک می‌کند. برند یک شرکت از جمله دارایی‌های نامشهود هر شرکتی است که ارزش بالایی برای هر شرکت ایجاد می‌نماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تصویر شرکت‌ها بر رضایت مشتری با توجه به نقش میانجی ارزش ویژه برند است. تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مصرف کنندگان صنایع غذایی محصولات دشت مرغاب (یک‌و‌یک) شهر بوشهر تشکیل می دهند. حجم نمونه آماری 384 نفر تخمین زده شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. جهت آزمون مدل و فرضیه های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر شرکتها بر ارزش ویژه برند و رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین ارزش ویژه برند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


دانشمند، ب. و حق طلب، ح. (1392). بررسی رابطه ی بین ارزش ویژه برند و رضایت مشتزیان بیمه ایران در شهر مشهد. مرجع بانک مقالات بازاریابی، ص: 1-15. بر گرفته شده از: .www.marketingarticles.ir
دهقان، ن. و نعمتی زاد، س. (1391). تبیین ارتباط محرک های ارزش ویژه مشتری با رضایت مشتری. چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، تهران: سالن همایش های صدا و سیملی جمهوری اسلامی ایران ص: 1-18.
رفیعی، س.؛ حقیقی نسب، م. و یزدانی، ح. (1391). تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات. فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 2(4)، ص: 195-182.
رحیم نیا، ف. و فاطمی، س. (1391). بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتلهای 5 ستاره مشهد. فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 2(1)، ص: 195-182.
سید جوادین، س. و شمس، ر. (1386). عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان. پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی، 25(4)، ص: 73-92.
 
منابع انگلیسی:
Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. Journal of Business Research, 29(3), pp: 247-248.
Andreassen, T. & Lindestad, B. (1998). Customer loyalty and complex services: The impact of corporate image on quality, customer satisfaction and loyalty for customers with varying degrees of service expertise. International Journal of Service Industry Management, 9(1), pp: 7-23.
Aydin, S. & Ozer, G. (2005). The analysis of antecedents of customer loyalty in the Turkish mobile telecommunication market. European Journal of Marketing, 39(7), pp: 910-925.
Barich, H. & Kotler, P. (1991). A framework for marketing image management. Sloan Management Review, 32(2), pp: 94-104.
Bench, S., & Day, T. (2010). Customer satisfaction: improving quality and access to services and supports in vulnerable neighborhoods. Washington: center for the study of social policy.
Bharadwaj, S.; varadarajan, R. & Fahy, J. (1993). Sustainable competitive advantage in service industries: a conceptual model and research proposition. Journal of Marketing, 57, pp: 83-99.
Cronin, J.; Brady, M. & Hult, G. (2014). Accessing the effects of quality, value and customer satisfaction on consumer behavior intentions in service environments. Journal of Retailing, 76(2), pp: 193–218.
Fonseca, J. (2009). Customer satisfaction study via a latent segment model. Journal of retailing and consumer services, 16(5), pp: 352–359.
Gil, R.; Bravoe, F. & Martı´nez, S. (2007). Family as a source of consumer-based brand equity. Journal of Product & Brand Management, 16(3), pp: 188–199.
Jani, D., & Han, H. (2014). Personality, satisfaction, image, ambience, and loyalty: Testing their relationships in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 19(3), pp: 11–20.
Keller, K. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing consumer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), pp: 1-22.
Kim, J.-H. & Hyun, Y. (2011). A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Industrial Marketing Management, 40(3), pp: 424–438.
Kipkirong Tarus, D. & Rabach, N. (2013). Determinants of customer loyalty in Kenya: does corporate image play a moderating role? The TQM Journal, 25(5), pp: 473-491.
Lassar, W., Banwari, M., & Arun, S. (1995). Measuring customer -based brand equity. Journal of consumer marketing, 12(4), pp: 11-19.
McKenna, R. (2012). Relationship Marketing: Successful strategies for the age of the customer .Reading: Addison-Wesley.
Martenson, R. (2007). Corporate brand image,satisfaction and store loyalty. International Journal of Retail & Distribution Management, 35(7), pp: 544 - 555.
McQuiston, D. (2004). Successful branding of a commodity product: The case of RAEX LASER steel. Industrial Marketing Management, 33(4), pp: 345-354.
Mudambi, S.; Doyle, P. & Wong, V. (1997). An Exploration of Branding in Industrial Markets. Industrial Marketing Managemen, 26(4), pp: 433-446.
Oliver, Richard L. (1997). Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer, New York: McGraw Hill.
Pappu, R.; Quester, P. & Cooksey, R. (2007). Country image and consumer-based brand equity: relationships and implications for international marketing. Journal of International Business Studies, 38(5), pp: 726-45.
Simon, C., & Sullivan, M. (1993). The Measurement and Determinates of Brand Equity: A Financial Approach. Marketing Science, 14(2), pp: 28-52.
Souiden, N.; Kassim, N. & Hong, H.-J. (2006). The effect of corporate branding dimensions on consumers’ product evaluation. European Journal of Marketing, 40(7), pp: 825-845.
Wan Vuuren, T.; Roberts-Lombard, M. & van Tonder, E. (2012). Customer satisfaction, trust and commitment as predictors of customer loyalty within an optometric practice environment. Southern African Business Review, 16(3), pp: 81-96.
Wu, H.-C. (2014). The effects of customer satisfaction, perceived value,corporate image and service quality on behavioral intentions in gaming establishments. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 26(4), pp: 540-565.
Yasin, N.; Noor, M. & Mohamad, O. (2007). Does image of country-of-origin matter to brand equity? Jounal of Product & Brand Management, 16(1), pp: 38-48.
Yoo, B.; Donthu, N. & Lee, S. (2015). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), pp: 195-211.