بررسی تاثیرهویت برند بر وفاداری برند در شرکتهای تولید گوشی های تلفن همراه(اپل، سامسونگ و هوآوی) در بین جوانان 15 تا 35 سال شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، داشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول. ایران

چکیده

یکی از محصولاتی که در دهه های اخیر بسیاری از شرکت های بزرگ جهانی را برای جذب مشتری به سوی خود جلب کرده است، تلفن همراه می باشد. با چنین حجمی از تقاضای تلفن همراه، شرکت های بزرگ تجاری تلفن همراه مانند(اپل، هوآوی و سامسونگ)، به رقابت بسیار زیادی هم در ایران پرداختند. در این بین ایده و نظریات مختلفی برای فروش هر چه بیشتر این محصولات در بازارهای ایران ارائه گردید و چون رقابتی گسترده در کار بود، آنچه به موفقیت این شرکت‌ها کمک می کرد موفقیت برند (نام تجاری) گوشی های همراه بود. یکی از موضوعات اساسی که در زمینه برند در طی سال های اخیربسیار مد نظر قرار گرفته، شناسایی عوامل وفاداری مصرف کننده بر روی برند می باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هویت برند بر وفاداری برند در شرکت های تولید گوشی های تلفن همراه (اپل، سامسونگ و هوآوی) در بین جوانان شهر گرگان است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه‌ی آماری آن، کلیه جوانان 15- 35 سال شهر گرگان می باشد که از تلفن همراه با برندهای هوآوی/ اپل/ سامسونگ استفاده کرده اند و تعداد نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،384 نفر بوده است.ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه است که از دو پرسشنامه ابعاد برنددهدشتی(1391) و پرسشنامه شخصیت برند یکتایار(1391)استفاده‌شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن‌ها بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ازنرم افزار SPSS استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


- ابراهیمی، ابوالقاسم؛ خلیفه، مجتبی؛ سمیع زاده، مهدی. بررسی تاثیر فرآیندهای روان شناختی هویت برند و شخصیت برند بر وفاداری برند. فصلنامه چشم انداز مدیریت، 12: 208-189، 1391.
- اسفرنجانی، شهرزاد . مدیریت نامهای تجاری. ماهنامه تدبیر،171: 75-51، 1385.
- به آفرین، فرشاد. راز پرواز نام های تجاری. تهران،انتشارات کارآفرین برتر،1388.
- خورشیدی، غلامحسین؛ کارگر، محمد جواد. شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی بانک مسکن). فصلنامه چشم انداز مدیریت، 33: 177-191، .1388
- دهدشتی، زهره؛جعفر زاده کناری، مهدی؛ بخشی زاده، علیرضا. بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه: شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله). مجله تحقیقات بازاریابی نوین، 2: 106-87 ،1391.
- رنجبریان، بهرام؛ غلامی کرین، محمود. بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی (مطالعه موردی شهر اصفهان). ماهنامه دانشگاه شاهد،20: 49- 60، 1385.
- سعیدنیا، حمید رضا؛جمالی نژاد. سحر. ارزیابی تاثیر درگیری محصول بر میزان وفاداری به برندتلفن های همراه (مطالعه موردی: دانشجویان ). مجله مدیریت بازاریابی، 8: 191-167، 1389.
- صائمیان، صدیقه؛ حسینی، سید محمود . نظریات، دیدگاه ها و تاریخچه برند شخصی. ماهنامه تدبیر، 43: 46-35،1391.
- صفابخش، شهلا. اندازه‌گیری ارزش برند.وبسایت: http://vivannews.ir: 30/1/1393،1391.
- صدر محمدی، علیرضا. هویت نام تجاری. مجله دنیای اقتصادی، 40: 4،1390.
- قندی، مهدی . شخصیت برند. وبسایت : http://mehdighandi.com: 30/1/1393،1389.
- کاپفرر، ژان نوئل. مدیریت راهبردی نام تجاری. ترجمه سینا قربانلو. تهران،انتشارات مبلغان، 1385.
- ملکی. م؛ دارابی. م . روش های مختلف اندازه گیری رضایت مشتری. ماهنامه مهندسی خودروو صنایع وابسته، 3: 27-32،.(1387).
- مومنی، ماندانا؛ محمدی، احسان. بررسی تاثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان نسبت به برند(مورد مطالعه لوازم خانگی سامسونگ). وبسایت: http://marketingarticles.ir: 14/9/1392. 1392.
- Aaker, D. A brand as a character, a partner and a person: three perspectives on the question of brand personality, Advances in Consumer Research,22: 391-392, 1997.
- Aaker, D. Joachimsthaler, E. Brand leadership. New York: Free Press, 2000.
- Beerli, A, Martin J.D, Quintana, A. A model customer loyalty in the retail banking market, European Journal of Marketing,38 (12):253-275, 2004. 
- Chaudhuri, A. Holbrook, M.B. The Chain of Effects From Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty, Journal of Marketing, 2: 81-93, 2001.
- Chiou, Jyh-Shen and Shen Chi-Chung.  (the Effects of Satisfaction, Opportunism, and Asset Specificity on Consumers' Loyalty Intention toward Internet Portal Sites, International Journal Service Industry Management,17: 7-22, 2006.
- Da Silveira, K. Lages, C. Simões, C. Reconceptualizing brand identity in a dynamic environment, Journal of Business Research,66: 28-36, 2013.
- Delgado, B. E., Munuera-Alem´an, J. L., & Yague Guillen, M. J. Development and validation of a brand trust scale, International Journal of Market Research,45 (1), 35–53, 2003.
- Javalgi, RG and CR Moberg. Service loyalty: implications for service providers, TheJournal of Services Marketing,11 (3): 165-179, 1997.
- Jense, M. B., & Klastrup, KTowards a B2B customer-based brand equity mode, Journal of Targeting Measurement and Analysis for Marketing,16 (2(: 122–128, 2009.
- Kim CK. Han D. Park S.B. The effect of brand personality and brand identification on brand loyalty: applying the theory of social interaction, Jpn Psychology Research,43(4):195–206, 2004.
Keller,K.L. Strategic Brand Management: Building, Measuring And Managing Brand Equity. 3 Ed., New Jersey. Pearson International Education, 2008.
- Keller, K. L. Understanding Brands, Branding and Brand Equity.Interactive Marketing,5 (1), 7-20, 2003. 
- Kostelijk, E. Commentary Identity based marketing: a new Balance Marketing Paradigm, European Journal of Marketing,9: 907-914, 2008.
- Kotler, Philip. Marketing Insights from A to Z, 80 Concepts Every Manager Needs to Know, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2006.
- Kotler, Philip. Marketing Management Analysis, Planning, Implementation  & Control. New Jersey: Englewood Cliffs. Prentice – Hall, 2000.
- Larson, S & Susanna, H. ‘Managing customer loyalty in the automobile industry’, Department of Business. Admininistration and Social Sciences, 2004.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- McCormack, Jay P. & Cagan, Jonathan. Capturing, understanding and exploring brand identity with shape grammars, Design Studies,1:1-29, 2004.
- Oliver, R. Cognitive, Affective, and Attribute Bases Of The Satisfaction Response, Journal Of Consumer Research, 20: 418-430, 2003.
- Oliver, R. L. Whence Customer Loyalty, Journal of Marketing,63: 33- 44, 1999.
- Pizam, A. Ellis,T. Customer satisfaction and its measurement in hospitality enterprises, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11(7): 326-339, 1999.
- Taylor, S.A. Celuch, K. Goodwin, S. The Importance of Brand Equity To Customer Loyalty, Journal of Product and Brand Management , 4: 217-227, 2004.
- Yoo, B. Donthu, N., & Lee, S. an examination of selected marketing mix elements and brand equity, Journal of the Academy of Marketing Science,28 (2(: 195-211, 2001.
- Wang, H. Global brand equity model: combining customer-based with product-market outcome approaches ,Journal of Product & Brand Management,17 (5): 305-316, 2003.
- Woodside, A.G., & Walser, M.G. Building Strong Brands in Retailing, JBus Research,60 (1), 1-10, 2007.
- Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing,60 (2): 31–46, 1990.