مقایسه توان ژئواکونومیک ایران و ترکیه در جنوب غرب آسیا

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

یک دهه از تصویب سند چشم‌انداز به‌عنوان مهمترین سند راهبردی کشور می گذرد. از این رو زمان را می‌توان برای سنجش عملکرد کشور در برخی از شاخص های قدرت اقتصادی مناسب دانست. اگر چه قدرت اقتصادی یک کشور را شاخص های متعددی شکل می دهند، اما نفوذ در بازار سایر کشورها را می‌توان یکی از شاخص های کلیدی قدرت اقتصادی یک کشور و به‌طور کلی موقعیت ژئواکونومیک آن دانست.
بر این مبنا مقاله حاضر معطوف به بررسی ضریب نفوذ ایران در بازار کشورهای منطقه چشم‌انداز و مقایسه آن با ضریب نفوذ ترکیه در بازارهای این منطقه است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد ضریب نفوذ ایران به‌طور عام در بازار کشورهای منطقه بسیار پایین است و در مقایسه با ترکیه نیز از جایگاه ضعیفی برخوردار است. به بیان دیگر، سهم ایران در بازار کشورهای جنوب غرب آسیا بسیار اندک است. از این رو می‌توان مدعی شد که توان بالفعل ژئواکونومیک ایران در منطقه ضعیف است. نویسندگان استدلال کرده اند که حل و فصل تعارض در اهداف سیاست خارجی، پیش شرط کلیدی تقویت قدرت ژئواکونومیک ایران در منطقه است.

کلیدواژه‌ها


رضایی, محسن (1387) متن ابلاغیه سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق 1404 هجری شمسی. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام,
عابدین مقانکی, محمدرضا(1384) “پیامدهای برقراری ترتیبات تجاری ترجیحی در غرب آسیا بر بخش خارجی ایران.” پژوهشنامه بازرگانی, شماره 37.
عابدین مقانکی محمدرضا (1384). پیامدهای بازرگانی برقراری ترتیبات تجاری ترجیحی میان ایران و کشورهای عربی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی,.
—. (1385)اولویت بندی صنایع ایران براساس رقابت پذیری در بازارهای جهانی با هدف منطقی نمودن سیاست های حمایتی تجاری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
Baru, S. (2012). Understanding Geo-economics and Strategy. Survival , 13-21.
Cadot, O. (2011). Trade Diversification, income and growth: what do we know. London: Ferdi Research.
Doi, N. (1984). Market Structure and international trade in Japan's industry. Kawansei Gakuin: School of Economics, Kawansei Gakuin University.
Huntington, S. P. (1993). Why International Primacy Matters. International Security , 68-90.
International Trade Center. (2000). The trade predominance Index. Geneva: International Trade Center.
Internationl Trade Center. (2010). The Trade Performance Index. Geneva: Internationl Trade Center.
Kayd, S. (2011). Speech entitled "Vision 2023: Turkey’s Foreign Policy Objectives" delivered by H.E. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey at the Turkey Investor Conference: The road to 2023 organized by Goldman Sachs. Ankara: Republic of Turkey, Ministery of Foreign Affairs.
Kundnani, H. (2011). Germany as a Geo-economic Power. The Washington Quarterly , 31-45.
Landesman, M. (2008). International trade and economic diversification: patterns and policies in the transition economics. London: WIIW Research report.
Luttwak, E. N. (1990). From geopolitics to geoeconomics: Logic of conflict, grammar of commerce. The National Interest , 17-23.
Merriam-Webster. (2014, 01 02). geoeconomics. Retrieved 01 02, 2014, from Merriam-Webster: http://www.merriam-webster.com
Solberg, K. S. (2012). Geoeconomics. London: bookboon.
Zarate, J. (2012). Playing a New Geoeconomic Game. Washington D.C.: Center for Strategic and International Studies.